Admiterea 2017 – Regulament de admitere la Arhitectura

admitere arhitectura 2017

admitere arhitectura 2017

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII
LA CICLURILE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI DE LICENŢĂ ŞI MASTER INTEGRAT PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017 – 2018

downloadeaza PDF oficial: Regulament admitere 2017 licenta si licenta+master

 

 

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII

LA CICLURILE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI DE LICENŢĂ ŞI MASTER

INTEGRAT PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017 – 2018

Sesiunile: Iulie și Septembrie 2017

Concursul de admitere în anul I al ciclurilor de licenţă şi licenţă şi master integrat din cadrul Facultăţilor Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti se organizează în sesiunea iulie – septem- brie 2017 pentru anul universitar 2017 – 2018, în baza deciziei Senatului U.A.U.I.M. din 13.01.2017,

în conformitate cu:

 • Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

 • Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulteri-

  oare,

 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare,

 • Hotărârea Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit dis- tincţii la olimpiadele şcolare de desen organizate pentru învăţământul preuniversitar, cu modificări- le şi completările ulterioare,

 • Nota Ministrului nr. 714 – CNRED / 16.03.2012/GL

 • H.G. nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

 • Ordinul Nr. 6102/2016 din 15.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei–cadru privind organizare admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat.

Prezenta Metodologie priveşte doar concursul de admitere în anul I de studii universitare al ciclurilor de licenţă şi licenţă şi master integrat al facultăţilor Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” Bucu- reşti. Admiterea la celelalte cicluri de studii (masterat, studii doctorale, studii post universitare) face obiec- tul unor metodologii distincte.

CAPITOLUL I

Organizarea Admiterii

Art. 1.

 1. Examenele de admitere se organizează pe baza prezentei Metodologii proprii de admitere, stabili- tă în baza autonomiei universitare, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi cu aprobarea Sena- tului U.A.U.I.M.

 2. Până la data de 5 iulie 2017, Rectorul Universităţii va stabili prin decizie componenţa nominală a comisiei centrale de admitere, dintre membrii căreia va desemna un secretar, funcţie ce nu poate fi înde- plinită de aceeaşi persoană 2 ani consecutiv.

 3. Din momentul constituirii sale, comisia centrală de admitere îşi va asuma răspunderea pentru res- pectarea legalităţii, a secretului operaţiunilor, a siguranţei, precum şi a inviolabilităţii lucrărilor şi documen- telor de concurs.

 4. Cei care se abat de la prevederile prezentei Metodologii îşi asumă răspunderea şi consecinţele faptelor, urmând să suporte, în raport cu prejudiciile aduse – implicit Universităţii de Arhitectură si Urba-

  1

  nism “Ion Mincu” – rigorile măsurilor disciplinare, civile sau penale, după caz, iar Rectorul dispune înceta- rea imediată a atribuţiilor pe care aceste persoane le au în concurs.

 5. Nu pot face parte din nici o comisie (centrală, de întocmire de subiecte, de jurizare, de suprave- ghere, de evaluare prin interviu) a concursului de admitere persoanele care au rude apropiate printre can- didaţi sau care au desfăşurat activităţi de pregătire pentru candidaţi înscrişi în concursul de admitere din sesiunea 2017.

 6. Prin decizia Rectorului se stabileşte componenţa celorlalte organisme de lucru, după cum urmea-

  ză:

  • în ziua începerii fiecărei probe de concurs – lista nominală a persoanelor de supraveghere (cadre didactice şi personal TESA);

  • cu 24 de ore înainte de începerea probei de concurs – comisiile de întocmire a subiectelor de con- curs pentru fiecare facultate în parte;

  • cu 24 de ore înainte de încheierea fiecărei probe de concurs – comisiile de jurizare a lucrărilor de

   desen sau a testelor de evaluare precum şi comisia de evaluare prin interviu;

  • în ziua comunicării rezultatelor la probele de concurs – comisia de rezolvare a contestaţiilor (cu competenţe pentru toate programele de licenţă şi licenţă şi master integrat);

 7. Toţi salariaţii Universităţii de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” au obligaţia de a participa şi asi-

  gura buna desfăşurare a concursului de admitere pe facultăţi, în sesiunea iulie – septembrie 2017; neim-

  plicarea fără o motivaţie adusă în scris la cunoştinţa Rectorului va fi sancţionată corespunzător.

 8. Admiterea la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” se face pe baza mediilor gene- rale obţinute la concurs de către candidaţi, în limita numărului maxim de locuri aprobate de către Ministerul Educaţiei Nationale pentru fiecare specializare în parte. Pentru fiecare dintre specializări, locurile de con- curs rămase neocupate în urma concursului de admitere se vor redistribui corespunzător în cadrul facul- tăţilor respective, prin hotărârea Senatului Universităţii.

 9. Examenul de admitere în Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” constă în următoa-

rele probe, diferenţiate pe Facultăţi:

(9a) La Facultatea de Arhitectură (pentru toate specializările – conform ANEXA 1)

Concursul de admitere va consta dintr-o probă unică de DESEN (desen liber şi tehnic), specifică do- meniului şi specializării, prin care se urmăreşte în principal testarea următoarelor calităţi ale candidaţilor:

 • aptitudini specifice: percepere spaţială, creativitate, imaginaţie;

 • cultură generală de specialitate;

 • capacitatea de reprezentare geometrică în plan şi în spaţiu.

Proba de DESEN (desen liber şi tehnic) va cuprinde un număr de exerciţii, cu pondere de apreciere egală sau diferită, care se vor redacta pe o singura coală (foaie) de desen cu dimensiunile de cca. 50 x 70 cm, într-o tehnică de reprezentare (creion grafit sau/şi creion colorat) precizată în subiectul de concurs.

Pentru candidaţii care au optat pentru Programul de studii cu predare în limba Engleză, exerciţiile (aceleaşi cu cele pentru admiterea la Programul cu predare în limba Română) vor fi redactate în limba Engleză.

Prin desenul liber, de observaţie şi / sau imaginaţie, se urmăreşte testarea aptitudinii de a percepe, a înţelege şi reprezenta un subiect, un obiect, un grup de obiecte, elemente ale spaţiului construit, iar prin desenul tehnic se urmăreşte testarea capacităţii de a înţelege şi reprezenta în mod corect şi explicit vo- lume geometrice sau forme spaţiale, folosind desenul ca pe o convenţie tehnică de reprezentare.

Candidaţii înscrişi la examenul de admitere la Facultatea de Arhitectură, Program cu predare în limba Engleză, vor susţine o probă eliminatorie (examen oral) de competenţe lingvistice pentru limba Engleză, notată cu Admis/Respins. (detaliile sunt prezentate in Capitolul V. 7.1 ).

(9b) La Facultatea de Urbanism (pentru specializările cuprinse în ANEXA 1)

Pentru specializările Proiectare şi Planificare Urbană precum şi Amenajarea şi Planificarea Peisajului, concursul de admitere va cuprinde o probă unică, ce va consta într-o serie de TESTE DE CREATIVITATE ŞI LOGICĂ, exprimate grafic (reprezentare figurală, desen) şi în scris, specifică domeniului şi specializării, prin care se urmăreşte testarea următoarelor calităţi ale candidaţilor:

 • cunoştinţe şi spirit interdisciplinar;

 • cultură generală de specialitate;

 • capacitate de sinteză;

 • asociere de idei;

 • creativitate;

 • capacitatea de reprezentare geometrică şi spaţială;

 • capacitatea de restructurare a gândirii în raport cu noile situaţii;

 • abilitatea de a folosi anumite strategii;

 • capacitatea de combinare şi transformare de date.

Proba va cuprinde un număr de exerciţii, cu pondere de apreciere egală sau diferită, care se vor rezol-

va într-un caiet A4, în creion grafit sau/şi creion colorat, într-o manieră precizată în subiectul de concurs.

Pentru specializarea Urbanism şi Administrarea teritoriului, concursul de admitere va cuprinde o probă unică ce constă într-un interviu fundamentat pe analiza dosarului de admitere şi a scrisorii de motivaţie depuse de candidaţi, prin care se urmăreşte testarea următoarelor calităţi ale candidaţilor:

 • cunoştinţe şi spirit interdisciplinar;

 • cultură generală de specialitate;

 • capacitate de sinteză;

 • asociere de idei;

 • creativitate.

  (9c) La Facultatea de Arhitectură de Interior (pentru toate specializările – conform ANEXA 1)

  Concursul de admitere va consta dintr-o probă unică de DESEN (desen liber şi tehnic), specifică do- meniului şi specializării, prin care se urmăreşte testarea următoarelor trei calităţi ale candidaţilor:

  • aptitudinile profesionale: percepţie spaţială, creativitate, simţul proportiilor şi al culorilor;

  • cultura generală de specialitate;

  • capacitatea de reprezentare geometrică.

   Proba de DESEN (desen liber şi tehnic) va cuprinde un număr de exerciţii, cu pondere de apreciere egală sau diferită, care se vor redacta pe o singură coală (foaie) de desen cu dimensiunile de cca. 50 x 70 cm, într-o tehnică de reprezentare (creion grafit sau/şi creion colorat) precizată în subiectul de concurs.

