Regulament Admiterea 2011

REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ANUL I AL FACULTĂŢILOR UNIVERSITĂŢII DE ARHITECTURĂŞI URBANISM  „ION MINCU” BUCUREŞTI

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2011

Download – Regulament Admitere UAUIM 2011 – Document Word
Download – Regulament Admitere UAUIM 2011 – PDF


Concursul de admitere în anul I al Facultăţilor Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti se organizează în sesiunea Septembrie 2010 pentru anul universitar 2011 – 2012, în conformitate cu Legea Învăţământului nr.1/2011 cu privire la organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinelor Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 4285/ 24.05.2011 – privind repartizarea cifrelor de şcolarizare pe instituţii de învăţământ superior – în vederea admiterii la studii în anul universitar 2011 – 2012.

Prezentul Regulament priveşte doar concursul de admitere în anul I de studii universitare. Celelalte forme de învăţământ (master, studii post universitare şi doctorale)  fac obiectul unui Regulament distinct.

Acest Regulament este, de la data emiterii lui, luna iunie 2011, actul normativ oficial, în baza căruia se organizează concursul de admitere în anul I al Facultăţilor Universităţii de Arhitecturăşi Urbanism “Ion Mincu” din Bucureşti, sesiunea septembrie 2011; prezenta versiune este adaptată în conformitate cu ultimele instrucţiuni ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, precum şi cu calendarul respectiv anului 2011.

Universitatea de Arhitecturăşi Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti organizează concursul de admitere în anul I, sesiunea septembrie 2011, la următoarele facultăţi:

Facultatea de Arhitectură

Facultatea de Urbanism

Facultatea de Arhitectură de Interior

CAPITOLUL  I  –  DISPOZIŢII GENERALE

STRUCTURA UNIVERSITĂŢII

Concursul de admitere în anul I al facultăţilor din Universitatea de Arhitecturăşi Urbanism “Ion Mincu”, str. Academiei nr 18 – 20, tel. secretariat 021.3077133, se desfăşoară în Sesiunea Septembrie 2011 (conform programului detaliat în ANEXA 1) şi se organizează pentru următoarele domenii de licenţă:

STRUCTURA DE ÎNVĂŢĂMÂNT A UNIVERSITĂŢII PENTRU ADMITEREA ÎN ANUL I*

Text Box: Nr. crt. 	Facultatea 	Domeniul de Studii de Licenţă 	Specializarea 	Data exam. Adm. 2010 	Forma de Învăţă-mânt 	Nr. locuri 	Obs.(1)  1.	 FACULTATEA DE ARHITECTURĂ Credite 360 Credite 180 	ARHITECTURĂ 	ARHITECTURĂ (3) în sistem integrat Licenţă şi Master 	31 Aug. 	De zi	134+1 	Subv.  						* 	Taxă  			CONSERVARE ŞI RESTAURARE DE ARHITECTURA Licenţă - SIBIU 	12 Sept 	De zi	15 	Subv.  						* 	Taxă  2.	 FACULTATEA DE URBANISM Credite 240 	URBANISM 	PROIECTARE ŞI PLANIFICARE URBANĂ Licenţă 	12 Sept 	De zi	30 	Subv.  						* 	Taxă  			AMENAJAREA ŞI PLANIFICAREA PEISAJULUI Licenţă 	12 Sept 	De zi	20 	Subv.  						* 	Taxă  3.	 FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR Credite 300 Credite 180 	ARHITECTURĂ 	ARHITECTURĂ DE INTERIOR în sistem integrat Licenţă şi Master (3) 	12 Sept 	De zi	30 	Subv.  						* 	Taxă  			DESIGN DE PRODUS în sistem integrat Licenţă şi Master (3) 	12 Sept 	De zi	20 	Subv.  						* 	Taxă  			MOBILIER ŞI AMENAJĂRI INTERIOARE Licenţă 	12 Sept 	De zi	15 	Subv.  						* 	Taxă

* Locurile cu taxă vor fi anunţate ulterior, pentru fiecare program de studii.

     Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget o singură dată pentru fiecare din cele trei cicluri de studii universitare. Acordarea subvenţiei se realizează anual în conformitate cu prevederile Regulamentului UAUIM privind ocuparea locurilor finanţate de la buget şi a locurilor cu taxă de studiu.

     În conformitate cu prevederile prezentului Regulament, înscrierea pentru participarea la concursul de admitere la specializările ARHITECTURĂ DE INTERIOR şi DESIGN DE PRODUS din cadrul Facultăţii de Arhitectură de Interior, este condiţionată de obţinerea calificativului admis acordat în urma evaluării portofoliului de lucrări depus la secretariatul de admitere în data de 30 august 2011, înainte de perioada de înscriere în concurs, programată pentru zilele de 7, 8, 9 şi 10 septembrie 2011.

     La Facultatea de Arhitectură, specializarea Arhitectură – 360 de credite, cu durata de 6 ani, studii universitare în sistem integrat, licenţă şi master, din cele 135 locuri subvenţionate este rezervat un loc pentru etnia romă. Candidaţii romi, conform notificării MECTS, vor depune o cerere de intenţie la Rectoratul UAUIM (la secretarul şef al universităţii), urmând ca la depunerea dosarului de înscriere să se anexeze şi o adresă emisă de Secretarul şef al universităţii. Dosarul personal va cuprinde o recomandare eliberată de o organizaţie legal constituită a romilor, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă şi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză. În cazul în care locul rezervat etniei rome nu este solicitat sau ocupat prin concurs la specializarea Arhitectură, acest loc se va transfera la celelalte specializări din UAUIM, în  baza solicitărilor candidaţilor romi, cu respectarea condiţiilor specifice de înscriere.  Pentru locul rezervat candidaţilor romi, admiterea se va face pe criterii minimale, media minimă de admitere fiind 6,00.

