Regulament Admitere Arhitectura 2012

REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ADMITERE 2012 – PDF

REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ADMITERE 2012 – html

REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ADMITERE 2012 – DOC

PROIECT
de REGULAMENT

Pentru
CONCURSUL DE ADMITERE

ÎN
ANUL
I

AL
FACULTĂŢILOR DIN CADRUL

UNIVERSITĂŢII
DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM „ION MINCU”

BUCUREŞTI

SESIUNEA
2012

Concursul de admitere în
anul I al Facultatilor Universitatii de Arhitectura si Urbanism „Ion
Mincu” Bucuresti se organizeaza în sesiunea Iulie si
Septembrie 2012 pentru anul universitar 2012 – 2013, în
conformitate cu Legea Învatamântului nr.1/2011 cu privire
la organizarea studiilor universitare, cu modificarile si
completarile ulterioare , a deciziei Senatului UAUIM din 13.02.2012
si a ordinului MECTS privind cifra de scolarizare aprobata pentru
admiterea la ciclurile de licenta in cadrul U,A.U.I.M. pentru anul
universitar 2012-2013 si a Ordinului nr. 3313 din 23 februarie 2012 a
METS emis in conformitate

cu prevederile art. 142, 145, 151, 156, 158, 163, 174, 176, 199, 200
si 277 din Legea educatiei nationale nr.
1/2011
, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.
288/2004
privind organizarea studiilor universitare, cu
modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei de urgenta
a Guvernului nr.
133/2000
privind invatamantul universitar si postuniversitar de
stat cu taxa, peste locurile finantate de la bugetul de stat,
aprobata cu modificari prin Legea nr.
441/2001
, cu modificarile ulterioare, in temeiul Hotararii
Guvernului nr.
1.004/2002
privind stimularea elevilor si studentilor care au
primit distinctii la olimpiadele scolare de desen organizate pentru
invatamantul preuniversitar, cu modificarile si completarile
ulterioare, al Hotararii Guvernului nr.
966/2011
pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al
specializarilor/programelor de studii universitare, a structurii
institutiilor de invatamant superior, a domeniilor si programelor de
studii universitare acreditate sau autorizate sa functioneze
provizoriu, a locatiilor geografice de desfasurare, a numarului de
credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii
universitare, forma de invatamant sau limba de predare, precum si a
numarului maxim de studenti care pot fi scolarizati, cu modificarile
ulterioare, al Hotararii Guvernului nr.
404/2006
privind organizarea si desfasurarea studiilor
universitare de masterat, al Hotararii Guvernului nr.
681/2011
privind aprobarea Codului studiilor universitare de
doctorat si al Hotararii Guvernului nr.
536/2011
privind organizarea si functionarea Ministerului
Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Prezentul
Regulament priveste doar concursul de admitere în anul I de
studii universitare. Celelalte forme de învatamânt
(master, studii post universitare si doctorale) fac obiectul unor
Regulamente distincte.

Acest Regulament este, de
la data emiterii lui, actul normativ oficial, în baza caruia se
organizeaza concursul de admitere în anul I al Facultatilor
Universitatii de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu” din
Bucuresti, sesiunea 2012; prezenta versiune este adaptata în
conformitate cu ultimele instructiuni ale Ministerului Educatiei,
Cercetarii, Tineretului si Sportului, precum si cu calendarul
respectiv al anului 2012.

CAPITOLUL I

Organizarea Admiterii

Art. 1.

 1. Potrivit legii,
  Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu” din
  Bucuresti organizeaza examene de admitere pentru fiecare program din
  ciclul I de studii universitare. Examenele de admitere se
  organizeaza pe baza metodologiei proprii de admitere stabilita in
  baza autonomiei universitare, cu respectarea prevederilor
  legislatiei in vigoare si cu aprobarea Senatului U.A.U.I.M.

 2. Până
  la 15 iulie 2012, Rectorul Universitatii va stabili prin decizie
  componenta nominală a comisiei centrale de admitere, dintre
  membrii careia va desemna un secretar, functie ce nu poate fi
  îndeplinita de aceeasi persoana 2 ani consecutiv.

 3. Din
  momentul constituirii sale, comisia centrală de admitere îsi
  va asuma raspunderea pentru respectarea legalitatii, a secretului
  operatiunilor, a sigurantei, precum si a inviolabilitatii lucrarilor
  si documentelor de concurs.

 4. Cei
  care se abat de la prevederile prezentului Regulament îsi
  asumă raspunderea si consecintele faptelor, urmând sa
  suporte, în raport cu prejudiciile aduse – implicit
  Universitatii de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu” –
  rigorile masurilor disciplinare, civile sau penale, dupa caz, iar
  Rectorul dispune încetarea imediata a atributiilor pe care
  aceste persoane le au în concurs.

 5. Nu
  pot face parte din nici o comisie (centrala, de întocmire de
  subiecte, de jurizare, de supraveghere) a concursului de admitere
  persoanele care au rude apropiate printre candidati sau care au
  desfasurat activitati de pregatire pentru candidati înscrisi
  în concursul de admitere din sesiunile iulie si septembrie
  2012.

 6. Prin decizia Rectorului
  se stabileste componenta celorlalte organisme de lucru, dupa cum
  urmează:

cu
24 de ore înaintea începerii fiecarei probe de concurs,
lista nominala a persoanelor de supraveghere (cadre didactice si
personal TESA);

cu
24 de ore înainte de începerea probei de concurs,
comisiile de întocmire a subiectelor de concurs pentru fiecare
facultate în parte;

cu
24 de ore înainte de încheierea fiecarei probe de
concurs, comisiile de jurizare ale lucrarilor de desen sau a testelor
de evaluare;

în
ziua comunicarii rezultatelor la probele de concurs comisia de
rezolvare a contestatiilor (cu competente pentru toate domeniile de
licenta);

 1. Toti salariatii
  Universitatii de Arhitectură si Urbanism “Ion Mincu”
  au obligatia de a participa, pe facultati, la buna desfăşurare
  a concursului de admitere din sesiunile iulie si septembrie 2012,
  neparticiparea fără o motivaţie adusă la
  cunoştinţa Rectorului fiind sancţionată

  corespunzător.

 1. Admiterea
  la Universitatea de Arhitectură si Urbanism “Ion Mincu”

  se face pe baza mediilor generale obtinute la concurs de catre
  candidati, în limita numarului maxim de locuri aprobate de
  catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
  pentru fiecare specializare în parte. Pentru fiecare dintre
  specializari, locurile de concurs ramase neocupate în urma
  concursului de admitere se vor redistribui corespunzator în
  cadrul facultatilor respective, prin hotarârea Senatului
  Universitatii.

   (9)
Examenul de admitere in Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion
Mincu” consta in urmatoarele probe, pe facultati:

La
Facultatea
de Arhitectura

si
Facultatea
de Arhitectura de Interior

Concursul de admitere va
consta dintr-o proba unica, DESEN (desen liber si tehnic), specifică
domeniului si specializarii, prin care se urmareste testarea
urmatoarelor trei calitati ale candidatilor:


aptitudinile profesionale;


cultura generala de specialitate;


capacitatea de reprezentare geometrica.

Proba
de DESEN (desen liber si tehnic) va cuprinde un numar de exercitii,
cu pondere de apreciere egala sau diferita, care se vor redacta pe o
singura coala (foaie) de desen, cu dimensiunile de cca. 50 x 70 cm,
într-o tehnică de reprezentare (creion grafit sau / si
creion colorat), precizata în subiectul de concurs.

Prin
desenul
liber
,
de observatie si / sau imaginatie, se urmareste evidentierea
aptitudinii de a percepe si reprezenta: un subiect, un obiect, un
grup de obiecte, elemente ale spatiului construit, iar prin
desenul
tehnic
se
urmareste evidentierea capacitatii de a reprezenta în mod
explicit volume sau forme spatiale, folosind desenul ca pe o
conventie tehnica de reprezentare.

La
Facultatea
de Urbanism

Concursul de admitere va
curpinde o proba unica, ce va consta intr-o serie de TESTE DE
CREATIVITATE SI LOGICA, exprimate grafic (reprezentare figurala,
desen) specifica domeniului si specializarii, prin care se urmareste
testarea urmatoarelor calitati ale candidatilor:

 • pregatire si spirit
  interdisciplinar,

 • cultura generala de
  specialitate,

 • capacitate de sinteza,

 • asociere de idei

 • creativitate,

 • capacitatea de
  restructurare a gandirii in raport cu noile situatii,

 • abilitatea de a folosi
  anumite strategii,

 • capacitatea de combinare
  si transformare de date

 

Proba
va cuprinde un numar de exercitii, cu pondere de apreciere egala sau
diferita, care se vor redacta intr-un caiet A4, într-o tehnica
de reprezentare (creion grafit sau / si creion colorat), precizata în
subiectul de concurs.