   Prin desenul liber, de observaţie şi/sau imaginaţie, se urmăreşte evidenţierea aptitudinii de a percepe şi reprezenta un subiect, un obiect, un grup de obiecte, elemente ale spaţiului construit, iar prin desenul tehnic se urmăreşte evidenţierea capacităţii de a înţelege şi reprezenta în mod corect şi explicit volume geometrice sau forme spaţiale, folosind desenul ca pe o convenţie tehnică de reprezentare.

   (10) Lista materialelor şi instrumentelor necesare candidaţilor pentru proba de admitere:

 • creion grafit cu mină (HB-B, 2B, 3B, 4B);

 • creioane colorate;

 • gumă obişnuită;

 • gumă plastică;

 • riglă gradată (dublu decimetru);

 • bandă de lipit, pioneze, pastă de lipit;

 • stilou cu cerneală albastră, pix cu pastă (neagră sau albastră);

 • teu de 1,20 m;

 • echere la 45° şi la 60°, raportor, florare;

 • compas cu creion mină neagră;

 • cutter.

Durata fiecărei probe de concurs se va stabili de către comisie în funcţie de dificultatea apreciată a su- biectelor, dar nu va depăşi 6 ore.

Pe timpul desfăşurării probelor de concurs, tuturor candidaţilor li se vor asigura aceleaşi condiţii de lu-

cru.

Pentru a oferi aceleaşi condiţii candidaţilor la proba de admitere, Universitatea pune la dispoziţia fiecă-

rui candidat hârtia / colile de desen şi suportul de lucru (planşeta pentru desen – de cca. 100×125 cm) la

locurile repartizate din sălile de concurs.

În ziua concursului de admitere este strict interzis accesul candidaţilor în universitate cu tele- foane mobile, tablete electronice sau alte aparate electronice de comunicaţii sau stocare de date. Candidaţii care nu respectă această prevedere sunt excluşi din examen.

Art. 2.

(1) Pentru ciclul de studii universitare de licenţă şi de licenţă şi master integrat, admiterea se orga- nizează pe domenii, la specializările/programele de studii autorizate să funcţioneze provizoriu sau acre- ditate din cadrul U.A.U.I.M., în conformitate cu legislaţia în vigoare. Concursul de admitere 2017 (con- form programului detaliat în ANEXA 1), pentru următoarele domenii şi specializări, după cum urmează: din Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” se desfăşoară în sesiunea iulie – septembrie 2017.

 1. Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” organizează Concursul de admitere pen- tru anul universitar 2017 – 2018 în sesiunea iulie-septembrie 2017, pentru domenii de licenţă definite prin cunoştinţe, competenţe generale şi de specialitate, cu specializările aferente.

  Concursul pentru admiterea la toate specializările de la art. 2 se va organiza astfel:

  Sesiunea Iulie 2017:

  • Facultatea de Arhitectură – Programe de studii în limba Română

  • Facultatea de Arhitectură – Programe de studii în limba Engleză

  • Facultatea de Arhitectură – Secţia Conservare şi Restaurare de Arhitectură – Sibiu

  • Facultatea de Urbanism – Urbanism şi Administrarea Teritoriului – Sibiu;

  • Facultatea de Urbanism

  • Facultatea de Arhitectură de Interior

   Sesiunea a II-a Septembrie 2017 (doar în cazul existenţei unor locuri neocupate):

  • Facultatea de Urbanism

  • Facultatea de Arhitectură de Interior

  • Facultatea de Arhitectură – Secţia Conservare şi Restaurare de Arhitectură – Sibiu

  • Facultatea de Urbanism – Urbanism şi Administrarea Teritoriului – Sibiu.

Nr.crt.

Domeniul de studii

Facultatea

Specializarea

Data probei

Forma de

învăţământ

1.

ARHITECTURĂ

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ

ARHITECTURĂ – Programe de studii in limba Romană şi Engleză

Licenţă şi master în sistem

integrat 360 credite – *A

17 iulie

De zi *IF

ARHITECTURĂ – Program de studii în limba Engleză Licenţă şi master în sistem integrat 360 credite – *A

11 iulie Probă eliminato- rie (examen oral) de competenţe lingvistice – lim-

ba Engleză

De zi *IF

CONSERVARE ŞI RESTAU- RARE DE ARHITECTURĂ

Sibiu – Licenţă 180 credite – *A

14 Iulie

De zi *IF

2.

URBANISM

FACULTATEA DE URBANISM

PROIECTARE ŞI PLANIFI- CARE URBANĂ

Licenţă 240 credite – *A

14 Iulie

De zi *IF

AMENAJAREA ŞI PLANIFI-

CAREA PEISAJULUI

Licenţă 240 credite – *A

14 Iulie

De zi *IF

URBANISM ŞI ADMINIS-

TRAREA TERITORIULUI

Sibiu – Licenţă 180 credite -*A

14 Iulie

De zi *IF

3.

ARHITECTURA

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE

INTERIOR

ARHITECTURĂ DE INTERI- OR

Licenţă şi master în sistem

integrat 300 credite – *A

15 Iulie

De zi *IF

DESIGN DE PRODUS

Licenţă şi master în sistem

integrat 300 credite – *A

15 Iulie

De zi *IF

MOBILIER ŞI AMENAJĂRI

INTERIOARE

Licenţă – 180 credite – *A

15 Iulie

De zi *IF

*A = acreditat

*IF = învăţământ cu frecvenţă

Numărul de locuri se regăseşte în ANEXA NR. 2.

Art. 3

(1) Conform prevederilor legale, prezenta metodologie face publice perioadele sesiunilor de admitere, precum şi formele şi probele de concurs stabilite prin metodologie proprie, prin afişare la sediul instituţiei de învăţământ superior şi pe pagina web proprie.

Art. 4

 1. Examenul de admitere la studiile universitare de licenţă şi licenţă şi master integrat este susţinut în limba română. La Facultatea de Arhitectură – Program de studii în limba Engleză, licenţă şi master în sistem integrat 360 credite – examenul de admitere se va susţine în limba engleză, conform cu metodo- logia de evaluare descrisă la cap. V 7.1 (pentru proba de competenţe lingvistice pentru limba Engleză, vezi Anexa 4).

 2. Candidaţii din rândul minorităţilor naţionale, absolvenţi ai liceelor cu predare în limba maternă, vor preciza în cererea de înscriere dacă solicită traducerea subiectelor în limba maternă; nu se poate asigura traducerea subiectelor pentru concursul de admitere la specializările din cadrul Facultăţii de Urbanism şi Facultăţii de Arhitectură – Secţia Conservare şi Restaurare de Arhitectură – Sibiu.

CAPITOLUL II

Candidaţii la admitere

Art. 5

 1. Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studiile universitare de licenţă și de licență și master integrat numai absolvenţii cu diplomă de bacalaureat obţinută în România sau echivalentă, indi- ferent de anul absolvirii liceului.

 2. Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic Euro- pean şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, în ace- leaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

 3. La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română din cadrul U.A.U.I.M., cetăţenii Uniunii Europene şi din state terţe au obligaţia să facă dovada cunoaşterii limbii ro- mâne prin prezentarea unui certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către insti- tuţii abilitate de M.E.N.C.S.

Art. 6

 1. Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomi- tent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur program de licenţă sau licenţă şi master integrat. Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii universitare optează pentru programul de studii care va fi finanţat de la bugetul de stat prin depunerea diplomei de bacalaureat în original la facul- tatea care organizează programul de studii ales, respectând termenul de depunere stabilit. Acordarea grantului de studii se realizează anual în conformitate cu prevederile Regulamentului U.A.U.I.M. privind ocuparea locurilor finanţate de la buget şi a locurilor cu taxă de studiu.

 2. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget o singură dată pentru fiecare din cele trei cicluri de studii universitare (licenţă, master, doctorat).

  Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către stu- denţi.

 3. În cazul în care din totalul locurilor finanţate de la bugetul statului, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” va avea rezervat un loc pentru etnia romă, Conform notificării M.E.N.C.S., candidaţii romi vor depune o cerere de intenţie la Secretarul şef al Universităţii, urmând ca la depunerea dosarului de înscriere să se anexeze şi o adresă emisă de Secretarul şef al universităţii. Dosarul personal va cuprin- de un document eliberat de o organizaţie legal constituită a romilor, din care să reiasă că respecti- vul candidat face parte din etnia romă (şi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză.)

  În cazul în care locul rezervat etniei rome nu este solicitat sau ocupat prin concurs la specializarea uneia dintre facultăţi, acest loc se va transfera la celelalte specializări din U.A.U.I.M., în ordinea probelor de admitere, în baza solicitărilor candidaţilor romi, cu respectarea condiţiilor specifice de înscriere.

  Pentru locul rezervat candidaţilor romi, admiterea se va face pe criterii minimale, media minimă de

  admitere fiind 6,00.

 4. Pentru cetăţenii Republicii Moldova sunt scoase la concurs un număr de locuri finanţate prin gran-

  turi de studii, specificate de M.E.N.C.S.,

 5. Candidaţii care au obţinut premii la olimpiadele naţionale de arte vizuale sau design, organizate de

      1. sau la concursurile internaţionale, pot fi admişi fără examen pe locuri subvenţionate, nu mai mult de un loc pentru fiecare program de studii, astfel: premiul I Arhitectură pentru Facultatea de Arhitectu- ră, premiul II sau III Arhitectură sau premiul I Design pentru Facultăţile de Arhitectură de Interior şi Urba- nism (pentru una dintre specializări, conform ANEXA 1).