 Pentru cetăţenii Republicii Moldova sunt scoase la concurs 2 locuri subvenţionate.

     Taxele de studii aferente anului universitar 2011 – 2012 vor fi stabilite de către Senatul UAUIM în baza reglementărilor legale şi vor fi comunicate in timp util.

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA GENERALĂ

Universitatea de Arhitecturăşi Urbanism “Ion Mincu” organizează Concursul de admitere pentru anul universitar 2011

– 2012 în sesiunea septembrie 2011, pentru Domenii de Studii, definite prin cunoştinţe, competenţe generale şi de specialitate, structurate în Domenii de Studii de Licenţă, cu specializările aferente. Concursul de admitere se organizează o singură dată pentru fiecare specializare.

Admiterea la Universitatea de Arhitecturăşi Urbanism “Ion Mincu” se face pe baza mediilor generale obţinute la concurs de către candidaţi, în limita numărului maxim de locuri aprobate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru fiecare specializare în parte. Pentru fiecare dintre specializări, locurile de concurs rămase neocupate în urma concursului de admitere se vor redistribui corespunzător în cadrul facultăţilor respective, prin hotărârea Senatului Universităţii.

Numărul de locuri (subvenţionate/cu taxă) va putea fi suplimentat corespunzător, cu aprobarea Senatului Universităţii, doar în cazul în care pe ultimul loc sunt admişi mai mulţi candidaţi cu aceeaşi medie, rezultată din valori identice. În cazul in care valorile nu sunt identice, criteriul de departajare constă în nota de la proba de desen.

A. PREGĂTIREA CONCURSULUI DE ADMITERE

În temeiul autonomiei universitare, a drepturilor şi îndatoririlor ce decurg din dobândirea acestui statut de funcţionare, întreaga responsabilitate a concursului de admitere revine exclusiv conducerii Universităţii de Arhitecturăşi Urbanism “Ion Mincu”, prin Rector, în calitatea de preşedinte al comisiei centrale de admitere şi învestit cu puterea decizională.

Până la 15 iulie 2011, Rectorul Universităţii va stabili prin decizie componenţa nominală a comisiei centrale de admitere, dintre membrii căreia va desemna un secretar, funcţie ce nu poate fi îndeplinită de aceeaşi persoană 2 ani consecutiv. Din momentul constituirii sale, comisia centrală de admitere îşi va asuma răspunderea pentru respectarea legalităţii, a secretului operaţiunilor, a siguranţei, precum şi a inviolabilităţii lucrărilor şi documentelor de concurs.

Cei care se abat de la prevederile prezentului Regulament îşi asumă răspunderea şi consecinţele faptelor, urmând să suporte, în raport cu prejudiciile aduse – implicit Universităţii de Arhitecturăşi Urbanism “Ion Mincu” – rigorile măsurilor disciplinare, civile sau penale, după caz, iar Rectorul dispune încetarea imediată a atribuţiilor pe care aceste persoane le au în concurs.

Nu pot face parte din nici o comisie (centrală, de întocmire de subiecte, de jurizare, de supraveghere) a concursului de admitere persoanele care au rude apropiate printre candidaţi sau care au desfăşurat activităţi de pregătire pentru candidaţi înscrişi în concursul de admitere din sesiunea septembrie 2011.

Prin decizia Rectorului se stabileşte componenţa celorlalte organisme de lucru, după cum urmează:

    cu 24 de ore înaintea începerii fiecărei probe de concurs, lista nominală a persoanelor de supraveghere (cadre didactice şi personal TESA);

    cu 24 de ore înainte de începerea probei de aptitudini (DESEN), comisiile de întocmire a subiectelor de concurs pentru fiecare facultate în parte;

    cu 24 de ore înainte de începerea evaluării mapelor de lucrări (portofoliilor) depuse în vederea înscrierii la concursul de admitere pentru specialităţile ARHITECTURĂ DE INTERIOR şi DESIGN DE PRODUS din cadrul Facultăţii de Arhitectură de Interior, comisia de evaluare;

    cu 24 de ore înainte de încheierea fiecărei probe de concurs, comisiile de jurizare ale lucrărilor de desen;

 în ziua comunicării rezultatelor la proba de aptitudini (DESEN), comisia de rezolvare a contestaţiilor (cu competenţe pentru toate domeniile de licenţă);

Toţi salariaţii Universităţii de Arhitecturăşi Urbanism “Ion Mincu” au obligaţia de a participa la buna desfăşurare a concursului de admitere din sesiunea septembrie 2011, neparticiparea fără o motivaţie adusă la cunoştinţa Rectorului fiind sancţionată corespunzător.

B. ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

B.1. Înscrierea candidaţilor

Pot participa la concursul de admitere în învăţământul universitar cetăţeni ai României, ai Uniunii Europene şi a S.E.E., absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta), indiferent de anul obţinerii acesteia. Absolvenţii cu diplomă de studii de lunga durata pot urma a doua specializare doar în regim cu taxă, dacă prima specializare a fost subvenţionată. Candidaţii din această categorie vor susţine concursul de admitere în aceleaşi condiţii cu toţi ceilalţi candidaţi, pentru forma de învăţământ aleasă.

B.2. Documentele necesare pentru înscriere

Înscrierea la concursul de admitere în Universitatea de Arhitecturăşi Urbanism “Ion Mincu” se face la secretariatul de admitere pe baza unei cereri de înscriere descărcate de pe site-ul universităţii, secţiunea ADMITERE, în care candidaţii vor completa sub responsabilitatea propriei semnături, toate datele solicitate. Candidaţii sunt rugaţi să vină cu fişa de înscriere gata completată.