(10)
Lista materialelor şi instrumentelor necesare candidaţilor
pentru proba de admitere :

– creion grafit mina
moale (HB-B, B2, B3, B4);

– creioane colorate;

– guma obisnuita;

– guma plastica;


rigla gradata (dublu decimetru);

– banda de lipit,
pioneze, pasta de lipit;

– stilou cu cerneala
albastra, pix cu pasta (neagră sau albastra);

– teu de 1,20 m;

– echere la 45° si la
60°, raportor, florare;

– compas cu creion mina
neagră;

– cutter.

Durata
fiecarei probe de concurs se va stabili de catre comisie în
functie de dificultatea apreciata, dar nu va depasi 6 ore.

Pe timpul desfasurarii
probelor de concurs, tuturor candidatilor li se vor asigura aceleasi
conditii de lucru.

Pentru a oferi aceleasi
conditii candidatilor, la proba de admitere, Universitatea pune la
dispozitia fiecarui candidat hârtia / colilie de desen si
suportul de lucru (planseta de lemn cca. 100 x 125 cm) la locurile
repartizate din salile de concurs.

În ziua
concursului de admitere este strict interzis accesul în
universitate cu telefoane mobile, i-poduri sau alte aparate
electronice de comunicaţii sau stocare de date. Candidaţii
care nu respectă această prevedere sunt excluşi din
examen.

Art. 2.

 1. Pentru ciclul de studii
  universitare de licenta, admiterea se organizeaza pe domenii de
  licenta, la specializarile/programele de studii autorizate sa
  functioneze provizoriu sau acreditate din cadrul U.A.U.I.M., in
  conformitate cu legislatia in vigoare.
  Concursul
  de admitere în anul I al facultatilor din Universitatea de
  Arhitectură si Urbanism “Ion Mincu”, str.
  Academiei nr 18 – 20, tel. secretariat 021.3077133, se
  desfasoară în Sesiunile Iulie si Septembrie 2012
  (conform
  programului detaliat în ANEXA 1
  si
  se organizeaza pentru urmatoarele domenii de licentă:

Nr.crt

Facultatea

Domeniul
de Studii de Licenta

Specializarea

Data
examenului de admitere

Forma
de invatamant

1.

FACULTATEA
DE ARHITECTURA

ARHITECTURA

ARHITECTURA
in
sistem integrat Licenta si master

 

360
credite

10
septembrie

De
zi

CONSERVARE
SI RESTAURARE DE ARHITECTURA

Licenta – Sibiu

180
credite

24
septembrie

De
zi

2.

FACULTATEA
DE URBANISM

URBANISM

PROIECTARE
SI PLANIFICARE URBANA

Licenta

240
credite

23
iulie

 

 

De
zi

AMENAJAREA
SI PLANIFICAREA PEISAJULUI

Licenta

240
credite

23
iulie

De
zi

URBANISM
SI ADMINISTRAREA TERITORIULUI

Licenta
– Sibiu

180
credite

24
septembrie

De
zi

3.

 

 

FACULTATEA
DE ARHITECTURA DE INTERIOR

ARHITECTURA

ARHITECTURA
DE INTERIOR

In
sistem integrat Licenta si Master

300
credite

 

23
iulie

 

De
zi

DESIGN
DE PRODUS

 

In
sistem integrat Licenta si Master

 

23
iulie

De
zi

MOBILIER
SI AMENAJARI INTERIOARE

Licenta

23
iulie

 

 

De
zi

Art. 3.

 1. Universitatea
  de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”

  organizează Concursul de admitere pentru anul universitar 2012
  – 2013 în sesiunile iulie si septembrie 2012,
  pentru Domenii de Studii, definite prin cunostinte, competente
  generale si de specialitate, structurate în Domenii de Studii
  de Licenta, cu specializarile aferente.

 2. Concursul pentru
  admiterea la toate formele de invatamant ale studiilor universitare
  mentionate la art. 2 se va organiza intr-o singura sesiune la
  Facultatea de Arhitectura si in doua sesiuni la Facultatea de
  Urbanism si Facultatea de Arhitectura de Interior, astfel:

 


sesiunea iulie 2012 la urmatoarele facultati:

Facultatea de Urbanism

Facultatea de
Arhitectură de Interior

– sesiunea septembrie
2012, pentru

Facultatea de
Arhitectură

Facultatea
de Urbanism
(sesiunea
a II-a, pe locurile ramase libere)

Facultatea
de Arhitectură de Interior
(sesiunea
a II-a, pe locurile ramase libere)

 1. Prezenta metodologie
  face publice conform prevederilor legale in vigoare perioadele
  sesiunilor de admitere, formele si probele de concurs stabilite prin
  metodologie proprie, prin afisare la sediul institutiei de
  invatamant superior si prin publicare pe pagina web proprie.

Art. 4.

Admiterea la studiile
universitare de licenta este sustinuta in limba romana.
Candidatii
din rândul minoritatilor nationale vor preciza în cererea
de înscriere dacă solicita traducerea subiectelor în
limba materna.

Capitolul II

Candidaţii
la admitere

Art.
5

(1) La admiterea în
ciclul de studii universitare de licen
ţă
pot candida absolven
ţii
de liceu cu diplom
ă
de bacalaureat sau diplom
ă

echivalentă
cu aceasta.

(2) La admiterea în
toate ciclurile de studii universitare pot candida
şi
cet
ăţenii
statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apar
ţinând
Spa
ţiului
Economic European
şi
ai Confedera
ţiei
Elve
ţiene,
în acelea
şi
condi
ţii
prev
ăzute
de lege pentru cet
ăţenii
români, inclusiv în ceea ce prive
şte
taxele de
şcolarizare.
Recunoa
şterea
studiilor efectuate de c
ătre
ace
ştia

în afara României se va realiza de către
direc
ţia
de specialitate din cadrul Ministerului Educa
ţiei,
Cercet
ării,
Tineretului
şi
Sportului înainte de înscrierea candida
ţilor
la concursul de admitere, fiecare candidat având obliga
ţia
de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de
recunoa
ştere
a studiilor.

(3) In conformitate cu
adresa nr.714CNRED/16.03.2012/GL emisa de Centrul National de
Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, dosarele pentru
recunoasterea studiilor efectuate in strainatate, in vederea
continuarii acestora in Romania, vor fi transmise prin curier/posta
la M.E.C.T.S. / C.N.R.E.D., insotite de o adresa de inaintare din
partea universitatii, incepand cu data publicarii in Monitorul
Oficial a
Ordinului
privind cadrul general de organizare si desfasurare a admiterii la
ciclurile de studii de licenta, de master si doctorat
,
si cu maximum 15 zile inainte de incheierea perioadei de inscriere la
concursul de admitere. In acest sens, candidatii vor depune dosarele
la registratura UAUIM cu 20 zile inainte de incheierea perioadei de
inscriere la concursul de admitere pentru fiecare facultate in parte.

(4) La admiterea în
toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba
român
ă
din cadrul U.A.U.I.M.
,
cet
ăţenii
str
ăini
au obliga
ţia
s
ă
prezinte un certificat de competen
ţă
lingvistic
ă
pentru limba român
ă

eliberat de către
institu
ţii
abilitate de Ministerul Educa
ţiei,
Cercet
ării,
Tineretului
şi
Sportului. Aceea
şi
condi
ţie
se impune
şi
în cazul transferurilor studen
ţilor
de la institu
ţiile
de înv
ăţământ
superior acreditate care, potrivit legii, au dreptul s
ă
şcolarizeze
cet
ăţeni
str
ăini.

În situaţia
în care studentul se transfer
ă
de la o universitate din str
ăinătate,
aceasta trebuie s
ă
fie recunoscut
ă
de statul român.

Art.
6

(1) Un candidat poate fi
admis
şi

înmatriculat ca student la cel mult două
programe de studii concomitent, indiferent de institu
ţiile
de înv
ăţământ
care le ofer
ă.
Un candidat declarat admis poate beneficia de finan
ţare
prin granturi de studii pentru un singur program de licen
ţă.
Candidatul declarat admis la mai multe facult
ăţi
opteaz
ă
pentru programul de studii care va fi finan
ţat
prin granturi de studii prin depunerea diplomei de bacalaureat în
original, la facultatea pe care dore
şte
s
ă

o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta
din urmă.
Acordarea grantului de studii se realizeaza anual în
conformitate cu prevederile
Regulamentului
UAUIM privind ocuparea locurilor finanţate de la buget şi
a locurilor cu taxă de studiu
.

2
Universitatea
de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu”, din totalul
locurilor subventionate are rezervat un loc pentru etnia roma.
Candidatii romi, conform notificarii MECTS, vor depune o cerere de
intentie la Rectoratul UAUIM (la secretarul sef al universitatii),
urmând ca la depunerea dosarului de înscriere sa se
anexeze si o adresa emisa de Secretarul sef al universitatii.
Dosarul
personal va cuprinde o recomandare eliberată de o organizaţie
legal constituită a romilor, din care să reiasă că

respectivul candidat face parte din etnia romă şi nu
faptul că este membru al organizaţiei în cauză.