 6. U.A.U.I.M. stabilește măsuri privind egalitatea de șanse pentru persoanele cu handicap, asigurând acolo unde este necesar, suport adițional adaptat nevoilor adulților cu handicap, sprijinind accesul acesto- ra în instituție.

CAPITOLUL III

Înscrierea candidaţilor

Art. 7

 1. U.A.U.I.M. aduce la cunoştinţa candidaţilor condiţiile şi documentele necesare pentru înscriere, prin afişare la sediile instituţiei (Bucureşti şi Sibiu) şi pe pagina web proprie.

 2. Înscrierea la concursul de admitere în Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” se face la secretariatul de admitere pe baza unei cereri de înscriere descărcate de pe site-ul universităţii www.uauim.ro / secţiunea ADMITERE, în care candidaţii vor completa sub responsabilitatea propriei sem- nături, toate datele solicitate. Candidaţii vor veni la înscriere cu fişa de înscriere gata completată.

  La cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

  1. diploma de bacalaureat în original sau în copie certificată conform cu originalul de către persoanele desemnate; absolvenţii de liceu care au susţinut bacalaureatul în anul 2017 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţe tip din care să rezulte media generală de la examenul de bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu. Toţi candidaţii declaraţi admişi au obligaţia să depună diploma de bacalaureat în original, la secretariatul Universităţii la data înmatriculării în anul I din anul universitar 2017-2018. Nepre- zentarea diplomei de bacalaureat, în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit, duce la pierderea locului finanţat de la bugetul statului.

  2. foaia matricolă în original sau în copie certificată conform cu originalul (pentru promoţiile la care se eliberează);

  3. certificat de naştere în copie certificată conform cu originalul;

  4. copie după actul de identitate;

  5. adeverinţă medicală eliberată de cabinetele şcolare sau de către medicul de familie;

  6. câte două fotografii tip buletin de identitate;

  7. acte doveditoare (copii certificate conform cu originalul după certificatele de deces ale părinţilor – în cazul celor orfani de ambii părinţi; adeverinţe de la casa de copii, în cazul celor aflaţi în această situaţie; în copie certificată conform cu originalul a certificatului de deces al părintelui erou-martir al Revoluţiei din decembrie 1989; adeverinţe de venituri ale părinţilor sau susţinătorilor legali ori după caz ale candidaţilor) – numai pentru acei candidaţi care solicită scutirea de plată a taxelor de înscriere la concursul de admitere şi numai când aceştia îndeplinesc condiţiile care le dau dreptul să beneficieze de scutirea respectivă;

  8. acte doveditoare privind ocupaţia părinţilor pentru copiii personalului didactic şi didactic auxiliar care solicită scutirea de plată a taxelor de înscriere la concursul de admitere; în conformitate cu legislaţia în vigoare, un candidat poate beneficia de scutirea de plată a taxelor de înscriere la concursul de admitere doar o singură dată pentru fiecare ciclu de studii universitare, în cadrul unei instituţii de învăţământ superi- or;

  9. diploma de absolvire a unei facultăţi, în original sau adeverinţă din care să rezulte acest lucru pen- tru cei ce se înscriu în vederea urmării unei alte facultăţi, precum şi precizarea regimului în care au absol- vit prima facultate (subvenţionat sau cu taxă);

  10. în vederea înscrierii la programul Urbanism şi Administrarea Teritoriului – Sibiu, dosarul de con- curs va cuprinde şi o scrisoare de motivaţie redactată de către candidat, în limba română, cuprinzând un text de maxim 3500 de caractere (cu tot cu spaţii) care să justifice interesul candidatului pentru programul de studii respectiv şi pentru domeniul urbanismului.

  Candidaţii declaraţi admişi „la a doua facultate” în urma concursului de admitere se vor supune regu-

  lamentului U.A.U.I.M.de acordare a subvenţiilor.

 3. La înscriere, candidaţii primesc o legitimaţie de concurs pe care o vor păstra cu grijă şi o vor pre- zenta ori de câte ori este nevoie şi este solicitată la controalele comisiilor de admitere.

 4. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă per- soană pe bază de procură.

Art. 8

 1. Pentru fiecare candidat înscris la admitere, U.A.U.I.M. colectează datele cuprinse în ANEXA_1 la

  Ordinul nr.3544/2013 al M.E.N.

 2. Înscrierea în anul I de studii a candidaţilor declaraţi admişi, pentru fiecare facultate în parte, atât

  pentru locurile finanţate de la bugetul de stat cât şi pentru cele cu taxă, se va efectua astfel:

  • Facultatea de Arhitectură – Program de studii în limba Română – (licenţă şi master inte-

   grat), în datele 25, 26, 27, 28 iulie 2017;

  • Facultatea de Arhitectură – Program de studii în limba Engleză – (licenţă şi master inte-

   grat) în datele 25, 26, 27, 28 iulie 2017;

  • Facultatea de Arhitectură – Conservare şi Restaurare de Arhitectură (licenţă), Sibiu – în datele 25, 26, 27, 28 iulie 2017 pentru candidaţii declaraţi admişi în Sesiunea de admitere Iulie 2017, respectiv 12, 13, 14 septembrie pentru candidaţii declaraţi admişi în a II-a Se- siune de admitere (septembrie);

  • Facultatea de Arhitectură de Interior în datele 25, 26, 27, 28 iulie 2017 pentru candidaţii declaraţi admişi în Sesiunea de admitere Iulie 2017, respectiv 12, 13, 14 septembrie pen- tru candidaţii declaraţi admişi în a II-a Sesiune de admitere (septembrie);

  • Facultatea de Urbanism – în datele 25, 26, 27, 28 iulie 2017 pentru candidaţii declaraţi ad- mişi în Sesiunea de admitere Iulie 2017, respectiv 12, 13, 14 septembrie pentru candidaţii declaraţi admişi în a II-a Sesiune de admitere (septembrie);

  • Facultatea de Urbanism – Urbanism şi Administrarea teritoriului, Sibiu – în datele 25, 26, 27, 28 iulie 2017 pentru candidaţii declaraţi admişi în Sesiunea de admitere Iulie 2017, respectiv 12, 13, 14 septembrie pentru candidaţii declaraţi admişi în a II-a Sesiune de ad- mitere (septembrie).

Art. 9

După afişarea rezultatelor finale, U.A.U.I.M. are obligaţia să restituie la cerere, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere.

Art. 10

 1. Taxele aferente susţinerii examenului de admitere, cât şi taxele de studii aferente anului I an uni-

  versitar 2017 – 2018 (stabilite prin Hotărârea Senatului din ……………………………) sunt următoarele:

  Taxele aferente susţinerii examenului de admitere 2017: Pentru facultăţile din cadrul U.A.U.I.M. cu 360 – 240 de credite.

  • Taxa de înscriere la concursul de admitere:

   • la un program de studii – 250 LEI

   • la două programe de studii – 400 LEI

   • la trei programe de studii – 500 LEI

Pentru facultăţile din cadrul UAUIM pentru programele de licenţă cu 180 de credinte.

 • Taxa de înscriere la concursul de admitere – 150 LEI.

Taxele de studii aferente anului I, an universitar 2017 – 2018

 • Taxa pentru anul I de studii la Facultatea de Arhitectură – Română, sistem de licenţă şi master

  integrat – 6.000 lei

 • Taxa pentru anul I de studii la Facultatea de Arhitectură – Engleză, sistem de licenţă şi master

  integrat – 7.000 lei

 • Taxa pentru anul I de studii la Facultatea de Arhitectură de Interior, sistem de licenţă şi master

  integrat (Arhitectură de Interior şi Design) – 5.000 lei

 • Taxa pentru anul I de studii la Facultatea de Urbanism, studii de licenţă – 5.000 lei

 • Taxa pentru anul I de studii la Conservare şi Restaurare de Arhitectură, Sibiu, studii de licenţă

  3.000 lei

 • Taxa pentru anul I de studii la Urbanism şi Administrarea teritoriului, Sibiu, studii de licenţă –

  3.000 lei

 • Taxa pentru anul I de studii la Mobilier şi Amenajări Interioare, studii de licenţă – 3.000 lei.

 1. Taxele de înscriere pentru concursul de admitere se vor achita în zilele lucrătoare ale perioadei de

  înscrieri la:

  BANCA COMERCIALA ROMÂNĂ – orice sucursală în contul: Cod IBAN RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011

  Cod fiscal 4283996

  Programul de încasări al B.C.R. este: de luni până joi între orele 8,30 – 16,30 şi vineri între orele 8,30 – 13,00.

  Pentru zilele nelucrătoare ale perioadei de înscrieri, încasările se vor face la casieria U.A.U.I.M. Even- tualele modificări se vor anunţa în timp util şi se vor afişa atât la Avizierul Admiterii, cât si la secretariatul înscrierilor.