Candidaţii din rândul minorităţilor naţionale vor preciza în cererea de înscriere dacă solicită traducerea subiectelor în limba maternă.

La cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

a) diploma de bacalaureat în original sau în copie legalizată; cu menţiunea că absolvenţii de liceu care au susţinut bacalaureatul în anul 2011 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţe tip din care să rezulte media generală de la examenul de bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu. Toţi candidaţii declaraţi admişi au obligaţia să depună diploma de bacalaureat în original, la secretariatul Universităţii la data înmatriculării în anul I din anul universitar 2011 – 2012. Neprezentarea diplomei de bacalaureat, in original, din vina exclusiva a candidatului admis, în termenul stabilit, duce la pierderea locului finanţat de la buget. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget o singură dată pentru fiecare din cele trei cicluri de studii universitare.

b) certificat de naştere în copie legalizată;

c) copie după actul de identitate;

d) adeverinţa medicală tip M.S.-18.1.1. eliberată de cabinetele şcolare sau de către medicul de familie;

e) câte două fotografii tip buletin de identitate

f) acte doveditoare (copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor – în cazul celor orfani de ambii părinţi, adeverinţe de la casa de copii, în cazul celor aflaţi în această situaţie, copie legalizată a certificatului de deces al părintelui erou-martir al Revoluţiei din decembrie 1989, adeverinţe de venituri ale părinţilor sau susţinătorilor legali ori după caz ale candidaţilor), numai pentru acei candidaţi care solicită scutirea de plată a taxelor de înscriere la concursul de admitere şi numai când aceştia îndeplinesc condiţiile care le dau dreptul să beneficieze de scutirea respectivă;

g) acte doveditoare privind profesia părinţilor (lucrători sau pensionari) pentru copiii personalului didactic care solicită scutirea de plată a taxelor de înscriere la concursul de admitere; cu menţiunea că, în conformitate cu legislaţia în vigoare, un candidat poate beneficia de scutirea de plată a taxelor de înscriere la concursul de admitere doar o singură dată, pentru fiecare ciclu de studii universitare, în cadrul unei instituţii de învăţământ superior;

h) diploma de absolvire a unei facultăţi, în original sau adeverinţa din care să rezulte acest lucru pentru cei ce se înscriu în vederea urmării unei alte facultăţi, precum şi precizarea regimului în care au absolvit prima facultate – subvenţionat sau cu taxă.

Candidaţii declaraţi admişi „la a doua facultate” în urma concursului de admitere se vor supune regulamentului UAUIM de acordare a subvenţiilor.

Candidaţii care au obţinut premii la olimpiadele naţionale de arte vizuale  sau design, organizate de M.E.C.T.S. sau la concursurile internaţionale, pot fi admişi fără examen pe locuri subvenţionate, nu mai mult de un loc pentru fiecare program de studii, astfel: premiul I Arhitectură pentru Facultatea de Arhitectură, premiul II sau III Arhitectură sau premiul I Design pentru Facultăţile de Arhitectură de Interior şi Urbanism.

La înscriere, candidaţii primesc o legitimaţie de concurs pe care o vor păstra cu grijăşi o vor prezenta ori de câte ori este nevoie şi este solicitată la controalele comisiilor de admitere. Prin înscriere, candidaţii acceptă implicit condiţiile prezentului regulament.

B.3. Taxele de înscriere la concursul de admitere

Taxa de înscriere la concursul de admitere este de:

–     170 lei pentru formele de învăţământ în sistem integrat licenţă şi master 300 de credite (5 ani) şi 360 de credite (6 ani);

–     120 lei pentru formele de învăţământ cu licenţă 180 de credite (3 ani) şi 240 de credite (4 ani).

Taxa anuală de studii, stabilită prin Hotărârea Senatului UAUIM, pentru anul universitar 2011 – 2012, pentru anul I: 4000 lei – Arhitectură în sistem integrat, licenţă şi master 6

ani;

-Arhitectură de interior în sistem integrat, licenţă şi   master 5 ani;

– Design de produs în sistem integrat, licenţă şi   master 5 ani;  -Proiectare şi planificare urbană, studii de licenţă –  4 ani;

-Amenajarea şi planificarea peisajului, studii de  licenţă – 4 ani;

2500 lei – Conservare şi restaurare de arhitectură, studii de licenţă – 3 ani;   – Mobilier şi amenajări interioare, studii de licenţă –  3 ani.

Sunt scutite de taxa de înscriere la concursul de admitere categoriile stabilite conform legii şi cuprinse în prezentul Regulament.

Taxele de înscriere pentru concursul de admitere se vor achita în zilele lucrătoare ale perioadei de înscrieri la:

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ – Sucursala Lipscani în contul:

Cod IBAN RO65RNCB0090000508480011

Programul de încasări al B.C.R. – Sucursala Lipscani este: de luni până joi între orele 8,30 – 16,30 şi vineri între orele 8,30 -13,00.

Pentru zilele nelucrătoare ale perioadei de înscrieri, încasările se vor face la casieria U.A.U.I.M. Eventualele modificări se vor anunţa în timp util şi se vor afişa atât la Avizierul Admiterii, cât şi la secretariatul înscrierilor.

C. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE (vezi ANEXA 1)

C.1. Întocmirea şi stabilirea subiectelor

Întocmirea subiectelor pentru probele de concurs revine, ca sarcină şi responsabilitate, exclusiv Universităţii de Arhitecturăşi Urbanism “Ion Mincu”. Rectorul numeşte prin decizie câte o comisie de întocmire a subiectelor pentru fiecare probă de concurs.