În
cazul în care locul rezervat etniei rome nu este solicitat sau
ocupat prin concurs la specializarea uneia dintre facultati, in
ordinea probelor de admitere, acest loc se va transfera la celelalte
specializari din UAUIM, în baza solicitarilor candidatilor
romi, cu respectarea conditiilor specifice de înscriere.(*)

Pentru locul rezervat
candidatilor romi, admiterea se va face pe criterii minimale, media
minima de admitere fiind 6,00.

3
Pentru
cetatenii Republicii Moldova sunt scoase la concurs un numar de
locuri subventionate., specificate de Ministerul Educatiei,
Cercetarii, Tineretului si Sportului.

(4) Costurile aferente
dep
ăşirii
duratei înv
ăţământului
gratuit, prev
ăzute
de lege, se suport
ă
de c
ătre
studen
ţi.

(5) Candidatii
care au obtinut premii la olimpiadele nationale de arte vizuale sau
design, organizate de M.E.C.T.S. sau la concursurile internationale,
pot fi admisi fară examen pe locuri subventionate, nu mai mult
de un loc pentru fiecare program de studii, astfel: premiul I
Arhitectură pentru Facultatea de Arhitectură, premiul II
sau III Arhitectură sau premiul I Design pentru Facultatile de
Arhitectura de Interior si Urbanism.

Capitolul III

Înscrierea candidaţilor

Art.
7

(1) U.A.U.I.M. aduce la
cuno
ştinţa
candida
ţilor
condi
ţiile

şi
documentele necesare pentru înscriere, prin afi
şare
la sediul institu
ţiilor
şi
pe pagina web proprie.

(2) Înscrierea
la concursul de admitere în Universitatea de Arhitectura si
Urbanism “Ion Mincu” se face la secretariatul de admitere
pe baza unei cereri de înscriere descarcate de pe site-ul
universitatii, sectiunea ADMITERE, în care candidatii vor
completa sub responsabilitatea propriei semnaturi, toate datele
solicitate. Candidatii sunt rugati să vina cu fisa de înscriere
gata completată.

La cererea de înscriere
se anexează urmatoarele acte:

a)
diploma de bacalaureat în original sau în copie
legalizata; cu mentiunea ca absolventii de liceu care au sustinut
bacalaureatul în anul 2012 pot prezenta, în locul
diplomei de bacalaureat, adeverinte tip din care sa rezulte media
generală de la examenul de bacalaureat si mediile obtinute în
anii de liceu. Toti candidatii declarati admisi au obligatia să

depună diploma de bacalaureat în original, la
secretariatul Universitatii la data înmatricularii în
anul I din anul universitar 2012 – 2013. Neprezentarea diplomei
de bacalaureat, in original, din vina exclusiva a candidatului admis,
în termenul stabilit, duce la pierderea locului finantat de la
buget. Un candidat declarat admis poate beneficia de finantare de la
buget o singură dată pentru fiecare din cele trei cicluri
de studii universitare.

b) foaia matricolă
în original sau în copie legalizată;

c) certificat de nastere
în copie legalizată;

d) copie dupa actul de
identitate;

e) adeverinta medicala
tip M.S.-18.1.1. eliberata de cabinetele scolare sau de catre medicul
de familie;

f) câte doua
fotografii tip buletin de identitate

g)
acte doveditoare (copii legalizate dupa certificatele de deces ale
parintilor – în cazul celor orfani de ambii parinti, adeverinte
de la casa de copii, în cazul celor aflati în această
situatie, copie legalizata a certificatului de deces al parintelui
erou-martir al Revolutiei din decembrie 1989, adeverinte de venituri
ale parintilor sau sustinatorilor legali ori dupa caz ale
candidatilor), numai pentru acei candidati care solicita scutirea de
plata a taxelor de înscriere la concursul de admitere si numai
când acestia îndeplinesc conditiile care le dau dreptul
sa beneficieze de scutirea respectivă;

h) acte doveditoare
privind profesia parintilor (lucratori sau pensionari) pentru copiii
personalului didactic care solicita scutirea de plata a taxelor de
înscriere la concursul de admitere; cu mentiunea ca, în
conformitate cu legislatia în vigoare, un candidat poate
beneficia de scutirea de plată a taxelor de înscriere la
concursul de admitere doar o singură dată, pentru fiecare
ciclu de studii universitare, în cadrul unei institutii de
învatamânt superior;

i) diploma de absolvire a
unei facultati, în original sau adeverinta din care să

rezulte acest lucru pentru cei ce se înscriu în vederea
urmarii unei alte facultati, precum si precizarea regimului în
care au absolvit prima facultate – subventionat sau cu taxă.

Candidatii
declarati admisi „la a doua facultate” în urma
concursului de admitere se vor supune regulamentului UAUIM de
acordare a subventiilor.

(3) La înscriere,
candidatii primesc o legitimatie de concurs pe care o vor pastra cu
grija si o vor prezenta ori de câte ori este nevoie si este
solicitata la controalele comisiilor de admitere.

Art.8

(1) Candidaţii
care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile
corespunz
ătoare
anului universitar 2011-2012 pot prezenta la înscriere, pentru
sesiunea imediat urm
ătoare
examenului de bacalaureat/licen
ţă
în anul 2012, în locul diplomei de bacalaureat,
adeverin
ţa
eliberat
ă

de către
institu
ţia
de înv
ăţământ,
în care se men
ţionează
media general
ă,
mediile ob
ţinute
în anii de studiu, termenul de valabilitate
şi
faptul c
ă
nu a fost eliberat
ă

diploma.

(2) În vederea
înmatricul
ării,
candida
ţii
admi
şi
pe locurile finan
ţate
prin granturi de studii au obliga
ţia
s
ă
depun
ă,
pân
ă
la data de 1 octombrie 2012, diploma de bacalaureat sau adeverin
ţa,
pentru candida
ţii
care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea 2011-2012,

în original, la secretariatul facultăţii.

(3) Neprezentarea
diplomei de bacalaureat sau a adeverin
ţei,
în original, din vina exclusiv
ă
a candidatului admis, în termenul stabilit, duce la pierderea
locului finan
ţat
prin granturi de studii.

(4) Pentru fiecare
candidat înscris la admitere, U.A.U.I.M. colecteaza datele
cuprinse în anexa nr. 1 la Ordinul nr.3313/2012 al METS .

(5) Inscrierea in anul I
de studii, pentru fiecare facultate in parte, atat pentru locurile
finantate prin granturi de studii cat si pentru cele cu taxa, se va
efectua astfel:

La Facultatea de Urbanism
si Facultatea de Arhitectura de Interior – in perioada 30-31
iulie 2012 pentru sesiunea I-a, respective 1-2 octombrie pentru
sesiunea a II-a de admitere

La Facultatea de
Arhitectura – in perioada 19-20 septembrie 2012

Art.9

U.A.U.I.M. are obligaţia
s
ă

restituie, după
afi
şarea
rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore de la depunerea
cererii
şi
necondi
ţionat,
f
ără
perceperea unor taxe, dosarele candida
ţilor
respin
şi
sau ale celor care renun
ţă
la locul ob
ţinut
prin admitere.

Art.10

(1) Taxele
aferente sustinerii examenului de admitere cat si
taxele
de studii aferente anului universitar 2012 – 2013 sunt
urmatoarele:

Taxa de inscriere la
concursul de admitere – 200 lei

Taxa pentru anul I de
studii la Facultatea de Arhitectura, Facultatea de Arhitectura de
Interior, sistem de licenta si master integrat – 4000 lei

Taxa
pentru anul I de studii la Facultatea de Urbanism, studii de licenta
– 4000 lei

Taxa
pentru anul I de studii la Conservare si Restaurare de Arhitectura,
Sibiu, studii de licenta – 2500 lei

Taxa
pentru anul I de studii la Mobilier si Amenajari Interioare, studii
de licenta – 2500 lei

(2)
Taxele
de înscriere pentru concursul de admitere se vor achita în
zilele lucratoare ale perioadei de înscrieri la:

BANCA
COMERCIALĂ ROMÂNĂ – Sucursala Lipscani în
contul:

Cod
IBAN RO65RNCB0090000508480011

Programul de încasari
al B.C.R. – Sucursala Lipscani este: de luni pâna joi între
orele 8,30 – 16,30 si vineri între orele 8,30 – 13,00.

Pentru
zilele nelucratoare ale perioadei de înscrieri, încasarile
se vor face la casieria U.A.U.I.M. Eventualele modificari se vor
anunţa în timp util si se vor afisa atât la
Avizierul Admiterii, cât si la secretariatul înscrierilor.

(3) Potrivit legii,
copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scuti
ţi
de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în
înv
ăţământul
superior
şi
beneficiaz
ă

de gratuitate la cazare în cămine
şi
internate.

Capitolul IV

Desfasurarea concursului de
admitere

Art.
11

(1)
Întocmirea
subiectelor pentru probele de concurs revine, ca sarcina si
responsabilitate, exclusiv Universitatii de Arhitectura si Urbanism
“Ion Mincu”.