 2. Potrivit legii, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine şi internate.

CAPITOLUL IV

Desfăşurarea concursului de admitere

Art. 11

(1) Întocmirea subiectelor pentru probele de concurs revine, ca sarcină şi responsabilitate, exclusiv Universităţii de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”.

 1. Rectorul numeşte prin decizie câte o comisie de întocmire a subiectelor pentru fiecare probă de

  concurs.

 2. La elaborarea subiectelor, membrii comisiei vor avea în vedere precizările cuprinse în ANEXA 2 a

  prezentei Metodologii. Temele propuse pentru subiectele de concurs trebuie însoţite de:

  • criteriile de evaluare;

  • estimarea timpului de lucru necesar.

 3. În orele ce preced desfăşurarea probelor de concurs, Comisia Centrală de Admitere va compune

  ad-hoc subiectele pentru concurs, folosind sau nu idei din temele propuse.

 4. În ziua anterioară concursului de admitere se afişează, pâna la ora 18.00, listele ce conţin reparti- zarea candidaţilor pe săli, precum şi intervalul strict de timp în care este permis accesul candidaţilor în sălile de concurs.

 5. Candidaţii care nu au ajuns în sălile de examen, până în momentul deschiderii plicului cu subiecte,

  nu au acces la susţinerea probelor concursului de admitere, indiferent de motivul întârzierii.

 6. În zilele probelor concursului de admitere se suspendă orice fel de activităţi didactice în Universita-

  te, pâna la ora încheierii probelor de admitere.

 7. Înainte de începerea probelor, membrii comisiei centrale de admitere (în grupuri de cel puţin două persoane) vor preda responsabililor de sală, în sălile de concurs, plicurile sigilate conţinând subiectele.

 8. Responsabilii de sală verifică integritatea sigiliilor în faţa candidaţilor iar la ora stabilită deschid pli- curile, distribuie subiectele, anunţă şi scriu pe tablă durata probei. Subiectele probelor de examen vor fi afişate în loc public, la parterul U.A.U.I.M. după maximum 30 de minute de la deschiderea plicurilor sigila- te.

 9. Pe toată durata probei, candidatul nu poate părăsi locul ce i s-a rezervat, decât în caz de strictă necesitate, situaţie în care va fi însoţit de un membru al personalului de supraveghere.

 10. Pe măsură ce îşi termină lucrarea sau după expirarea timpului acordat, candidaţii vor preda personal lucrările responsabilului de sală, care, după ce va controla corectitudinea completării datelor concurentului, va semna de confirmare în faţa acestuia şi va acoperi şi lipi colţul lucrării / testelor de concurs. Candidaţii vor semna în cataloagele de sală, iar supraveghetorul în legitimaţia de concurs.

 11. Candidaţii care optează pentru Facultatea de Arhitectură – Program de studii cu predare în lim- ba Engleză vor trebui să susţină o probă eliminatorie (examen oral) de competenţe lingvistice pentru limba Engleză, notată cu Admis/Respins în data de 11 iulie 2017.

  Instrucţiunile pentru candidaţi privind desfăşurarea concursului de admitere la facultăţile din

  cadrul U.A.U.I.M. sunt prezentate detaliat in ANEXA 3.

  CAPITOLUL V

  Rezultatele admiterii

  Art. 12

  1. Media generală minimă de admitere la studii universitare de licenţă şi licenţă şi master integrat din cadrul U.A.U.I.M. este 6 (şase).

  2. Media generală de admitere se calculează ca medie ponderată a notelor obţinute la proba exame-

   nului de admitere, în conformitate cu prezenta metodologie.

  3. La calculul mediei generale de admitere este luată în considerare media de la bacalaureat.

  4. Mediile generale obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasifica- re numai la specializarea la care aceştia au candidat, în conformitate cu prezenta metodologie de admite- re.

  5. Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea locurilor fi- nanţate prin granturi de studii, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din fiecare domeniu, în limita locurilor acordate de M.E.N.C.S.

  6. Prezenta metodologie de admitere a U.A.U.I.M. prevede criterii de departajare a candidaţilor, inclu- siv în cazul mediilor egale obţinute la proba de admitere, astfel încât să nu se depăşească numărul locuri- lor oferite la admitere.

  7. Sistemul de notare la proba de admitere la Facultatea de Arhitectură Română / Engleză şi Fa- cultatea de Arhitectură de Interior:

  Lucrările de concurs se notează prin jurizare de către o comisie formată din 8 membri, dintre care unul, în calitate de preşedinte, este membru al Comisiei Centrale de Admitere şi nu dă note. În urma juri- zării, nota lucrării va rezulta ca medie aritmetică a notelor care pot fi de la 1,00 (unu) la 10 (zece) cu posi- bilitatea utilizării fracţiunilor zecimale de punct, acordate de către cei şapte membri ai comisiei, cu drept de notare, din care se elimină cele două note extreme.

  În procesul de notare a lucrărilor de concurs de către comisia de jurizare, pe lângă criteriile de evalua- re stabilite pentru fiecare subiect de concurs, se vor evalua următoarele:

  • înţelegerea şi redactarea datelor de temă;

  • punerea în pagină;

  • corectitudinea rezolvării subiectelor;

  • corectitudinea reprezentărilor şi a construcţiilor grafice utilizate;

  • expresivitatea şi acurateţea desenului;

  • alcătuirea unor compoziţii echilibrate;

  • sugerarea caracteristicilor materialelor (acolo unde este cazul);

  • simţul de observaţie şi al proporţiilor;

  • capacitatea de creativitate imaginativă şi inventivitatea.

   Planşa de concurs care nu conţine nici o reprezentare, se va nota cu nota 1,00 (unu).

   (7.1) Candidatii care au optat pentru Facultatea de Arhitectură – Program de studii în limba En- gleză vor susţine o probă eliminatorie (examen oral) de competenţe lingvistice pentru limba Engle- ză, notată cu Admis/Respins. În evaluarea competenţelor lingvistice la proba orală se vor lua în calcul: certificatele de competenţe lingvistice (FCE nivel B2; CAE nivel B2; CAMBRIDGE PROFICI- ENCY nivel B2,; TOEFL; IELTS minim nivel 5 – nivel B2; ECL nivel B2, C1, C2; FIDES nivel B2, C1, C2), formaţia liceală integrală în limba engleză; premiile obţinute în cadrul unor olimpiade naţionale la limba engleză. Această probă va avea loc pe data de 11 iulie 2017 conform Anexa 4.

   (8) Sistemul de notare la proba de admitere la Facultatea de Urbanism:

   În cazul programelor Proiectare şi Planificare Urbană precum şi Amenajarea şi Planificarea peisajului, caietele de teste de concurs se notează prin jurizare de către o comisie formată din 8 membri, dintre care unul, în calitate de preşedinte, este membru al Comisiei Centrale de Admitere şi nu dă note. Membrii co- misiei jurizează fiecare caiet de teste în parte, aparţinând fiecărui candidat, în baza criteriilor de evaluare. Nota finală rezultă ca medie aritmetică a valorilor obţinute pentru fiecare subiect / test în parte. În urma jurizării, nota finală a candidatului va rezulta ca medie aritmetică a notelor, care pot fi de la 1,00 (unu) la 10 (zece), cu posibilitatea utilizării fracţiunilor zecimale de punct, acordate de către cei şapte membri ai comi- siei, cu drept de notare, din care se elimină cele două note extreme.

   În procesul de notare a lucrărilor de concurs de către comisia de jurizare, pe lângă criteriile de evalua- re stabilite în fiecare subiect de concurs, se vor evalua următoarele:

  • uşurinţa de asociere în planul gândirii;

  • flexibilitatea şi complexitatea gândirii ca atribut al adaptabilităţii;

  • originalitatea – capacitatea de integrare a unor elemente diverse în acelaşi câmp perceptiv, cu ge- nerarea de alternative neuzuale, capacitatea de joc cu alternativele, capacitatea de apreciere co- rectă a importanţei problemei şi puterea de a impune soluţiile originale;

  • gradul de elaborare al reprezentării – capacitatea de transformare şi combinare de idei, numărul de detalii care completează şi nuanţează răspunsul oferit la problemă;

  • deschiderea psihologică la nou;

  • capacitatea de abstractizare semantică şi gândirea independentă.

În cazul programului Urbanism și Administrarea Teritoriului – Sibiu, interviul fundamentat pe analiza dosa- rului de admitere și a scrisorii de motivație depuse de către fiecare candidat va fi organizat de către o co- misie formată din 3 membri. În cadrul interviului vor fi urmărite următoarele criterii:

      • cunoștințe și spirit interdisciplinar;

      • cultură generală de specialitate;

      • capacitate de sinteză;

      • asociere de idei;

      • creativitate.

Evaluarea în cadrul interviului se face prin acordarea unui calificativ admis/respins şi este eliminatorie.

 1. Modul de clasificare a candidaţilor

  Clasificarea candidaţilor la concursul de admitere se va face în ordinea descrescătoare a mediilor fina- le, de la nota 10,00 la nota 1,00. Admiterea se va face în limita locurilor stabilite de M.E.N.C.S., după cla- samentul rezultat în baza mediei finale.