La elaborarea subiectelor, membrii comisiei vor avea în vedere precizările cuprinse la din ANEXA 2 a prezentului Regulament.

Temele propuse pentru subiectele de concurs trebuie însoţite de:

-criteriile de evaluare;

– evaluarea timpului de lucru necesar.

În orele ce preced desfăşurarea probelor de concurs, comisia centrala de admitere fie va selecţiona dintre propunerile de subiecte prezentate de către comisiile de întocmire şi aflate în custodia secretă a Rectorului, fie va compune ad-hoc subiectele pentru concurs, folosind sau nu idei din temele propuse.

C.2. Conţinutul concursului de admitere (vezi ANEXA 2)

Concursul de admitere va consta dintr-o probă unică, DESEN (desen liber şi tehnic), specifică domeniului şi specializării, prin care se urmăreşte testarea următoarelor trei calităţi ale candidaţilor:

 1. aptitudinile profesionale;
 2. cultura generală de specialitate;
 3. capacitatea de reprezentare geometrică.

Proba de DESEN (desen liber şi tehnic) va cuprinde un număr de exerciţii, cu pondere de apreciere egală sau diferită, care se vor redacta pe o singură coală (foaie) de desen, cu dimensiunile de cca. 50 x 70 cm, într-o tehnică de reprezentare (creion grafit sau / şi creion colorat), precizată în subiectul de concurs.

Prin desenul liber, de observaţie şi / sau imaginaţie, se urmăreşte evidenţierea aptitudinii de a percepe şi reprezenta: un subiect, un obiect, un grup de obiecte, elemente ale spaţiului construit, iar prin desenul tehnic se urmăreşte evidenţierea capacităţii de a reprezenta în mod explicit volume sau forme spaţiale, folosind desenul ca pe o convenţie tehnică de reprezentare.

Lista materialelor şi instrumentelor necesare candidaţilor pentru proba de DESEN (desen liber şi tehnic):

 1. creion grafit mină moale (HB-B, B2, B3, B4);
 2. creioane colorate;
 1. gumă obişnuită;
 2. gumă plastică;

 

-riglă gradată (dublu decimetru);

-bandă de lipit, pioneze, pastă de lipit;

 1. stilou cu cerneală albastră, pix cu pastă (neagră sau   albastră);
 2. teu de 1,20 m;
 3. echere la 45° şi la 60°, raportor, florare;
 4. compas cu creion mină neagră;

-cutter.

Durata fiecărei probe de concurs se va stabili de către comisie în funcţie de dificultatea apreciată, dar nu va depăşi 6 ore.

Pe timpul desfăşurării probelor de concurs, tuturor candidaţilor li se vor asigura aceleaşi condiţii de lucru.

Pentru a oferi aceleaşi condiţii candidaţilor, la proba de DESEN (desen liber şi tehnic), Universitatea pune la dispoziţia fiecărui candidat hârtia de desen şi suportul de lucru (planşetă de lemn cca. 100 x 125 cm) la locurile repartizate din sălile de concurs.

În ziua concursului de admitere este strict interzis accesul în universitate cu telefoane mobile, i-poduri sau alte aparate electronice de comunicaţii sau stocare de date. Candidaţii care nu respectă această prevedere sunt excluşi din examen.

C.3. Desfăşurarea examenului de admitere (vezi ANEXA 3)

În ziua anterioară concursului de admitere se afişează, până la ora 18.00, listele ce conţin repartizarea candidaţilor pe săli, precum şi intervalul strict de timp în care este permis accesul candidaţilor în

sălile de concurs. Candidaţii întârziaţi nu au acces în examen, indiferent de motivul întârzierii. În zilele de examene de admitere se suspendă orice fel de activităţi didactice în Universitate, până la ora încheierii probelor de desen.

Înainte de începerea probelor, membrii comisiei centrale de admitere (formând grupe de cel puţin două persoane) vor preda responsabililor de sală, în sălile de concurs, plicurile sigilate conţinând subiectele.

Responsabilii de sală verifică integritatea sigiliilor în faţa candidaţilor, iar la ora stabilită deschid plicurile, distribuie subiectele, anunţă şi scriu pe tablă durata probei. Subiectele probelor de examen vor fi afişate in loc public, la parter, după maximum 30 de minute de la deschiderea plicurilor sigilate.

Pe toată durata probei, candidatul nu poate părăsi locul ce i s-a rezervat, decât în caz de strictă necesitate, situaţie în care va fi însoţit de un membru al personalului de supraveghere.

Pe măsură ce îşi termină lucrarea sau după expirarea timpului acordat, candidaţii vor preda personal lucrările responsabilului de sală care, după ce va controla corectitudinea completării datelor concurentului, va semna de confirmare în faţa acestuia şi va acoperi şi lipi colţul lucrării. Candidaţii vor semna în cataloagele de sală, iar supraveghetorul în legitimaţia de concurs.

C.4. Sistemul de notare

Lucrările de concurs se notează prin jurizare de către o comisie formată din 8 membri, dintre care unul, în calitate de preşedinte, este membru al comisiei centrale de admitere şi nu dă note. În urma jurizării, nota lucrării va rezulta ca medie a notelor [(care pot fi de la 1,00 (unu) la 10 (zece)] cu posibilitatea utilizării fracţiunilor zecimale de punct, acordate de către cei şapte membri ai comisiei, cu drept de notare, din care se elimină cele două note care se situează la extreme.