 1. Rectorul numeste prin
  decizie câte o comisie de întocmire a subiectelor pentru
  fiecare proba de concurs.

 2. La
  elaborarea subiectelor, membrii comisiei vor avea în vedere
  precizarile cuprinse la din ANEXA 2 a prezentului Regulament.

  Temele
  propuse pentru subiectele de concurs trebuie însotite de:


criteriile de evaluare;


evaluarea timpului de lucru necesar.

(4) În orele ce
preced desfasurarea probelor de concurs, Comisia Centrala de Admitere
fie va selectiona dintre propunerile de subiecte prezentate de catre
comisiile de întocmire si aflate în custodia secreta a
Rectorului, fie va compune ad-hoc subiectele pentru concurs, folosind
sau nu idei din temele propuse.

(5)
În
ziua anterioară concursului de admitere se afiseaza, pâna
la ora 18.00, listele ce contin repartizarea candidatilor pe sali,
precum si intervalul strict de timp în care este permis accesul
candidatilor în salile de concurs.

(6)
Candidatii întârziati nu au acces în examen,
indiferent de motivul întârzierii.

(7) În zilele de
examene de admitere se suspenda orice fel de activitati didactice în
Universitate, pâna la ora încheierii probelor de
admitere.

(8)
Înainte de începerea probelor, membrii comisiei centrale
de admitere (formând grupe de cel putin două persoane)
vor preda responsabililor de sala, în salile de concurs,
plicurile sigilate continând subiectele.

(9)
Responsabilii de sală verifică integritatea sigiliilor în
fata candidatilor, iar la ora stabilita deschid plicurile, distribuie
subiectele, anunta si scriu pe tabla durata probei. Subiectele
probelor de examen vor fi afisate in loc public, la parter, dupa
maximum 30 de minute de la deschiderea plicurilor sigilate.

(10)
Pe toată durata probei, candidatul nu poate parasi locul ce i
s-a rezervat, decât în caz de stricta necesitate,
situatie în care va fi însotit de un membru al
personalului de supraveghere.

(11)
Pe masura ce îsi termina lucrarea sau dupa expirarea timpului
acordat, candidatii vor preda personal lucrarile responsabilului de
sala care, dupa ce va controla corectitudinea completarii datelor
concurentului, va semna de confirmare în fata acestuia si va
acoperi si lipi coltul lucrarii / testelor de concurs. Candidatii vor
semna în cataloagele de sala, iar supraveghetorul în
legitimatia de concurs.

Capitolul V

Rezultatele admiterii

Art.
12

(1) Media generală
minim
ă
de admitere la studii universitare de licen
ţă
in cadrul U.A.U.I.M. este 6 (sase).

(2) Media generală

de admitere se calculează
ca medie ponderat
ă
a notelor ob
ţinute
la proba examenului de admitere, in conformitate cu prezenta
metodologie.

(3) La calculul mediei
generale de admitere este luata în considerare media de la
bacalaureat.

(4) Mediile generale
ob
ţinute
de candida
ţi
la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare
numai la facultatea din cadrul UA.U.I.M la care ace
ştia
au candidat, în conformitate cu prezenta metodologie de
admitere.

(5) Ordinea de
clasificare rezultat
ă
în urma admiterii va fi utilizat
ă
şi
pentru repartizarea locurilor finan
ţate
prin granturi de studii, acestea revenind celor mai bine clasa
ţi
candida
ţi
din fiecare domeniu, in limita locurilor acordate de METS.

(6) Prezenta metodologie
de admitere a U.A.U.I.M. prevad
e
criterii de departajare a candida
ţilor,
inclusiv în cazul mediilor egale ob
ţinute
la proba de admitere, astfel încât s
ă

nu se depăşească
num
ărul
locurilor oferite la admitere.

(7) Sistemul
de notare la proba de admitere la

Facultatea de Arhitectura si
Facultatea
de Arhitectura de Interior:

Lucrarile
de concurs se noteaza prin jurizare de catre o comisie formata din 8
membri, dintre care unul, în calitate de presedinte, este
membru al comisiei centrale de admitere si nu dă note. În
urma jurizarii, nota lucrarii va rezulta ca medie a notelor [(care
pot fi de la 1,00 (unu) la 10 (zece)] cu posibilitatea utilizarii
fractiunilor zecimale de punct, acordate de catre cei sapte membri ai
comisiei, cu drept de notare, din care se elimina cele doua note care
se situeaza la extreme.

În procesul de
notare a lucrarilor de concurs de catre comisia de jurizare, pe lânga
criteriile de evaluare stabilite în fiecare subiect de concurs,
se vor evalua urmatoarele:


întelegerea si redactarea datelor de temă;


punerea în pagină;


corectitudinea rezolvarii subiectelor;


corectitudinea reprezentarilor si a constructiilor grafice

utilizate;


expresivitatea si acuratetea desenului;


alcatuirea combinatiilor compozitionale echilibrate;


sugerarea caracteristicilor materiale si a naturii subiectului;


simtul de observatie si de proportionare;


capacitatea de creativitate imaginativă si inventivitatea.

Plansa
de concurs care nu contine nici o reprezentare, se va nota cu nota
1,00 (unu).

(8)
Sistemul
de notare
la
Facultatea de Urbanism:

Caietele
de teste de concurs se noteaza prin jurizare de catre o comisie
formata din 6 membri, dintre care unul, în calitate de
presedinte, este membru al comisiei centrale de admitere si nu dă

note. Membrii comisiei jurizeaza fiecare caiet de teste in parte,
apartianand fiecarui candidat, in baza criteriilor de evaluare. Nota
finala rezulta ca media arimtetica a valorilor obtinute pentru
fiecare subiect / test in parte. În urma jurizarii, nota
finala a candidatului va rezulta ca medie a notelor [(care pot fi de
la 1,00 (unu) la 10 (zece)] cu posibilitatea utilizarii fractiunilor
zecimale de punct, acordate de catre cei cinci membri ai comisiei, cu
drept de notare, din care se elimina cele doua note care se situeaza
la extreme.

În procesul de
notare a lucrarilor de concurs de catre comisia de jurizare, pe lânga
criteriile de evaluare stabilite în fiecare subiect de concurs,
se vor evalua urmatoarele:

 • usurinta de asociere in
  planul gandirii

 • flexibilitatea si
  complexitatea gandirii ca atribut al adaptabilitatii

 • originalitatea –
  capacitatea de integrare a unor elemente diverse in acelasi camp
  perceptiv, cu generarea de alternative neuzuale, capacitatea de joc
  cu alternativele, capacitatea de apreciere corecta a importantei
  problemei si putarea de a impune solutiile originale

 • gradul
  de elaborare al reprezentarii – capacitatea de transformare si
  combinare de idei, numarul de detalii care completeaza si nuanteaza
  raspunsul oferit la problema

 • deschiderea psihologica
  la nou

 • capacitatea de
  abstractizare semantica si gandirea independenta

(9)
Modul
de clasificare a candidaţilor

Clasificarea candidatilor
la concursul de admitere se va face în ordinea descrescatoare a
mediilor finale, de la nota 10,00 la nota 1,00. Admiterea se va face
în limita locurilor stabilite de MECTS, dupăclasamentului
rezultat în baza mediei finale.

La
Facultatea de Arhitectura si Facultatea de Arhitectura de Interior
media
finală se defineşte astfel: (4 x notă probă
DESEN + media bacalaureat) : 5

Media
finală astfel calculata trebuie sa fie minimum
6,00
(şase)
,
pentru ca un candidat sa poata fi declarat admis.

La
Facultatea de Urbanism
media
finală se defineşte astfel: (2 x notă probă
TESTE + media bacalaureat) : 3

Media
finala astfel calculată trebuie să fie minimum
6,00
(şase)
,
pentru ca un candidat sa poata fi declarat admis.

(10)
In caz de egalitate a mediei finale pentru candidatii clasati pe
ultimul loc, departajarea se va face in baza notei obtinute la proba
de admitere (desen, caiet teste), fiind declarat admis candidatul cu
nota cea mai mare. In cazul in care si aceste note sunt egale,
departajarea se va face in baza sumei notelor extreme (cea mai mare
si cea mai mica) obtinute in cadrul probelor de bacalaureat, fiind
declarat admis candidatul care are suma notelor cea mai mare.

(11) Pentru fiecare
student declarat admis
şi

înmatriculat, U.A.U.I.M. va colecta datele cuprinse în
anexa nr. 2 la ordinul 3313/2012 a MECTS.

(12) Înmatricularea
studen
ţilor
declara
ţi
admi
şi
în urma concursului de admitere se face prin decizie a
Rectorului U.A.I.M.. Dup
ă
aprobarea înmatricul
ării,
studen
ţii
sunt înscri
şi

în Registrul matricol sub un număr
unic valabil pentru întreaga perioad
ă
de
şcolarizare
la specializarea/specializ
ările/programul/programele
de studii la care au fost admi
şi.