  Calculul mediei finale se face astfel:

  image

  • La Facultatea de Arhitectură – Programe de studii în limba Română, sau Engleză

   (4 x nota proba DESEN + media bacalaureat) : 5

   Media finală astfel calculată trebuie să fie minimum 6,00 (şase), pentru ca un candidat să poată fi de-

   clarat admis.

   • Pentru candidaţii înscrişi la Facultatea de Arhitectură – Program de studii în limba Română şi Fa- cultatea de Arhitectură – Program de studii în limba Engleză (opţiune ulterioară), examenul de ad- mitere se va desfăşura simultan şi va avea acelaşi conţinut;

   • Dupa afişarea listelor cu rezultatele concursului de admitere, candidaţii admişi pot opta pentru Fa- cultatea de Arhitectură – Program de studii în limba Engleză. Aceştia vor susţine un examen elimi- natoriu (examen oral Admis/Respins) de competenţe lingvistice pentru limba Engleză. Ocuparea locurilor va fi facută ulterior testului de limbă, în funcţie de ordinea mediilor şi a numărului de locuri alocat Programului de studii în limba Engleză (Buget/Taxă);

   • În cazul în care un student a optat pentru Facultatea de Arhitectură – Programul de studii în limba Engleză (Buget/Taxă), dar nu a fost declarat admis în urma testului de limbă, sau a clasamentului final, atunci acesta îşi va păstra din oficiu calitatea de admis (Taxă sau Buget) la Facultatea de Ar- hitectură – Programul de studii în limba Română;

   • În funcţie de rezultatele finale obţinute de studenţi la concursul de admitere pentru Programul de studii în limba Engleză, se va stabili clasamentul final al studentilor admişi la Facultatea de Arhitec- tură – Program de studii în limba Română.

  • La Facultatea de Urbanism, programele Proiectare și Planificare Urbană și Amenajarea și

  Planificarea Peisajului:

  (2 x nota proba TESTE + media bacalaureat) : 3

  Media finală astfel calculată trebuie să fie minimum 6,00 (şase), pentru ca un candidat să poată fi de-

  clarat admis.

  Facultatea de Arhitectură de Interior:

  (4 x nota proba DESEN + media bacalaureat) : 5

  Media finală astfel calculată trebuie să fie minimum 6,00 (şase), pentru ca un candidat să poată fi de-

  clarat admis.

  • La Facultatea de Arhitectură – Secţia Conservare şi Restaurare – Sibiu: (4 x nota proba DESEN + media bacalaureat) : 5

   Media finală astfel calculată trebuie să fie minimum 6,00 (şase), pentru ca un candidat să poată fi de-

   clarat admis.

  • La Facultatea de Urbanism – Urbanism si Administrarea teritoriului – Sibiu:

  Clasamentul candidaţilor declaraţi admişi în urma interviului se face în ordinea mediei obţinute

  la examenul de bacalaureat.

 2. În caz de egalitate a mediei finale pentru candidaţii clasaţi pe ultimul loc, departajarea se va face în baza notei obţinute la proba de admitere (desen, caiet teste), fiind declarat admis candi- datul cu nota cea mai mare. În cazul în care şi aceste note sunt egale, departajarea se va face în baza sumei notelor extreme (cea mai mare şi cea mai mică) obţinute în cadrul probelor de bacalau- reat, fiind declarat admis candidatul care are suma notelor cea mai mare.

 3. Pentru fiecare student declarat admis şi înmatriculat, U.A.U.I.M. va colecta datele cuprinse în Anexa nr. 2 la ordinul 3313/2012 a M.E.C.T.S.

 4. Înmatricularea studenţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie a

  Rectorului U.A.U.I.M.

  După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul matricol sub un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la programul/programele de studii la care au fost admişi.

 5. Dacă un candidat admis renunţă la calitatea de student dobândită prin concurs (prin retragerea dosarului de înscriere sau prin neprezentarea până la data limită de înscriere conform calendarului anunţat), locul rămas liber se ocupă în ordinea mediilor, după cum urmează:

  1. de către unul din candidaţii reuşiţi cu media generală (punctajul) egală cu cea a ultimului declarat

   admis, considerând drept criterii de departajare cele specificate la Art.12 alin.(10);

  2. de către un candidat “respins” cu medie (punctaj) mai mare sau egală cu media (punctajul) minimă admisibilă, considerând lista în ordinea strict descrescătoare a mediilor;

  3. prin redistribuire, în cadrul aceleiaşi facultăţi.

  Dacă nici una din variantele a-b-c un este posibilă, locul rămas liber se anulează.

 6. Redistribuirea locurilor rămase libere în cadrul aceleiaşi facultăţi sau anularea lor, se poate aplica cu aprobarea Senatului U.A.U.I.M. şi pentru locurile rămase libere după concurs, la propunerea comisiei centrale de admitere.

Rezultatul final al concursului se comunică, prin afişarea listei nominale a candidaţilor, în dreptul fiecă- ruia fiind trecute media finală obţinută la concurs şi toate valorile care conduc la aceasta, cu menţiunea admis/admis cu taxă/respins. Lista va purta semnătura Rectorului şi va avea precizată data şi ora afişării. Totodată, se vor afişa distinct listele celor admişi şi listele celor respinşi.

Art.13

 1. Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa U.A.U.I.M., conform prezentei meto- dologii de admitere. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.

 2. Contestaţiile referitoare la rezultatele concursului de admitere se fac în scris şi se depun la secreta- riatul Universităţii în termen de maximum 48 de ore de la data afişării rezultatelor finale şi se soluţionează conform calendarului din ANEXA 1.

 3. Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” este singura în măsură să decidă asupra te- meiniciei contestaţiilor. Rectorul va desemna prin decizie scrisă comisia de contestaţii pe Universitate.

 4. Contestaţiile pot avea ca obiect doar probleme de procedură, referitoare la modul de con- semnare şi de transmitere a notelor de pe listele juriilor pe lista centrală. Notarea în sine (evaluarea lucrărilor) nu poate face obiectul contestaţiilor, aceasta fiind rezultatul unei decizii colective, în concordanţă cu sistemul internaţional de jurizare.

 5. Candidatul căruia i s-a rezolvat favorabil contestaţia dobândeşte calitatea de student, dacă obţine o medie finală mai mare (sau egală, cu respectarea criteriilor de departajare) cu a ultimului candidat admis iniţial.

 6. Validitatea modificării mediei finale pentru candidatul căruia i s-a rezolvat favorabil contestaţia, precum şi aducerea acestuia pe poziţia corespunzătoare în lista generală de clasificare a candidaţilor, după ordinea mediilor, se face cu toate consecinţele ce decurg din aceasta.

 7. Rezultatele concursului de admitere în învăţământul universitar sunt verificate şi aprobate de către Comisia Centrală de Admitere şi se aduc la cunoştinţă publică prin afişare imediată într-un loc vizibil din sediul Universităţii, pe o perioada de 30 de zile, inclusiv pe pagina web a Universităţii.

 8. Lista candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului rămâne definitivă odată cu afişarea listelor finale ce cuprind rezultatele contestaţiilor şi redistribuirea eventualelor locuri rămase disponibile (neocupa- te).

 9. Pentru programele universităţii, în cazul în care după definitivarea situaţiei candidaţilor admişi re- zultă un număr semnificativ de locuri neocupate în prima sesiune, se poate organiza o a doua sesiune de admitere în Septembrie 2017.

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

Art. 14

 1. În temeiul autonomiei universitare, a drepturilor şi îndatoririlor ce decurg din dobândirea acestui statut de funcţionare, întreaga responsabilitate a concursului de admitere revine exclusiv conducerii Uni- versităţii de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”.

 2. Ministerul Educaţiei Naţionale urmăreşte respectarea prevederilor prezentei Metodologii.

 3. Ca urmare a unor acte normative emise de M.E.N.C.S. sau a unor situaţii exprese de ordin intern, în prezenta Metodologie pot apărea modificări ce vor fi anunţate public în timp util.

 4. Prezenta Metodologie se va afişa la “Avizierul admiterii 2017’’ şi se va publica pe pagina de inter- net a Universităţii de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”.

Prezenta Metodologie, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în anul I al ciclurilor de studii uni- versitare de licenţă şi de licenţă şi master în sistem integrat din cadrul facultăţilor U.A.U.I.M. pentru anul universitar 2017 – 2018, a fost aprobată în şedinţa de Senat din 13.01.2017.

R E C T O R,

Prof. dr. arh. Marian MOICEANU

Aviz consilier juridic, Paula Popescu

ANEXA 1

DESFĂŞURĂTORUL CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ANUL I

PENTRU FIECARE PROGRAM DE STUDII

 1. SESIUNEA IULIE 2017

  1. FACULTATEA DE ARHITECTURĂ BUCUREŞTI: PROGRAME DE STUDII ÎN LIMBA ROMÂNĂ SAU ÎN LIMBA ENGLEZĂ

   Programul de studii (specializarea):

   ARHITECTURĂ – Programe de studii în Limba Română, sau în limba Engleză (licenţă şi master

   integrat, 360 credite – 6 ani)

   8 iulie 2017 între orele 9.00-13.00, 10, 11, 12 Iulie 2017, între orele 9.00-16.00 şi 13 Iulie 2017 între orele 9.00-13.00, înscrierea candidaţilor şi plata taxei de concurs la specializarea Arhitectură (licenţă şi master integrat, 360 credite – 6 ani).