În procesul de notare a lucrărilor de concurs de către comisia de jurizare, pe lângă criteriile de evaluare stabilite în fiecare subiect de concurs, se vor evalua următoarele:

-înţelegerea şi redactarea datelor de temă;

 1. punerea în pagină;
 2. corectitudinea rezolvării subiectelor;

 

– corectitudinea reprezentărilor şi a construcţiilor grafice utilizate;

-expresivitatea şi acurateţea desenului;

-alcătuirea combinaţiilor compoziţionale echilibrate;

– sugerarea caracteristicilor materiale şi a naturii subiectului;

-simţul de observaţie şi de proporţionare;

– capacitatea de creativitate imaginativăşi inventivitatea.

Planşa de concurs care nu conţine nici o reprezentare, se va nota cu nota 1,00 (unu).

C.5. Modul de clasificare a candidaţilor

Clasificarea candidaţilor la concursul de admitere se va face în ordinea descrescătoare a mediilor finale, de la nota 10,00 la nota 1,00. Admiterea se va face în limita locurilor stabilite, după clasamentului rezultat în baza mediei finale.

Media finală se defineşte astfel: (4 x notă probă DESEN + media bacalaureat) : 5

Media finală astfel calculată trebuie să fie minimum 6,00 (şase), pentru ca un candidat să poată fi declarat admis.

Dacă un candidat admis renunţă la calitatea de student dobândită prin concurs (prin retragerea dosarului de înscriere sau prin neprezentarea până la data limită de înscriere în anul I – 26–27 septembrie 2011), locul rămas liber se ocupă în ordinea mediilor, după cum urmează:

a) cu unul din candidaţii reuşiţi cu media generală (punctajul) egală cu cea a ultimului declarat admis, considerând drept criteriu de departajare nota obţinută la proba de desen;

b) cu un candidat “respins” cu medie (punctaj) mai mare sau egală cu media (punctajul) minimă admisibilă, considerând lista în ordinea strict descrescătoare a mediilor;

c) prin redistribuire, în cadrul:

-facultăţii – specializări în sistem integrat licenţă şi

master;

-profilului de licenţă; d) se anulează

Prevederile de la punctele c), d), se pot aplica cu aprobarea Senatului şi pentru locurile rămase libere după concurs, la propunerea comisiei centrale de admitere. Rezultatul final al concursului se comunică, prin afişarea listei nominale a candidaţilor, în dreptul fiecăruia fiind trecute toate valorile care conduc la nota finală, şi bineînţeles această notă, cu menţiunea admis/admis cu taxă/respins. Lista va purta semnătura Rectorului şi va avea precizată data şi ora afişării. Totodată, se vor afişa distinct listele celor admişi şi listele celor respinşi.

Candidaţii declaraţi admişi/admişi cu taxă sunt înmatriculaţi în anul I de studiu, în baza rezultatelor concursului pentru anul universitar 2011 – 2012, prin decizia Rectorului Universităţii de Arhitecturăşi Urbanism “Ion Mincu”.

Candidaţilor declaraţi respinşi li se restituie, la cerere, actele de înscriere, în maximum 10 zile de la afişarea listelor finale. După această dată, actele vor fi arhivate, eliberarea făcându-se în termen de o săptămână de la depunerea cererii de restituire.

C.6. Contestaţii

Contestaţiile referitoare la rezultatele concursului de admitere se fac în scris şi se depun la secretariatul Universităţii în termen de maximum 48 de ore de la data afişării rezultatelor finale.

Universitatea de Arhitecturăşi Urbanism “Ion Mincu” este singura în măsură să decidă asupra temeiniciei contestaţiilor. Rectorul va desemna prin decizie scrisă comisia de contestaţii pe universitate.

Contestaţiile pot avea ca obiect doar probleme de procedură, referitoare la modul de consemnare şi de transmitere a notelor de pe listele juriilor pe lista centrală. Notarea de fond (evaluarea lucrărilor) nu poate face obiectul contestaţiilor, aceasta fiind rezultatul unei decizii colective, în concordanţă cu sistemului internaţional de jurizare.

Candidatul căruia i s-a rezolvat favorabil contestaţia dobândeşte calitatea de student, dacă obţine media finală mai mare (sau egală cu respectarea criteriilor de departajare) cu a ultimului candidat admis iniţial.

Validitatea modificării mediei finale pentru candidatul căruia i s-a rezolvat favorabil contestaţia, precum şi aducerea acestuia pe poziţia corespunzătoare în lista generală de clasificare a candidaţilor, după ordinea mediilor, se face cu toate consecinţele ce decurg din aceasta.

În oricare dintre situaţii, aplicarea acestei prevederi nu va influenţa în nici un fel situaţia celor declaraţi admişi iniţial, dar pentru a preîntâmpina orice suspiciune, este obligatorie afişarea acestora la loc vizibil şi raportarea operativă către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Rezultatele concursului de admitere în învăţământul universitar sunt verificate şi aprobate de către comisia centrală de admitere şi se aduc la cunoştinţa publică prin afişare imediată într-un loc vizibil din sediul Universităţii, pe o perioadă de 30 de zile inclusiv pe pagina web a Universităţii.

Lista candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului rămâne definitivă odată cu afişarea listelor finale ce cuprind rezultatele contestaţiilor şi redistribuirea eventualelor locuri rămase disponibile (neocupate).

CAPITOLUL III

DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului urmăreşte atât respectarea prevederilor prezentului Regulament al concursului de admitere în anul I al facultăţilor Universităţii de Arhitecturăşi Urbanism “Ion Mincu” – sesiunea septembrie 2011, precum şi modul de aplicare al metodologiei de concurs, elaborată de instituţia organizatoare.

Ca urmare a unor acte normative emise de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sau a unor situaţii exprese de ordin intern, în prezentul Regulament pot apărea modificări ce vor fi anunţate public în timp util.