(13) Dacă
un candidat admis renunta la calitatea de student dobândita
prin concurs (prin retragerea dosarului de înscriere sau prin
neprezentarea pâna la data limita de înscriere conform
calendarului anuntat, locul ramas liber se ocupa în ordinea
mediilor, dupăcum urmează:

a)
cu unul din candidatii reusiti cu media generala (punctajul) egala cu
cea a ultimului declarat admis, considerând drept criterii de
departajare cele specificate la Art.12 alin.(10);

b) cu un candidat
“respins” cu medie (punctaj) mai mare sau egala cu media
(punctajul) minima admisibila, considerând lista în
ordinea strict descrescatoare a mediilor;

c)
prin redistribuire, în cadrul aceleiasi facultati

d)
se anulează

(14)
Prevederile de la punctele c), d), se pot aplica cu aprobarea
Senatului U,A.U.I.M. si pentru locurile ramase libere dupa concurs,
la propunerea comisiei centrale de admitere. Rezultatul final al
concursului se comunica, prin afisarea listei nominale a
candidatilor, în dreptul fiecaruia fiind trecute toate valorile
care conduc la nota finala, si bineînteles aceasta nota, cu
mentiunea admis/admis cu taxa/respins. Lista va purta semnatura
Rectorului si va avea precizata data si ora afisarii. Totodata, se
vor afisa distinct listele celor admisi si listele celor respinsi.

(15)
Candidatii declarati admisi/admisi cu taxă sunt înmatriculati
în anul I de studiu, în baza rezultatelor concursului
pentru anul universitar 2012 – 2013, prin decizia Rectorului
Universitatii de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu”.

Art.13

(1) Rezolvarea
contesta
ţiilor
este în exclusivitate de competen
ţa
U.A.U.I.M., conform prezentei metodologii de admitere. Decizia
comisiei de contesta
ţii
este definitiv
ă.

(2)
Contestatiile
referitoare la rezultatele concursului de admitere se fac în
scris si se depun la secretariatul Universitatii în termen de
maximum 48 de ore de la data afisarii rezultatelor finale.

(3)
Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu” este
singura în masura sa decidă asupra temeiniciei
contestatiilor. Rectorul va desemna prin decizie scrisa comisia de
contestatii pe universitate.

(4) Contestatiile pot
avea ca obiect doar probleme de procedura, referitoare la modul de
consemnare si de transmitere a notelor de pe listele juriilor pe
lista centrala. Notarea de fond (evaluarea lucrarilor) nu poate face
obiectul contestatiilor, aceasta fiind rezultatul unei decizii
colective, în concordanta cu sistemului international de
jurizare.

(5)
Candidatul caruia i s-a rezolvat favorabil contestatia dobândeste
calitatea de student, daca obtine media finala mai mare (sau egala cu
respectarea criteriilor de departajare) cu a ultimului candidat admis
initial.

(6)
Validitatea modificarii mediei finale pentru candidatul caruia i s-a
rezolvat favorabil contestatia, precum si aducerea acestuia pe
pozitia corespunzătoare în lista generala de clasificare
a candidatilor, dupa ordinea mediilor, se face cu toate consecintele
ce decurg din aceasta.

(7)
În oricare dintre situatii, aplicarea acestei prevederi nu va
influenta în nici un fel situatia celor declarati admisi
initial, dar pentru a preîntâmpina orice suspiciune, este
obligatorie afisarea acestora la loc vizibil si raportarea operativă
catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

(8)
Rezultatele concursului de admitere în învatamântul
universitar sunt verificate si aprobate de catre comisia centrala de
admitere si se aduc la cunostinta publica prin afisare imediata

într-un loc vizibil din sediul Universitatii, pe o perioada de
30 de zile inclusiv pe pagina web a Universitatii.

(9)
Lista candidatilor declarati admisi în urma concursului ramâne
definitivă
odata
cu afisarea listelor finale ce cuprind rezultatele contestatiilor si
redistribuirea eventualelor locuri ramase disponibile (neocupate).

(10)
În cazul în care dupa definitivarea situatiei
candidatilor admisi rezulta un numar semnificativ de locuri neocupate
se va organiza a doua sesiune de admitere.

Capitolul VI

Dipozitii finale

Art.
14

 1. În temeiul
  autonomiei universitare, a drepturilor si îndatoririlor ce
  decurg din dobândirea acestui statut de functionare, întreaga
  responsabilitate a concursului de admitere revine exclusiv
  conducerii Universitatii de Arhitectura si Urbanism “Ion
  Mincu”, prin Rector, în calitatea de presedinte al
  comisiei centrale de admitere si învestit cu puterea
  decizionala.

 2. Ministerul
  Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului urmareste atât
  respectarea prevederilor prezentului
  Regulament
  al concursului de admitere în anul I al facultăţilor
  Universităţii de Arhitectură şi Urbanism
  “Ion Mincu” – sesiunile iulie si septembrie 2012
  ,
  precum si modul de aplicare al metodologiei de concurs, elaborată

  de institutia organizatoare.

 3. Ca
  urmare a unor acte normative emise de Ministerul Educatiei,
  Cercetarii, Tineretului si Sportului sau a unor situatii exprese de
  ordin intern, în prezentul Regulament pot aparea modificari ce
  vor fi anuntate public în timp util.

 4. Prezentul regulament se
  va afisa la “Avizierul admiterii 2012” si se va publica pe
  pagina de internet a Universitatii de Arhitectură si Urbanism
  “Ion Mincu”.

R E C T O R,

Prof. dr. arh. Zeno
BOGDANESCU

 

ANEXA
1

DESFĂŞURĂTORUL
CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ANUL I

PENTRU FIECARE PROGRAM
DE STUDII

SESIUNEA IULIE 2012

FACULTATEA DE
URBANISM

Programe
de studii:

PROIECTARE SI PLANIFICARE URBANĂ


AMENAJAREA ŞI PLANIFICAREA PEISAJULUI

17,
18, 19, 20 iulie 2012
,

între orele 9.00 – 16.00, 21
iulie 2012
între
orele 09,00 – 13,30

Înscrierea
candidatilor si plata taxei de concurs la specializarile:


Proiectare si Planificare Urbană (licenta, 240 credite –
4 ani),


Amenajarea si Planificarea Peisajului (licenta, 240 credite – 4
ani),

Fiecare
candidat va primi o legitimaţie care va atesta înscrierea
în concurs.

22
iulie 2012

pâna la orele 18,00

Afisarea
listelor nominale ale candidatilor în ordine alfabetica, la
specializarile:


Proiectare si Planificare Urbană


Amenajarea si Planificarea Peisajului

Se
va preciza repartizarea candidatilor în salile de concurs si
intervalul de timp de acces în sali (eventualele omisiuni sau
greseli vor fi semnalate imediat la secretariatul comisiei de
admitere).

23
iulie 2012
,

începând cu ora 10.00 PROBA
UNICĂ DE CONCURS –
TESTE
DE CREATIVITATE SI LOGICA, exprimate grafic (reprezentare figurala,
desen)

la specializările:

 • Proiectare si
  Planificare Urbană

 • Amenajarea
  şi Planificarea Peisajului

26
iulie 2012

Afisarea
rezultatelor (contestatiile se pot depune în termen de 48 ore
de la aceasta data).

28
iulie 2012

Raspunsul
la contestatii pentru concursul de admitere din data de 23 iulie
2012.

28
iulie 2012

Termenul
limită de anuntare a optiunilor candidatilor la concursul de
admitere la studii universitare – numai prin depunerea unei
solicitari scrise – în vederea ocuparii unor locuri
ramase eventual disponibile, cu respectarea prevederilor prezentului
regulament.

29
iulie 2012

Afisarea listelor
definitive (în ordine alfabetica si a mediilor) cu candidatii
declarati admisi la concursul de admitere în anul I din
sesiunea iulie 2012.

30-31
iulie 2012

Înscrierea

în anul I din anul universitar 2011 – 2012 a candidatilor
declarati admisi la concursul de admitere din sesiunea iulie 2012.

FACULTATEA DE
ARHITECTURA DE INTERIOR

Programe
de studii:

ARHITECTURĂ DE INTERIOR


DESIGN DE PRODUS


MOBILIER ŞI AMENAJĂRI INTERIOARE

17,
18, 19, 20 iulie 2012
,
între orele 9.00 – 16.00,
21
iulie 2012
între
orele 09,00 – 13,30

Înscrierea
candidatilor si plata taxei de concurs la specializarile:


Arhitectură de Interior (licenta si master integrat, 300
credite – 5 ani)


Design de Produs (licenta si master integrat, 300 credite – 5
ani),


Mobilier si Amenajari Interioare (licenta, 180 credite – 3
ani).

Fiecare
candidat va primi o legitimatie care va atesta înscrierea în
concurs.

22
iulie 2012

pâna la orele 18,00

Afisarea
listelor nominale ale candidatilor în ordine alfabetica, la
specializarile:


Arhitectura de Interior,


Design de Produs


Mobilier si Amenajari Interioare

Se
va preciza repartizarea candidatilor în salile de concurs si
intervalul de timp de acces în sali (eventualele omisiuni sau
greseli vor fi semnalate imediat la secretariatul comisiei de
admitere).