   Fiecare candidat va primi o legitimaţie care va atesta înscrierea în concurs.

   11 iulie 2017 – începând cu ora 12.00

   Probă eliminatorie (examen oral) de competenţe lingvistice – limba Engleză. Rezultatul testului = calificativul Admis/Respins.

   11 iulie 2017

   Afişarea listelor definitive (în ordine alfabetică) cu candidaţii declaraţi admişi la proba eliminatorie de competenţe lingvistice de limbă engleză la specializarea Arhitectură – Engleză.

   13 iulie 2017 – până la ora 18,00

   Afişarea listelor nominale ale candidaţilor la specializarea Arhitectură – Programe de studii în limbile Română şi Engleză, în ordine alfabetică, repartiţia acestora în sălile de concurs şi intervalul de timp de acces în săli (eventualele omisiuni sau greşeli vor fi semnalate imediat la secretariatul comisiei de admitere).

   17 iulie 2017, începând cu ora 10,00 – PROBA UNICĂ DE CONCURS – DESEN (probă desen) specializarea Arhitectură – Română şi Engleză.

   1. iulie 2017

    Afişarea rezultatelor (contestaţiile se pot depune în termen de 48 ore de la această dată).

   2. iulie 2017

   Expoziţia cu lucrările candidaţilor.

   22-23 iulie 2017

   Orele 9.00-13.00 – Depunere contestaţii.

   24 iulie 2017

   Până la ora 18.00 – răspunsul la contestaţii pentru concursul de admitere la Specializarea Arhitectură, licenţă şi master integrat, din data de 17 Iulie 2017.

   24 iulie 2017

   Afişarea rezultatelor finale.

   25-26 iulie 2017

   Orele 10.00 – 14.00

   Exprimarea opţiunilor unor studenţi declaraţi admişi, în urma concursului de admitere din 17 iulie 2017, pentru Facultatea de Arhitectură – Program de studii în limba Engleză + depunerea eventuale- lor certificate de competenţă lingvistică – Engleză.

   27 iulie 2017 – începând cu ora 12.00

   Probă eliminatorie (examen oral) de competenţe lingvistice – limba Engleză. Rezultatul testului = calificativul Admis/Respins.

   1. iulie 2017

    Afişarea listelor definitive (în ordine alfabetică) cu candidaţii declaraţi admişi la proba eliminatorie de competenţe lingvistice de limbă engleză la specializarea Arhitectură – Engleză.

    25, 26, 27 iulie 2017 orele 9.00-16.00 și 28 iulie 2017 orele 9.00-13.00

    Înscrierea în anul I din anul universitar 2017 – 2018 a candidaţilor declaraţi admişi la concursul de admitere din sesiunea iulie 2017 – specializarea Arhitectură – Română (licenţă şi master integrat, 360 credite – 6 ani)

   2. iulie 2017

   Înscrierea în anul I din anul universitar 2017-2018 a candidaţilor declaraţi admişi la concursul de admi- tere din sesiunea iulie 2017 – specializarea Arhitectură – Engleză (licenţă şi master integrat, 360 credite – 6 ani).

  2. FACULTATEA DE URBANISM – BUCUREŞTI

   Programe de studii (specializări):

   • PROIECTARE ŞI PLANIFICARE URBANĂ (licenţă, 240 credite – 4 ani)

   • AMENAJAREA ŞI PLANIFICAREA PEISAJULUI’ (licenţă, 240 credite – 4 ani)

    8 iulie 2017 între orele 9.00-13.00, 10, 11, 12 Iulie 2017, între orele 9.00-16.00 şi 13 Iulie 2017 între orele 9.00-13.00, înscrierea candidaţilor şi plata taxei de concurs.

    Fiecare candidat va primi o legitimaţie care va atesta înscrierea în concurs.

    1. Iulie 2017 – până la ora 18,00

     Afişarea listelor nominale ale candidaţilor, în ordine alfabetică, repartiţia acestora în sălile de concurs şi intervalul de timp de acces în săli (eventualele omisiuni sau greşeli vor fi semnalate imediat la se- cretariatul comisiei de admitere).

    2. Iulie 2017, începând cu ora 10,00 PROBA UNICĂ DE CONCURS – PROBA UNICĂ DE CON-

    CURS – TESTE DE CREATIVITATE ŞI LOGICĂ.

    21 Iulie 2017

    Afişarea rezultatelor (contestaţiile se pot depune în termen de 48 ore de la această dată).

    24 Iulie 2017

    Până la ora 12,00 – Depunerea contestatiilor

    24 Iulie 2017

    Până la ora 18,00 – răspunsul la contestaţii pentru concursul de admitere din data de 21 Iulie 2017. Termenul limită de anunţare a opţiunilor candidaţilor la concursul de admitere la studii universitare – numai prin depunerea unei solicitări scrise – în vederea ocupării unor locuri rămase eventual disponi- bile, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii.

    24 Iulie 2017

    Afişarea listelor definitive (în ordine alfabetică şi a mediilor) cu candidaţii declaraţi admişi la concursul de admitere în anul I din sesiunea Iulie 2017 – specializările Urbanism şi Amenajarea şi Planificarea Peisajului.

    25, 26, 27 iulie 2017 orele 9.00-16.00 și 28 iulie 2017 orele 9.00-13.00

    Înscrierea în anul I din anul universitar 2017-2018 a candidaţilor declaraţi admişi la concursul de admi- tere din sesiunea Iulie 2017 la specializarile PROIECTARE ŞI PLANIFICARE URBANĂ (licenţă, 240 credite – 4 ani) si AMENAJAREA ŞI PLANIFICAREA PEISAJULUI (licenţă, 240 credite – 4 ani).

    25, 26, 27 iulie 2017 orele 9.00-16.00 și 28 iulie 2017 orele 9.00-13.00

    Depunerea solicitărilor scrise de către candidaţii declaraţi “respinşi” în sesiunea iulie 2017 cu medie (punctaj) mai mare sau egală cu media (punctajul) minimă admisibilă, considerând lista în ordinea strict descrescătoare a mediilor, pentru ocuparea unor locuri eventual rămase libere, în conformitate cu Art.12 alin.13 din prezenta Metodologie.

    31 iulie 2017 – până la ora 14.00 – afişarea numărului de locuri, pe specializări, rămase neocupate după sesiunea iulie 2017 şi scoase la concurs în sesiunea Septembrie 2017.

  3. FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR BUCUREŞTI

   Programe de studii (specializări):

   • ARHITECTURĂ DE INTERIOR (licenţă şi master integrat, 300 credite – 5 ani)

   • DESIGN DE PRODUS (licenţă şi master integrat, 300 credite – 5 ani)

   • MOBILIER ŞI AMENAJĂRI INTERIOARE (licenţă, 180 credite – 3 ani)

    8 iulie 2017 între orele 9.00-13.00, 10, 11, 12 Iulie 2017, între orele 9.00-16.00 şi 13 Iulie 2017 între orele 9.00-13.00, înscrierea candidaţilor şi plata taxei de concurs.

    Fiecare candidat va primi o legitimaţie care va atesta înscrierea în concurs.

    13 Iulie 2017 – până la ora 18,00

    Afişarea listelor nominale ale candidaţilor, în ordine alfabetică, repartiţia acestora în sălile de concurs şi intervalul de timp de acces în săli (eventualele omisiuni sau greşeli vor fi semnalate imediat la se- cretariatul comisiei de admitere).

    15 Iulie 2017, începând cu ora 10,00 PROBA UNICĂ DE CONCURS – DESEN (probă desen).

    21 Iulie 2017

    Afişarea rezultatelor (contestaţiile se pot depune în termen de 48 ore de la această dată).

    24 Iulie 2017

    Până la ora 12,00 – Depunerea contestatiilor

    24 Iulie 2017

    Până la ora 18,00 – răspunsul la contestaţii pentru concursul de admitere din data de 21 Iulie 2017. Termenul limită de anunţare a opţiunilor candidaţilor la concursul de admitere la studii universitare – numai prin depunerea unei solicitări scrise – în vederea ocupării unor locuri rămase eventual disponibi- le, cu respectarea prevederilor prezenta Metodologie.

    24 Iulie 2017

    Afişarea listelor definitive (în ordine alfabetică şi a mediilor) cu candidaţii declaraţi admişi la concursul de admitere în anul I din sesiunea Iulie 2017 – specializările Arhitectură de Interior, Design de Produs şi Mobilier şi Amenajări Interioare.

    25, 26, 27 iulie 2017 orele 9.00-16.00 și 28 iulie 2017 orele 9.00-13.00

    Înscrierea în anul I din anul universitar 2017-2018 a candidaţilor declaraţi admişi la concursul de admitere din sesiunea iulie 2017 – specializările Arhitectură de Interior, Design de Produs şi Mobilier şi Amenajări Interioare.