Prezentul regulament se va afişa la “Avizierul admiterii 2011” şi se va publica pe pagina de internet a Universităţii de Arhitecturăşi Urbanism “Ion Mincu”.

R E C T O R,

Prof. dr. arh. Ştefan SCAFA-UDRIŞTE

ANEXA 1

DESFĂŞURĂTORUL  CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ANUL I  PENTRU FIECARE PROGRAM DE STUDII SESIUNEA SEPTEMBRIE 2010

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ Program de studii: – ARHITECTURĂ

24 –29 august 2011, între orele 9,00 – 16,00 (27 şi 28 august 2011 între orele 09,00 – 13,30) Înscrierea candidaţilor şi plata taxei de concurs la specializarea Arhitectură, licenţă şi master integrat 360 de credite (6 ani) – fiecare candidat va primi o legitimaţie care va atesta înscrierea în concurs.

30 august 2011 – până la ora 18,00

Afişarea listelor nominale ale candidaţilor la specializarea Arhitectura, în ordine alfabetică, repartiţia acestora in sălile de concurs şi intervalul de timp de acces în săli (eventualele omisiuni sau greşeli vor fi semnalate imediat la secretariatul comisiei de admitere).

31 august 2011, începând cu ora 10,00 PROBA UNICĂ DE CONCURS – DESEN (probă desen) specializarea Arhitectură

5 septembrie 2011

Afişarea rezultatelor (contestaţiile se pot depune în termen de 48 ore de la această dată).

6 septembrie 2011

Expoziţia cu lucrările candidaţilor

8 septembrie 2011 – până la ora 12,00 Răspunsul la contestaţii pentru concursul de admitere la Specializarea Arhitectură, licenţă şi master integrat, din data de 31 august 2011.

19 septembrie 2011

Termenul limită de anunţare a opţiunilor candidaţilor la concursul de admitere la studii universitare – numai prin depunerea unei solicitări scrise – în vederea ocupării unor locuri rămase eventual disponibile, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

23 septembrie 2011

Afişarea listelor definitive (în ordine alfabeticăşi a mediilor) cu candidaţii declaraţi admişi la concursul de admitere în anul I din sesiunea septembrie 2010.

26 – 27 septembrie 2011

Înscrierea în anul I din anul universitar 2011 – 2012 a candidaţilor declaraţi admişi la concursul de admitere din sesiunea septembrie 2011.

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ

Program de studii:  –CONSERVARE ŞI RESTAURARE DE    ARHITECTURĂ – SIBIU

7, 8, 9 septembrie 2011, între orele 9.00 – 16.00, 10 septembrie 2011 între orele 09,00 – 13,30 Înscrierea candidaţilor şi plata taxei de concurs la specializarea:

– Conservare şi Restaurare de Arhitectură – Sibiu (licenţă, 180 credite – 3 ani).

Fiecare candidat va primi o legitimaţie care va atesta înscrierea în concurs.

Important!  Atât înscrierea la concursul de admitere la Facultatea de Arhitectură, specializarea Conservare şi Restaurare de Arhitectură – Sibiu, cât şi susţinerea concursului de admitere la aceasta, se vor desfăşura la sediul din Sibiu, Piaţa Mică nr. 22. Tel. Secretariat: 0269222215

11 septembrie 2011 – până la orele 18,00 Afişarea listelor nominale ale candidaţilor în ordine alfabetică, la specializarea:  Conservare şi Restaurare de Arhitectură – Sibiu

Se va preciza repartizarea candidaţilor în sălile de concurs şi intervalul de timp de acces în săli (eventualele omisiuni sau greşeli vor fi semnalate imediat la secretariatul comisiei de admitere).

12 septembrie 2011, începând cu ora 10.00 PROBA UNICĂ DE CONCURS – DESEN (probă desen) specializarea:  Conservare şi Restaurare de Arhitectură – Sibiu (proba de concurs de admitere la acest program de studii se va susţine la Sibiu).

15 septembrie 2011

Afişarea rezultatelor (contestaţiile se pot depune în termen de 48 ore de la această dată). Expoziţia cu lucrările candidaţilor la sediul UAUIM.

19 septembrie 2011

Răspunsul la contestaţii pentru concursul de admitere din data de 12 septembrie 2011.

19 septembrie 2011

Termenul limită de anunţare a opţiunilor candidaţilor la concursul de admitere la studii universitare – numai prin depunerea unei solicitări scrise – în vederea ocupării unor locuri rămase eventual disponibile, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

23 septembrie 2011

Afişarea listelor definitive (în ordine alfabeticăşi a mediilor) cu candidaţii declaraţi admişi la concursul de admitere în anul I din sesiunea septembrie 2011.

26 – 27 septembrie 2011

Înscrierea în anul I din anul universitar 2011 – 2012 a candidaţilor declaraţi admişi la concursul de admitere din sesiunea septembrie 2011.

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR Program de studii: – ARHITECTURĂ DE INTERIOR

-DESIGN DE PRODUS     -MOBILIER ŞI AMENAJĂRI INTERIOARE

30 august 2011 – între orele 09,00 – 16,00

Depunerea portofoliului de lucrări la secretariatul de admitere (conform Anexa 5) pentru Facultatea de Arhitectură de Interior, specializările Arhitectură de Interior şi Design de Produs.

7, 8, 9 septembrie 2011, între orele 9.00 – 16.00, 10 septembrie 2011 între orele 09,00 – 13,30 Înscrierea candidaţilor şi plata taxei de concurs la specializările:

 1. Arhitectură de Interior (master integrat, 300 credite – 5 ani)
 2. Design de Produs (master integrat, 300 credite – 5 ani),

-Mobilier şi Amenajări Interioare (licenţă, 180 credite – 3 ani). Fiecare candidat va primi o legitimaţie care va atesta înscrierea în concurs.