23
iulie 2012
,
începând cu ora 10.00
PROBA
UNICĂ DE CONCURS – DESEN (probă desen) specializările:


Arhitectură de Interior,


Design de Produs


Mobilier şi Amenajări Interioare

26
iulie 2012

Afisarea
rezultatelor (contestatiile se pot depune în termen de 48 ore
de la aceasta data).

Expozitia
cu lucrarile candidatilor

28
iulie 2012

Raspunsul
la contestatii pentru concursul de admitere din data de 23 iulie
2012.

28
iulie 2012

Termenul
limită de anuntare a optiunilor candidatilor la concursul de
admitere la studii universitare – numai prin depunerea unei
solicitari scrise – în vederea ocuparii unor locuri
ramase eventual disponibile, cu respectarea prevederilor prezentului
regulament.

29
iulie 2012

Afisarea listelor
definitive (în ordine alfabetica si a mediilor) cu candidatii
declarati admisi la concursul de admitere în anul I din
sesiunea iulie 2012.

30-31
iulie 2012

Înscrierea

în anul I din anul universitar 2011 – 2012 a candidatilor
declarati admisi la concursul de admitere din sesiunea iulie 2012.

SESIUNEA SEPTEMBRIE
2012

FACULTATEA DE
ARHITECTURA

Program
de studii:

ARHITECTURĂ

4,5,6,7
septembrie 2012
,
între orele 9.00 – 16.00,
8
septembrie 2012
între
orele 09,00 – 13,30

Înscrierea
candidatilor si plata taxei de concurs la specializarea Arhitectura
(licenta si master integrat, 360 credite – 6 ani)

Fiecare
candidat va primi o legitimatie care va atesta înscrierea în
concurs

9
septembrie 2012 – până la ora 18,00

Afisarea
listelor nominale ale candidatilor la specializarea Arhitectura, în
ordine alfabetica, repartitia acestora in salile de concurs si
intervalul de timp de acces în sali (eventualele omisiuni sau
greseli vor fi semnalate imediat la secretariatul comisiei de
admitere).

10
septembrie 2012,
începând
cu ora 10,00
PROBA
UNICĂ DE CONCURS – DESEN (probă desen) specializarea
Arhitectură

15
septembrie 2012

Afisarea
rezultatelor (contestatiile se pot depune în termen de 48 ore
de la aceasta data).

16
septembrie 2012

Expozitia
cu lucrarile candidatilor

18
septembrie 2012

Pâna la ora 12,00
– raspunsul la contestatii pentru concursul de admitere la
Specializarea Arhitectura, licenta si master integrat, din data de 10
septembrie 2012.

18
septembrie 2012

Termenul
limită de anuntare a optiunilor candidatilor la concursul de
admitere la studii universitare – numai prin depunerea unei
solicitari scrise – în vederea ocuparii unor locuri
ramase eventual disponibile, cu respectarea prevederilor prezentului
regulament.

18
septembrie 2012

Afisarea listelor
definitive (în ordine alfabetica si a mediilor) cu candidatii
declarati admisi la concursul de admitere în anul I din
sesiunea septembrie 2011 – specializarea Arhitectura.

19-20
septembrie 2012

Înscrierea
în anul I din anul universitar 2011 – 2012 a candidatilor
declarati admisi la concursul de admitere din sesiunea septembrie
2012 – specializarea Arhitectura.

FACULTATEA DE
ARHITECTURA

Program
de studii: –
CONSERVARE
ŞI RESTAURARE DE ARHITECTURĂ – SIBIU

Important! Atât
înscrierea la concursul de admitere la Facultatea de
Arhitectură, specializarea Conservare şi Restaurare de
Arhitectură – Sibiu, cât şi susţinerea
concursului de admitere la aceasta, se vor desfăşura la
sediul din Sibiu, Piaţa Mică nr. 22. Tel. Secretariat:
0269222215

20
si 21 septembrie 2012
,
între orele 9.00 – 16.00,
22
septembrie 2012
între
orele 09,00 – 13,30 Înscrierea candidatilor si plata
taxei de concurs la specializarea:


Conservare si Restaurare de Arhitectura – Sibiu (licenta, 180 credite
– 3 ani).

Fiecare
candidat va primi o legitimatie care va atesta înscrierea în
concurs.

23
septembrie 2012

până la orele 18,00 Afisarea listelor nominale ale
candidatilor în ordine alfabetica, la specializarea: Conservare
si Restaurare de Arhitectura – Sibiu

Se
va preciza repartizarea candidaţilor în salile de concurs
si intervalul de timp de acces în sali (eventualele omisiuni
sau greseli vor fi semnalate imediat la secretariatul comisiei de
admitere).

24
septembrie 2012
,
începând cu ora 10.00
PROBA
UNICĂ DE CONCURS – DESEN (probă desen) specializarea:
Conservare şi Restaurare de Arhitectură – Sibiu (proba de
concurs de admitere la acest program de studii se va susţine la
Sibiu).

27septembrie
2012

Afisarea
rezultatelor (contestatiile se pot depune în termen de 48 ore
de la aceasta data).

Expozitia
cu lucrarile candidatilor la sediul UAUIM.

29
septembrie 2012

Raspunsul
la contestatii pentru concursul de admitere din data de 24 septembrie
2012.

29
septembrie 2012

Termenul
limită de anuntare a optiunilor candidatilor la concursul de
admitere la studii universitare – numai prin depunerea unei
solicitari scrise – în vederea ocuparii unor locuri
ramase eventual disponibile, cu respectarea prevederilor prezentului
regulament.

30
septembrie 2012

Afisarea listelor
definitive (în ordine alfabetica si a mediilor) cu candidatii
declarati admisi la concursul de admitere în anul I din
sesiunea septembrie 2012, specializarea: Conservare si Restaurare de
Arhitectura – Sibiu.

1,2
octombrie 2012

Înscrierea
în anul I din anul universitar 2011 – 2012 a candidatilor
declarati admisi la concursul de admitere din sesiunea septembrie
2012 – specializarea: Conservare si Restaurare de Arhitectura – Sibiu

FACULTATEA DE
URBANISM

Programe
de studii:

PROIECTARE SI PLANIFICARE URBANĂ – sesiunea a II-a


AMENAJAREA ŞI PLANIFICAREA PEISAJULUI – sesiunea a II-a


URBANISM SI ADMINISTRAREA TERITORIULUI – Sibiu
1

Important! Atât
înscrierea la concursul de admitere specializarea Urbanism si
Administrarea Teritoriului – Sibiu, cât şi
susţinerea concursului de admitere la aceasta, se vor
desfăşura la sediul din Sibiu, Piaţa Mică nr.
22. Tel. Secretariat: 0269222215

20 septembrie 2012 –
afisarea locurilor ramase disponibile ce sunt scoase la concurs in
sesiunea a II-a – septembrie 2012 la specializarile:


Proiectare si Planificare Urbană (licenta, 240 credite –
4 ani),


Amenajarea si Planificarea Peisajului (licenta, 240 credite – 4
ani)

si
a locurilor disponibile pentru specializarea


Urbanism si Administrarea Teritoriului – Sibiu (licenta, 180
credite, 3 ani)

20
si 21 septembrie 2012
,
între orele 9.00 – 16.00,
22
septembrie 2012
între
orele 09,00 – 13,30 Înscrierea candidatilor si plata
taxei de concurs la specializarile:


Proiectare si Planificare Urbana (licenta, 240 credite – 4
ani),


Amenajarea si Planificarea Peisajului (licenta, 240 credite – 4
ani),


Urbanism si Administrarea Teritoriului – Sibiu (licenta, 180
credite, 3 ani)

Fiecare
candidat va primi o legitimatie care va atesta înscrierea în
concurs.

23
septembrie 2012

pâna la orele 18,00

Afisarea
listelor nominale ale candidatilor în ordine alfabetica, la
specializarile:


Proiectare si Planificare Urbană


Amenajarea si Planificarea Peisajului


Urbanism si Administrarea Teritoriului – Sibiu (licenta, 180
credite, 3 ani)

Se
va preciza repartizarea candidatilor în salile de concurs si
intervalul de timp de acces în sali (eventualele omisiuni sau
greseli vor fi semnalate imediat la secretariatul comisiei de
admitere).

24
septembrie 2012
,
începând cu ora 10.00
PROBA
UNICĂ DE CONCURS –
TESTE
DE CREATIVITATE SI LOGICA, exprimate grafic (reprezentare figurala,
desen)

la specializările:

 • Proiectare si
  Planificare Urbană

 • Amenajarea şi
  Planificarea Peisajului

– Urbanism si
Administrarea Teritoriului (proba de concurs de admitere la acest
program de studii se va susţine la Sibiu).

27septembrie
2012

Afisarea
rezultatelor (contestatiile se pot depune în termen de 48 ore
de la aceasta data).