    25, 26, 27 iulie 2017 orele 9.00-16.00 și 28 iulie 2017 orele 9.00-13.00

    Depunerea solicitărilor scrise de către candidaţii declaraţi “respinşi” în sesiunea iulie 2017 cu medie (punctaj) mai mare sau egală cu media (punctajul) minimă admisibilă, considerând lista în ordinea strict descrescătoare a mediilor, pentru ocuparea unor locuri eventual rămase libere, în conformitate cu Art.12 alin.13 din prezenta Metodologie.

    31 iulie 2017 – până la ora 14.00 – afişarea numărului de locuri, pe specializări, rămase neocupate după sesiunea iulie 2017 şi scoase la concurs în sesiunea Septembrie 2017.

  4. FACULTATEA DE ARHITECTURĂ – CONSERVARE ŞI RESTAURARE – SIBIU

   Programul de studii (specializarea):

   ARHITECTURĂ – CONSERVARE ŞI RESTAURARE – SIBIU (licenţă, 180 credite – 3 ani)

   8 iulie 2017 între orele 9.00-13.00, 10, 11, 12 Iulie 2017, între orele 9.00-16.00 şi 13 Iulie 2017 între orele 9.00-13.00, înscrierea candidaţilor şi plata taxei de concurs la specializarea Arhitectură – Con- servare şi Restaurare (licenţă, 180 credite – 3 ani).

   Fiecare candidat va primi o legitimaţie care va atesta înscrierea în concurs.

   1. Iulie 2017 – până la ora 18,00

    Afişarea listelor nominale ale candidaţilor, în ordine alfabetică, repartiţia acestora în sălile de concurs şi intervalul de timp de acces în săli (eventualele omisiuni sau greşeli vor fi semnalate imediat la se- cretariatul comisiei de admitere).

   2. Iulie 2017, începând cu ora 10,00 PROBA UNICĂ DE CONCURS – DESEN (probă desen) spe-

   cializarea ARHITECTURĂ – CONSERVARE si RESTAURARE – SIBIU

   21 Iulie 2017

   Afişarea rezultatelor (contestaţiile se pot depune în termen de 48 ore de la această dată).

   24 Iulie 2017

   Până la ora 18,00 – răspunsul la contestaţii pentru concursul de admitere din data de 14 Iulie 2017.

   25, 26, 27 iulie 2017 orele 9.00-16.00 și 28 iulie 2017 orele 9.00-13.00

   Înscrierea în anul I din anul universitar 2017-2018 a candidaţilor declaraţi admişi la concursul de ad- mitere din sesiunea Iulie 2017 – specializarea ARHITECTURĂ – CONSERVARE ŞI RESTAURARE – SIBIU (licenţă, 180 credite – 3 ani).

   25, 26, 27 iulie 2017 orele 9.00-16.00 și 28 iulie 2017 orele 9.00-13.00

   Depunerea solicitărilor scrise de către candidaţii declaraţi “respinşi” în sesiunea iulie 2017 cu medie (punctaj) mai mare sau egală cu media (punctajul) minimă admisibilă, considerând lista în ordinea strict descrescătoare a mediilor, pentru ocuparea unor locuri eventual rămase libere, în conformitate cu Art.12 alin.13 din prezenta Metodologie.

   31 iulie 2017 – până la ora 14.00 – afişarea numărului de locuri, pe specializări, rămase neocupate după sesiunea iulie 2017 şi scoase la concurs în sesiunea Septembrie 2017.

  5. FACULTATEA DE URBANISM – URBANISM ŞI ADMINISTRAREA TERITORIULUI – SIBIU

  Programul de studii (specializarea):

  URBANISM SI ADMINISTRAREA TERITORIULUI – SIBIU (licenţă, 180 credite – 3 ani)

  8 iulie 2017 între orele 9.00-13.00, 10, 11, 12 Iulie 2017, între orele 9.00-16.00 şi 13 Iulie 2017 între orele 9.00-13.00, înscrierea candidaţilor şi plata taxei de concurs la specializarea Urbanism si Adminis- trarea Teritoriului (licenţă, 180 credite – 3 ani).

  Fiecare candidat va primi o legitimaţie care va atesta înscrierea în concurs.

  1. Iulie 2017 – până la ora 18,00

   Afişarea listelor nominale ale candidaţilor, în ordine alfabetică, repartiţia acestora în sălile de concurs şi intervalul de timp de acces în săli (eventualele omisiuni sau greşeli vor fi semnalate imediat la se- cretariatul comisiei de admitere).

  2. Iulie 2017, începând cu ora 10,00 PROBA UNICĂ DE CONCURS – ANALIZĂ DOSAR ADMI- TERE ȘI INTERVIU specializarea URBANISM ŞI ADMINISTRAREA TERITORIULUI – SIBIU.

  3. Iulie 2017

  Afişarea rezultatelor (contestaţiile se pot depune în termen de 48 ore de la această dată).

  17 Iulie 2017

  Până la ora 12,00 – Depunerea contestaţiilor

  17 Iulie 2017

  Până la ora 18,00 – răspunsul la contestaţii pentru concursul de admitere din data de 14 Iulie 2017.

  17 Iulie 2017

  Afişarea listelor definitive (în ordine alfabetică şi a mediilor) cu candidaţii declaraţi admişi la concursul de admitere în anul I din sesiunea Iulie 2017 la specializarea Urbanism si Administrarea Teritoriului (licenţă, 180 credite – 3 ani).

  25, 26, 27 iulie 2017 orele 9.00-16.00 și 28 iulie 2017 orele 9.00-13.00

  Înscrierea în anul I din anul universitar 2017-2018 a candidaţilor declaraţi admişi la concursul de

  admitere din sesiunea iulie 2017 – Facultatea de Urbanism.

  25, 26, 27 iulie 2017 orele 9.00-16.00 și 28 iulie 2017 orele 9.00-13.00

  Depunerea solicitărilor scrise de către candidaţii declaraţi “respinşi” în sesiunea iulie 2017 cu medie (punctaj) mai mare sau egală cu media (punctajul) minimă admisibilă, considerând lista în ordinea strict descrescătoare a mediilor, pentru ocuparea unor locuri eventual rămase libere, în conformitate cu Art.12 alin.13 din prezenta Metodologie.

  31 iulie 2017 – până la ora 14.00 – afişarea numărului de locuri, pe specializări, rămase neocupate după sesiunea iulie 2017 şi scoase la concurs în sesiunea Septembrie 2017.

 2. SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

SESIUNEA A II – A

(în cazul neocupării locurilor în sesiunea din Iulie 2017)

 1. FACULTATEA DE URBANISM – BUCUREŞTI

  Programe de studii (specializări):

  • PROIECTARE ŞI PLANIFICARE URBANĂ (licenţă, 240 credite – 4 ani)

  • AMENAJAREA ŞI PLANIFICAREA PEISAJULUI (licenţă, 240 credite – 4 ani)

   1,4 septembrie orele 9.00 – 16.00 si 2 septembrie 2017 orele 9.00 – 13.00 Înscrierea candidaţilor şi plata taxei de concurs.

   Fiecare candidat va primi o legitimaţie care va atesta înscrierea în concurs.

   1. septembrie 2017

    Afişarea listelor nominale ale candidaţilor, în ordine alfabetică, repartiţia acestora în sălile de concurs şi intervalul de timp de acces în săli (eventualele omisiuni sau greşeli vor fi semnalate imediat la se- cretariatul comisiei de admitere).

   2. septembrie 2017 – începând cu ora 10.00 PROBA UNICĂ DE CONCURS – TESTE DE CREATI-

   VITATE ŞI LOGICĂ

   8 septembrie 2017

   Afişarea rezultatelor (contestaţiile se pot depune în termen de 48 ore de la această dată).

   11 septembrie 2017

   Până la ora 12,00 depunere contestatiilor – răspunsul la contestaţii pentru concursul de admitere din

   Septembrie 2017, pana la ora 18.00.

   11 Septembrie 2017

   Afişarea listelor definitive (în ordine alfabetică şi a mediilor) cu candidaţii declaraţi admişi la concursul

   de admitere în anul I din sesiunea Septembrie 2017.

   12, 13 Septembrie 2017

   Înscrierea în anul I din anul universitar 2017-2018 a candidaţilor declaraţi admişi la concursul

   de admitere sesiunea septembrie 2017.

 2. FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR BUCUREŞTI

  Programe de studii (specializări):

  • ARHITECTURĂ DE INTERIOR (licenţă şi master integrat, 300 credite – 5 ani)

  • DESIGN DE PRODUS (licenţă şi master integrat, 300 credite – 5 ani)

  • MOBILIER ŞI AMENAJĂRI INTERIOARE (licenţă, 180 credite – 3 ani)

   1,4 septembrie orele 9.00 – 16.00 si 2 septembrie 2017 orele 9.00 – 13.00

   Înscrierea candidaţilor şi plata taxei de concurs.

   Fiecare candidat va primi o legitimaţie care va atesta înscrierea în concurs.

   1. septembrie 2017

    Afişarea listelor nominale ale candidaţilor, în ordine alfabetică, repartiţia acestora în sălile de concurs şi intervalul de timp de acces în săli (eventualele omisiuni sau greşeli vor fi semnalate imediat la se- cretariatul comisiei de admitere).

   2. septembrie 2017 – începând cu ora 10,00 PROBA UNICĂ DE CONCURS – DESEN (probă de-

   sen).