10 septembrie 2011

Afişarea rezultatelor evaluării portofoliilor la specializările Arhitectură de Interior şi Design de Produs.

11 septembrie 2011 – până la orele 18,00 Afişarea listelor nominale ale candidaţilor în ordine alfabetică, la specializările:

-Arhitectură de Interior,

– Design de Produs

-Mobilier şi Amenajări Interioare

Se va preciza repartizarea candidaţilor în sălile de concurs şi intervalul de timp de acces în săli (eventualele omisiuni sau greşeli vor fi semnalate imediat la secretariatul comisiei de admitere).

12 septembrie 2011, începând cu ora 10.00 PROBA UNICĂ DE CONCURS – DESEN (probă desen) specializările:

 1. Arhitectură de Interior,
 2. Design de Produs

-Mobilier şi Amenajări Interioare

15 septembrie 2011

Afişarea rezultatelor (contestaţiile se pot depune în termen de 48 ore de la această dată). Expoziţia cu lucrările candidaţilor

19 septembrie 2011

Răspunsul la contestaţii pentru concursul de admitere din data de 12 septembrie 2011.

19 septembrie 2011

Termenul limită de anunţare a opţiunilor candidaţilor la concursul de admitere la studii universitare – numai prin depunerea unei solicitări scrise – în vederea ocupării unor locuri rămase eventual disponibile, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

23 septembrie 2011

Afişarea listelor definitive (în ordine alfabeticăşi a mediilor) cu candidaţii declaraţi admişi la concursul de admitere în anul I din sesiunea septembrie 2010.

26 – 27 septembrie 2011

Înscrierea în anul I din anul universitar 2011 – 2012 a candidaţilor declaraţi admişi la concursul de admitere din sesiunea septembrie 2011.

FACULTATEA DE URBANISM

Program de studii: – PROIECTARE SI PLANIFICARE URBANĂ    -AMENAJAREA ŞI PLANIFICAREA  PEISAJULUI

7, 8, 9 septembrie 2011, între orele 9.00 – 16.00, 10 septembrie 2011 între orele 09,00 – 13,30 Înscrierea candidaţilor şi plata taxei de concurs la specializările:

 1. Proiectare si Planificare Urbană (licenţă, 240 credite – 4 ani),
 2. Amenajarea şi Planificarea Peisajului (licenţă, 240 credite – 4 ani),

Fiecare candidat va primi o legitimaţie care va atesta înscrierea în concurs.

10 septembrie 2011 – până la orele 18,00 Afişarea listelor nominale ale candidaţilor în ordine alfabetică, la specializările:

– Proiectare si Planificare Urbană

-Amenajarea şi Planificarea Peisajului

Se va preciza repartizarea candidaţilor în sălile de concurs şi intervalul de timp de acces în săli (eventualele omisiuni sau greşeli vor fi semnalate imediat la secretariatul comisiei de admitere).

12 septembrie 2011, începând cu ora 10.00 PROBA UNICĂ DE CONCURS – DESEN (probă desen) specializările:

 1. Proiectare si Planificare Urbană
 2. Amenajarea şi Planificarea Peisajului

15 septembrie 2011

Afişarea rezultatelor (contestaţiile se pot depune în termen de 48 ore de la această dată). Expoziţia cu lucrările candidaţilor

19 septembrie 2011

Răspunsul la contestaţii pentru concursul de admitere din data de 12 septembrie 2011.

19 septembrie 2011

Termenul limită de anunţare a opţiunilor candidaţilor la concursul de admitere la studii universitare – numai prin depunerea unei solicitări scrise – în vederea ocupării unor locuri rămase eventual disponibile, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

23 septembrie 2011

Afişarea listelor definitive (în ordine alfabeticăşi a mediilor) cu candidaţii declaraţi admişi la concursul de admitere în anul I din sesiunea septembrie 2011.

26 – 27 septembrie 2011

Înscrierea în anul I din anul universitar 2011 – 2012 a candidaţilor declaraţi admişi la concursul de admitere din sesiunea septembrie 2011.

ANEXA 2

BIBLIOGRAFIE CU CARACTER ORIENTATIV  RECOMANDATE PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE  ÎN UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂŞI URBANISM “ION MINCU”

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2010

În conformitate cu precizările din Capitolul II, lit. B ale prezentului Regulament – referitor la conţinutul Concursul de admitere –proba unică DESEN (desen liber şi tehnic) va conţine cerinţe specifice domeniului şi specializărilor, prin care să se testeze următoarele trei calităţi ale candidaţilor:

 1. aptitudinile profesionale;
 2. cultura generală de specialitate;
 3. capacitatea de reprezentare geometrică.

Prin desenul liber (desene executate cu mâna liberă), de observaţie şi/ sau imaginaţie, se urmăreşte evidenţierea aptitudinii de a percepe şi reprezenta: un subiect, un obiect, un grup de obiecte, elemente ale spaţiului construit, precum şi perceperea spaţială, simţul proporţiilor, al dimensiunilor şi al ordinii în spaţiu; iar prin desenul tehnic se urmăreşte evidenţierea capacităţii de a reprezenta în mod explicit volume sau forme spaţiale, folosind desenul ca pe o convenţie tehnică de reprezentare.

Conform reglementărilor în vigoare, conţinutul temelor se va redacta şi pe baza programelor cuprinse în manualele de desen pentru învăţământul general şi liceal, astfel încât să permită candidaţilor evidenţierea calităţilor formulate mai sus.