29
septembrie 2012

Raspunsul
la contestatii pentru concursul de admitere din data de 24 septembrie
2012.

29
septembrie 2012

Termenul
limită de anuntare a optiunilor candidatilor la concursul de
admitere la studii universitare – numai prin depunerea unei
solicitari scrise – în vederea ocuparii unor locuri
ramase eventual disponibile, cu respectarea prevederilor prezentului
regulament.

30
septembrie 2012

Afisarea listelor
definitive (în ordine alfabetica si a mediilor) cu candidatii
declarati admisi la concursul de admitere în anul I din
sesiunea a II-a – septembrie 2012, specializarile:


Proiectare si Planificare Urbană (licenta, 240 credite –
4 ani),


Amenajarea si Planificarea Peisajului (licenta, 240 credite – 4
ani),

si la specializarea

 • Urbanism si
  Administrarea Teritoriului (licenta, 180 credite, 3 ani)

1,2
octombrie 2012

Înscrierea

în anul I din anul universitar 2011 – 2012 a candidatilor
declarati admisi la concursul de admitere în anul I din
sesiunea a II-a – septembrie 2012, specializarile:


Proiectare si Planificare Urbană (licenta, 240 credite –
4 ani),


Amenajarea si Planificarea Peisajului (licenta, 240 credite – 4
ani),

si la specializarea


Urbanism si Administrarea Teritoriului (licenta, 180 credite, 3 ani)

FACULTATEA DE
ARHITECTURA DE INTERIOR

 

Programe
de studii:

ARHITECTURĂ DE INTERIOR – sesiunea a II-a


DESIGN DE PRODUS – sesiunea a II-a


MOBILIER ŞI AMENAJĂRI INTERIOARE – sesiunea a II-a

20 septembrie 2012 –
afisarea locurilor ramase disponibile ce sunt scoase la concurs in
sesiunea a II-a – septembrie 2012 la specializarile:


Arhitectură de Interior (licenta si master integrat, 300
credite – 5 ani)


Design de Produs (licenta si master integrat, 300 credite – 5
ani),


Mobilier si Amenajari Interioare (licenta, 180 credite – 3
ani).

20
si 21 septembrie 2012
,
între orele 9.00 – 16.00,
22
septembrie 2012
între
orele 09,00 – 13,30 Înscrierea candidatilor si plata
taxei de concurs la specializarile:


Arhitectură de Interior (licenta si master integrat, 300
credite – 5 ani)


Design de Produs (licenta si master integrat, 300 credite – 5
ani),


Mobilier si Amenajari Interioare (licenta, 180 credite – 3
ani).

Fiecare
candidat va primi o legitimatie care va atesta înscrierea în
concurs.

23
septembrie 2012

Afisarea
listelor nominale ale candidatilor în ordine alfabetica, la
specializarile:


Arhitectura de Interior,


Design de Produs


Mobilier si Amenajari Interioare

Se va preciza
repartizarea candidatilor în salile de concurs si intervalul de
timp de acces în sali (eventualele omisiuni sau greseli vor fi
semnalate imediat la secretariatul comisiei de admitere).

24
septembrie 2012
,
începând cu ora 10.00
PROBA
UNICĂ DE CONCURS – DESEN (probă desen) specializările:


Arhitectură de Interior,


Design de Produs


Mobilier şi Amenajări Interioare

27
septembrie 2012

Afisarea
rezultatelor (contestatiile se pot depune în termen de 48 ore
de la aceasta data).

Expozitia
cu lucrarile candidatilor

29
septembrie 2012

Raspunsul
la contestatii pentru concursul de admitere din data de 24 septembrie
2012.

29
septembrie 2012

Termenul
limită de anuntare a optiunilor candidatilor la concursul de
admitere la studii universitare – numai prin depunerea unei
solicitari scrise – în vederea ocuparii unor locuri
ramase eventual disponibile, cu respectarea prevederilor prezentului
regulament.

30
septembrie 2012

Afisarea listelor
definitive (în ordine alfabetica si a mediilor) cu candidatii
declarati admisi la concursul de admitere în anul I din
sesiunea a II-a – septembrie 2012, specializarile:


Arhitectură de Interior (licenta si master integrat, 300
credite – 5 ani)


Design de Produs (licenta si master integrat, 300 credite – 5
ani),


Mobilier si Amenajari Interioare (licenta, 180 credite – 3
ani).

30-31
iulie 2012

Înscrierea
în anul I din anul universitar 2011 – 2012 a candidatilor
declarati admisi la concursul de admitere din sesiunea iulie 2012.

1,2
octombrie 2012

Înscrierea în
anul I din anul universitar 2011 – 2012 a candidatilor
declarati admisi la concursul de admitere în anul I din
sesiunea a II-a – septembrie 2012, specializarile:


Arhitectură de Interior (licenta si master integrat, 300
credite – 5 ani)


Design de Produs (licenta si master integrat, 300 credite – 5
ani),


Mobilier si Amenajari Interioare (licenta, 180 credite – 3
ani).

ANEXA
2

BIBLIOGRAFIE
CU
CARACTER ORIENTATIV RECOMANDATE PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE ÎN
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM “ION MINCU”

SESIUNEA
SEPTEMBRIE 2011

Facultatea
de Arhitectura si Facultatea de Arhitectura de Interior

În
conformitate cu precizarile din Capitolul II, lit. B ale prezentului
Regulament – referitor la continutul Concursul de admitere –
proba
unică DESEN (desen liber şi tehnic) va conţine
cerinţe specifice domeniului şi specializărilor,
prin care să se testeze următoarele trei calităţi
ale candidaţilor:


aptitudinile profesionale;


cultura generală de specialitate;


capacitatea de reprezentare geometrică.

Prin
desenul
liber
(desene
executate cu mâna libera), de observatie si/ sau imaginatie, se
urmareste evidentierea aptitudinii de a percepe si reprezenta: un
subiect, un obiect, un grup de obiecte, elemente ale spatiului
construit, precum si perceperea spatiala, simtul proportiilor, al
dimensiunilor si al ordinii în spatiu; iar prin
desenul
tehnic
se
urmareste evidentierea capacitatii de a reprezenta în mod
explicit volume sau forme spatiale, folosind desenul ca pe o
conventie tehnică de reprezentare.

Conform
reglementarilor în vigoare, continutul temelor se va redacta si
pe baza programelor cuprinse în manualele de desen pentru
învatamântul general si liceal, astfel încât
să permita candidatilor evidentierea calitatilor formulate mai
sus.

De
asemenea, cu caracter orientativ, sunt recomandate si urmatoarele
lucrari în care se regasesc informatii de natura iconografica,
precum si altele de acest gen, necesare pentru formarea culturii
generale de specialitate a candidatilor:

U.A.U.I.M Admiterea

în învăţământul de arhitectură,
Bucuresti,
Editura universitară „Ion Mincu”, ed. 2-rev., 2009,
ISBN 978-973-1884-31-8 24

Marco,
BUSSOGLI,
Cum
să înţelegem arhitectura ?,
Bucuresti,
Editura Enciclopedia RAO, 2005, ISBN 973-7932-68-4.

Gheorghe,
CURINSCHI-VORONA,
Istoria
universală a arhitecturii ilustrată, vol. I
,
Bucureşti, Editura Tehnică, 1976.

Gheorghe,
CURINSCHI-VORONA,
Istoria
universală a arhitecturii ilustrată, vol. II
,
Bucureşti, Editura Tehnică, 1982.

Gheorghe,
CURINSCHI-VORONA,
Istoria
universală a arhitecturii ilustrată, vol. III

Bucureşti, Editura Tehnică, 1986.

Grigore,
IONESCU,
Istoria
Arhitecturii în România, vol. I
,
Bucuresti,

Editura
Academiei R.P.R., 1963.

Grigore,
IONESCU,
Istoria
Arhitecturii în România, vol. II
,
Bucuresti,

Editura
Academiei R.S.R., 1965.

Grigore,
IONESCU,
Arhitectura
pe teritoriul României de-a lungul veacurilor
,
Bucuresti, Editura Academiei R.S.R.,1982.

Adina,
NANU,
Vezi?
Comunicarea prin imagine
,
Bucuresti, prod.”Levintza” Modexim s.r.l., tipografia
“Vizual”, 2002, ISBN 973-0- 02668-8
(Aprobat
prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.
3193/2000, 4055/2000, 4144/2001)

Facultatea
de Urbanism

În
conformitate cu precizarile din Capitolul II, lit. B ale prezentului
Regulament – referitor la continut, Concursul de admitere va curpinde
o proba unica, ce va consta intr-o serie de TESTE DE CREATIVITATE SI
LOGICA, exprimate grafic (reprezentare figurala, desen) specifica
domeniului si specializarii, prin care se urmareste testarea
urmatoarelor calitati ale candidatilor:

 • pregatire si spirit
  interdisciplinar,

 • cultura generala de
  specialitate,

 • capacitate de sinteza,

 • asociere de idei si
  asumarea unor decizii,

 • creativitate,

 • capacitatea de
  restructurare a gandirii in raport cu noile situatii,

 • abilitatea de a folosi
  anumite strategii,

 • capacitatea de combinare
  si transformare de date

Proba
va cuprinde un numar de exercitii, cu pondere de apreciere egala sau
diferita, care se vor redacta pe coli A4, într-o tehnica de
reprezentare (creion grafit sau / si creion colorat), precizata în
subiectul de concurs.