   8 septembrie 2017

   Afişarea rezultatelor (contestaţiile se pot depune în termen de 48 ore de la această dată).

   11 septembrie 2017

   Până la ora 12,00 depunere contestaţiilor – răspunsul la contestaţii pentru concursul de admitere din

   Septembrie 2017, până la ora 18.00.

   11 Septembrie 2017

   Afişarea listelor definitive (în ordine alfabetică şi a mediilor) cu candidaţii declaraţi admişi la concursul

   de admitere în anul I din sesiunea Septembrie 2017.

   12, 13 Septembrie 2017

   Înscrierea în anul I din anul universitar 2017-2018 a candidaţilor declaraţi admişi la concursul

   de admitere sesiunea septembrie 2017.

 3. FACULTATEA DE ARHITECTURĂ – CONSERVARE ŞI RESTAURARE – SIBIU FACULTATEA DE URBANISM – URBANISM ŞI ADMINISTRAREA TERITORIULUI – SIBIU Programe de studii (specializări):

 • CONSERVARE ŞI RESTAURARE DE ARHITECTURĂ (licenţă, 180 credite – 3 ani)

 • URBANISM ŞI ADMINISTRAREA TERITORIULUI (licenţă, 180 credite – 3 ani)

  Important!

  Atât înscrierea la concursul de admitere cât şi susţinerea concursului de admitere, se vor des- făşura la sediul din Sibiu, Strada Dealului nr. 6. Tel. Secretariat: 0269.222.216

  1,4 septembrie orele 9.00 – 16.00 si 2 septembrie 2017 orele 9.00 – 13.00

  Înscrierea candidaţilor şi plata taxei de concurs.

  Fiecare candidat va primi o legitimaţie care va atesta înscrierea în concurs.

  1. septembrie 2017

   Afişarea listelor nominale ale candidaţilor, în ordine alfabetică, repartiţia acestora în sălile de concurs şi intervalul de timp de acces în săli (eventualele omisiuni sau greşeli vor fi semnalate imediat la se- cretariatul comisiei de admitere).

  2. septembrie 2017 – începând cu ora 10,00

 • PROBA UNICĂ DE CONCURS – DESEN (probă desen) pentru specializarea CONSERVARE ŞI RESTAURARE DE ARHITECTURĂ (licenţă, 180 credite – 3 ani)

– PROBA UNICĂ DE CONCURS – ANALIZĂ DOSAR ADMITERE ȘI INTERVIU pentru specializarea

URBANISM ŞI ADMINISTRAREA TERITORIULUI (licenţă, 180 credite – 3 ani)

8 septembrie 2017

Afişarea rezultatelor (contestaţiile se pot depune în termen de 48 ore de la această dată).

11 septembrie 2017

Până la ora 12,00 depunere contestaţiilor – răspunsul la contestaţii pentru concursul de admitere din

Septembrie 2017, până la ora 18.00.

11 Septembrie 2017

Afişarea listelor definitive (în ordine alfabetică şi a mediilor) cu candidaţii declaraţi admişi la concursul

de admitere în anul I din sesiunea Septembrie 2017.

12, 13 Septembrie 2017

Înscrierea în anul I din anul universitar 2017-2018 a candidaţilor declaraţi admişi la concursul

de admitere sesiunea septembrie 2017 la specializările: Arhitectură – Conservare şi Restaurare

– Sibiu și Urbanism și Administrarea Teritoriului – Sibiu.

ANEXA 2

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM „ION MINCU” LOCURI SCOASE LA CONCURSUL DE ADMITERE ÎN ANUL I 2017-2018

(numărul de locuri scoase la concurs va fi anunţat după comunicarea de către MENCS)

Domeniul de

Studii de licenţă

Specializare

Nr.de locuri buget

Nr.de locuri taxă

TOTAL

1. Facultatea

de Arhitectură

Arhitectură Programe de studii in limba Romana, sau in Limba Engleza

Arhitectură în sistem integrat de licenţă şi master

360 credite

x

x

x

Arhitectură-Engleză în sistem integrat de licenţă şi master 360 credite

x

x

x

Conservare şi restaurare de arhi- tectură Studii de licenţă Sibiu 180 de credite

x

x

x

2. Facultatea

de Arhitectură

Interior

Arhitectură

Arhitectură de interior în sistem integrat de licenţă şi master 300 credite

x

x

x

Design de Produs în sistem inte-

grat de licenţă şi master

300 credite

x

x

x

Mobilier şi amenajări Interioare Studii de licenţă

180 credite

x

x

x

3. Facultatea de Urbanism

Urbanism

Proiectare şi Planificare Urbană Studii de licenţă

240 credite

x

x

x

Amenajare şi Planificarea Peisa- jului Studii de licenţă

240 credite

x

x

x

Urbanism şi Administrarea Terito- riului Studii de licenţă Sibiu

180 credite

x

x

x

LOCURI PENTRU ETNICI ROMÂNI NON-UE ŞI STRĂINI NON-UE

Program de studiu

Nr. de locuri buget

Nr.de locuri

taxă

Licenţă

1 loc (fără bursă) – români de pretutindeni cu BAC în România

15 locuri BUGET – români de pretutindeni

1 locuri bursă – români de pretutindeni

x

Total

17

x

BIBLIOGRAFIE

CU CARACTER ORIENTATIV RECOMANDATĂ PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE ÎN UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM “ION MINCU”

Facultatea de Arhitectură Română–Engleză şi Facultatea de Arhitectură de Interior

     1. Admiterea în învăţământul de arhitectură, Bucureşti, Editura universitară „Ion Mincu”,

      ed. 2-rev., 2009, ISBN 978-973-1884-31-8 24

      Marco, BUSSOGLI, Cum să înţelegem arhitectura ?, Bucureşti, Editura Enciclopedia RAO, 2005,

      ISBN 973-7932-68-4.

      Gheorghe, CURINSCHI-VORONA, Istoria universală a arhitecturii ilustrată, vol. I, Bucureşti, Editu- ra Tehnică, 1976.

      Gheorghe, CURINSCHI-VORONA, Istoria universală a arhitecturii ilustrată, vol. II, Bucureşti, Editu- ra Tehnică, 1982.

      Gheorghe, CURINSCHI-VORONA, Istoria universală a arhitecturii ilustrată, vol. III Bucureşti, Editu-

      ra Tehnică, 1986.

      Grigore, IONESCU, Istoria Arhitecturii în România, vol. I, Bucureşti, Editura Academiei R.P.R.,

      1963.

      Grigore, IONESCU, Istoria Arhitecturii în România, vol. II, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R.,

      1965.

      Grigore, IONESCU, Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor, Bucureşti, Editura

      Academiei R.S.R.,1982.

      Adina, NANU, Vezi? Comunicarea prin imagine, București, prod.”Levintza” Modexim s.r.l., tipogra- fia “Vizual”, 2002, ISBN 973-0- 02668-8 (Aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3193/2000, 4055/2000, 4144/2001)

      Facultatea de Urbanism

      Jean-Louis, HAROUEL, Istoria Urbanismului, Ed. Meridiane, 2001, ISBN 973-33-0427-1 Peter, HALL, Oraşele de mâine – o istorie intelectuală a urbanismului în secolul XX, ed. All, Bucureşti, 1999, ISBN: 973-684-059-X

      Grigore, IONESCU, Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor, Bucureşti, Editura

      Academiei R.S.R.,1982.

      Adina, NANU, Vezi? Comunicarea prin imagine, Bucureşti, prod.”Levintza” Modexim s.r.l., tipogra- fia “Vizual”, 2002, ISBN 973-0- 02668-8 (Aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3193/2000, 4055/2000, 4144/2001)

      Margareta, DINCA, Teste de creativitate, ed. Paideia, 2001, ISBN 973-8064-90-2 Philip, CARTER,

      Teste de inteligenţă şi psihometrice, ed. Meteor Press, 2011, ISBN 978-973728-515-7

      Jim, BARRETT, Teste supreme de aptitudini, ed. Meteor Press, 2010, ISBN 978-973-728-468-6

      PROBA ORALĂ PENTRU EXAMENUL DE ADMITERE

      LA SECŢIA CU PREDARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ

      Obiectivul acestei probe este acela de a testa capacitatea de comunicare orală fluentă în limba engleză.

      Desfăşurare. Candidaţilor li se va pune la dispoziţie un set de imagini şi li se va cere:

      1. Să descrie imagini;

      2. Să comenteze/ dialogheze pe marginea imaginilor împreună cu un alt candidat şi/ sau cu profesor examinator.

      Candidaţii care au obţinut unul din următoarele certificate de competenţă lingvistică nu este nece- sar să dea examen:

      • F.C.E. (nivel B2*)

      • C.A.E. (nivel C1*)

      • CAMBRIDGE PROFICIENCY (nivel C2*)

      • T.O.E.F.L.

      • I.E.L.T.S. minim nivel 5 (nivel B2*)

      • E.C.L – nivel B2, C1, C2*

      • FIDES – nivel B2, C1, C2*

* nivelurile sunt în concordanţă cu Scala Comună Europeană de Referinţă pentru Limbi Străine.

Comenteaza:

You must be logged in to post a comment.