Conform
reglementarilor în vigoare, continutul temelor se va redacta si
pe baza programelor cuprinse în manualele pentru învatamântul
general si liceal, astfel încât sa permita candidatilor
evidentierea calitatilor formulate mai sus.

De
asemenea, cu caracter orientativ, sunt recomandate si urmatoarele
lucrari în care se regasesc informatii de natura iconografica,
precum si altele de acest gen, necesare pentru formarea culturii
generale de specialitate a candidatilor:

Jean-Louis,
HAROUEL,
Istoria
Urbanismului
,
Ed. Meridiane, 2001, ISBN 973-33-0427-1

Peter,
HALL,
Oraşele
de mâine – o istorie intelectuală a urbanismului în
secolul XX
,
ed. All, Bucureşti, 1999,

ISBN: 973-684-059-X

Grigore,
IONESCU,
Arhitectura
pe teritoriul României de-a lungul veacurilor
,
Bucuresti, Editura Academiei R.S.R.,1982.

Adina,
NANU,
Vezi?
Comunicarea prin imagine
,
Bucuresti, prod.”Levintza” Modexim s.r.l., tipografia
“Vizual”, 2002, ISBN 973-0- 02668-8
(Aprobat
prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.
3193/2000, 4055/2000, 4144/2001)

Margareta,
DINCA,
Teste
de creativitate
,
ed. Paideia, 2001, ISBN 973-8064-90-2

Philip,
CARTER,
Teste
de inteligenta si psihometrice
,
ed. Meteor Press, 2011, ISBN 978-973-728-515-7

Jim,
BARRETT,
Teste
supreme de aptitudini
,
ed. Meteor Press, 2010, ISBN 978-973-728-468-6

ANEXA
3

INSTRUCŢIUNI
PENTRU CANDIDAŢII LA CONCURSUL DE ADMITERE ÎN
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM “ION MINCU”

SESIUNEA
DE ADMITERE 2012

PROBA
DE CONCURS –23 IULIE,10 SEPTEMBRIE , 24 SEPTEMBRIE 2012

1. La
intrarea în incinta universitatii, candidatul se legitimeaza cu
actul de identitate si cu legitimatia de concurs, iar prezenta sa va
fi consemnata de catre supraveghetorii accesului în
universitate, în lista nominala a candidatilor.

2. Candidatul se va
îndrepta spre sala de concurs, stabilita conform listei de
distribuire anterior afisata.

3. La
intrarea în sala de concurs, candidatul se legitimează cu
actul de identitate si cu legitimatia de concurs, iar prezenta sa va
fi consemnata de catre supraveghetorii de sala în lista
nominala a candidatilor.

4. Candidatul
se va aseza pe locul de concurs rezervat, conform legitimatiei lipita
în coltul din dreapta sus al plansetei.

5. Candidatul
primeste de la supraveghetorul de sală:

– coala de desen /
caietul de teste de concurs stampilate, care au în coltul din
dreapta sus o eticheta pentru înregistrarea datelor personale,
peste care se va aplica hârtia neagră prin care se
asigură secretul identitatii concurentului;


coala de hârtie pentru ciorna, stampilata;


prezenta instructiune de concurs stampilata;


pioneze, banda adeziva pentru prinderea colii de desen pe planseta.

În ziua concursului de
admitere este strict interzis accesul în universitate cu
telefoane mobile, i-poduri sau alte aparate electronice de
comunicaţii sau stocare de date. Candidaţii care nu
respectă această prevedere sunt excluşi din examen.

6. Candidatul
va completa citet, cu majuscule, în eticheta din coltul dreapta
sus al plansei de concurs / foile din caietul de teste, urmatoarele
date personale:


numarul de concurs – cel scris pe fisa de calculator;


numele, initiala tatalui si prenumele (din certificatul de nastere);


numele schimbat (prin casatorie, înfiere sau hotarâre
judecatoreasca).

7.
În timpul desfasurarii probei de concurs, orice control va
trebui sa gaseasca pe masa de lucru a candidatului: actul de
identitate, legitimatia de concurs, prezenta instructiune stampilata,
coala de concurs / caietul de teste stampilata(e) si coala de ciorna
stampilată.

8.
În timpul desfasurarii probei de concurs candidatul nu poate
parasi locul ce i s-a rezervat, decât în caz de nevoie si
doar însotit de supraveghetorul de coridor.

9. Dupa comunicarea
subiectelor, candidatii nu vor primi nici o alta lamurire
suplimentara cu privire la lucrare.

10. În timpul
desfasurarii probei de concurs candidatii vor lucra în liniste,
orice încercare de colaborare, orice fel de frauda sau

încalcare a prezentelor instructiuni, se sanctioneaza cu
eliminarea din concurs.

11. Intervalul de timp
pentru desfasurarea probei de concurs se afiseaza pe tabla, de catre
supraveghetorul de sala, dupa comunicarea subiectelor.

12. La expirarea timpului
de lucru acordat, candidatii vor ramâne pe locurile rezervate
pâna la predarea lucrarilor si verificarea numarului lor.

13. Candidatii vor preda
responsabilului de sala, în ordine alfabetica, lucrarea de
concurs si ciorna.

14.
Ciornele vor fi rupte de catre supraveghetorul de sala în fata
candidatului.

15.
La predarea lucrarii, responsabilul de sala îi va controla
identitatea, o va confirma prin semnatura pe etichetă plansei /
caietului de teste, si va lipi în fata candidatului hârtia
neagra peste eticheta. Candidatul va semna în catalog de
predare, iar responsabilul de sală în legitimatia de
concurs.

ANEXA
4

ADMISSION
CONDITIONS for students from the European Union, European Economical
Region and Swiss Confederation

According to actual laws,
more precisely OM 3331/04.03.2009 Cap. II (4), EU, European
Economical Region and Swiss Confederation citizens are entitled to
stand for the admission in all college study fields and levels,
respecting the same conditions as Romanian students. The followed in
residence country will be accredited by the specialty direction –
National Center of Diplomas Equivalence (CNRED) from the Ministry of
Education, Research, Youth and Sports in Bucharest, Romania.

We mention that, for
citizens we referred to above, CNRED issues equivalence certificates
which are necessary to be registered al state universities and
approved private universities in Romania.

Therefore, the Letter of
Acceptance released by the International Relations General Direction
is necessary in this case.

Documents
required by CNRED for equivalence:

1.
2. 3. 4.

Application
form; Certificate of high school graduation; Certificate of academic
studies and records – if any; Personal Identification Document:

Passport:
please copy pages 1, 2, 3, 4;

Any
other ID.

All
documents mentioned above will be sent as legalized copies.

The
documents written in other languages than English or French will be
translated in Romanian or in English.

Diplomas from Italy,
Greece, Spain, Portugal and Cyprus have to be stamped with the Seal
of Hague Convention.

The tax for recognition
of study documents is 50 RON and can be paid either by bank transfer
or postal order. The following account should be mentioned:

Beneficiary:
The Ministry of Education, Research, Youth and Sports

Fiscal
Code
:
13729380
Bank:
DTCPMB = Directia de Trezorerie si Contabilitate

Publică
a Municipiului Bucuresti
Iban
Code
:
RO27TREZ7005003XXX000069

A
copy of the payment proof must be also sent to:
mihaib@iaim.ro
The
results regarding equivalence of studies will be sent by CNRED in
writing to the University. The time limit for the issue of
Equivalence certificate is 15 days.

Following Romania’s
adhering from European Union and in accordance with Law 316 from July
12, 2006, the citizens from the European Union as well as the
citizens from the Swiss Confederation and European Economical Region
may study at Romanian Higher Education Institutions in the same
conditions as Romanian students do that is:

They
have to pass an entrance examination for all study levels (Bachelor,
Master, PhD), at the same dates and the same subjects as Romanian
students;

The
study fees are the same as for Romanian students, to be paid in
Romanian currency (RON). The fees may be updated every year;

The
admission sessions usually are in September for Bachelor studies,
Master and PhD studies;

The
exact examination data are available at every faculty of the
university (they might differ from one faculty to another).

In
order to register for the entrance examination at any of the
faculties of the UAUIM Bucuresti, the file must contain the following
documents:

Certificate
of equivalence of study documents;

High
school diploma + school records, in original and endorsed copies;

Birth
certificate, endorsed copy;

Health
certificate;

Three
photos size 3⁄4;

Passport
or any other ID, in copy;

Proof
of payment for the examination taxes.

1
Concursul de admitere la aceasta
specializare se va organiza numai in conditiile autorizarii
programului de studii si a aprobarii MTCS

21

Comenteaza:

You must be logged in to post a comment.