De asemenea, cu caracter orientativ, sunt recomandate şi următoarele lucrări în care se regăsesc informaţii de natură iconografică, precum şi altele de acest gen, necesare pentru formarea culturii generale de specialitate a candidaţilor:

U.A.U.I.M Admiterea în învăţământul de arhitectură, Bucureşti, Editura universitară „Ion Mincu”, ed. 2­rev., 2009, ISBN 978-973-1884-31-8

Marco, BUSSOGLI,  Cum să înţelegem arhitectura ?, Bucureşti, Editura Enciclopedia RAO, 2005, ISBN 973-7932­68-4.

Gheorghe, CURINSCHI-VORONA,  Istoria universală a arhitecturii ilustrată, vol. I, Bucureşti, Editura Tehnică, 1976. Gheorghe, CURINSCHI-VORONA,  Istoria universală a arhitecturii ilustrată, vol. II, Bucureşti, Editura Tehnică, 1982. Gheorghe, CURINSCHI-VORONA,  Istoria universală a arhitecturii ilustrată, vol. III, Bucureşti, Editura Tehnică, 1986.

Grigore, IONESCU,  Istoria Arhitecturii în România, vol. I, Bucureşti, Editura Academiei R.P.R., 1963. Grigore, IONESCU,  Istoria Arhitecturii în România, vol. II, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1965.

Grigore, IONESCU, Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1982.

Adina, NANU, Vezi? Comunicarea prin imagine, Bucureşti, prod. “Levintza” Modexim s.r.l., tipografia “Vizual”, 2002, ISBN 973-0­02668-8 (Aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3193/2000, 4055/2000, 4144/2001)

ANEXA 3

INSTRUCŢIUNI PENTRU CANDIDAŢII LA CONCURSUL DE ADMITERE ÎN UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂŞI URBANISM “ION MINCU”

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2011

PROBA DESEN – 31 AUGUST 2011;  12 SEPTEMBRIE 2011

În ziua concursului de admitere este strict interzis accesul în universitate cu telefoane mobile, i-poduri sau alte aparate electronice de comunicaţii sau stocare de date. Candidaţii care nu respectă această prevedere sunt excluşi din examen.

1. La intrarea în incinta universităţii, candidatul se legitimează cu actul de identitate şi cu legitimaţia de concurs, iar prezenţa sa va fi consemnată de către supraveghetorii accesului în universitate, în lista nominală a candidaţilor.

2. Candidatul se va îndrepta spre sala de concurs, stabilită conform listei de distribuire anterior afişată.

3. La intrarea în sala de concurs, candidatul se legitimează cu actul de identitate şi cu legitimaţia de concurs, iar prezenţa sa va fi consemnată de către supraveghetorii de sală în lista nominală a candidaţilor.

4. Candidatul se va aşeza pe locul de concurs rezervat, conform legitimaţiei lipită în colţul din dreapta sus al planşetei.

5. Candidatul primeşte de la supraveghetorul de sală:

– coala de desen de concurs ştampilată, care are în colţul din dreapta sus o etichetă pentru înregistrarea datelor

personale, peste care se va aplica hârtia neagră prin care se asigură secretul identităţii concurentului;

– coala de hârtie pentru ciornă, ştampilată;

– prezenta instrucţiune de concurs ştampilată;

– pioneze, bandă adezivă pentru prinderea colii de desen pe planşetă.

6. Candidatul va completa citeţ, cu majuscule, în eticheta din colţul dreapta sus al planşei de concurs, următoarele date personale:

-numărul de concurs – cel scris pe fişa de calculator;

 1. numele, iniţiala tatălui şi prenumele (din certificatul de naştere);
 2. numele schimbat (prin căsătorie, înfiere sau hotărâre judecătorească).
 1. În timpul desfăşurării probei de concurs, orice control va trebui să găsească pe masa de lucru a candidatului: actul de identitate, legitimaţia de concurs, prezenta instrucţiune ştampilată, coala de concurs ştampilatăşi coala de ciornăştampilată.
 2. În timpul desfăşurării probei de concurs candidatul nu poate părăsi locul ce i s-a rezervat, decât în caz de nevoie şi doar însoţit de supraveghetorul de coridor.
 3. După comunicarea subiectelor, candidaţii nu vor primi nici o altă lămurire suplimentară cu privire la lucrare.
 4. În timpul desfăşurării probei de concurs candidaţii vor lucra în linişte, orice încercare de colaborare, orice fel de fraudă sau încălcare a prezentelor instrucţiuni, se sancţionează cu eliminarea din concurs.
 5. Intervalul de timp pentru desfăşurarea probei de concurs se afişează pe tablă, de către supraveghetorul de sală, după comunicarea subiectelor.
 6. La expirarea timpului de lucru acordat, candidaţii vor rămâne pe locurile rezervate până la predarea lucrărilor şi verificarea numărului lor.
 7. Candidaţii vor preda responsabilului de sală, în ordine alfabetică, lucrarea de concurs şi ciorna.
 8. Ciornele vor fi rupte de către supraveghetorul de sală în faţa candidatului.
 9. La predarea lucrării, responsabilul de sală îi va controla identitatea, o va confirma prin semnătura pe etichetă planşei, şi va lipi în faţa candidatului hârtia neagră peste etichetă. Candidatul va semna în catalog de predare, iar responsabilul de sală în legitimaţia de concurs.

 

ANEXA 4

ADMISSION CONDITIONS  for students from the European Union, European Economical Region and Swiss Confederation

According to actual laws, more precisely OM 3331/04.03.2009 Cap. II (4), EU, European Economical Region and Swiss Confederation citizens are entitled to stand for the admission in all college study fields and levels, respecting the same conditions as Romanian students. The followed in residence country will be accredited by the specialty direction – National Center of Diplomas Equivalence (CNRED) from the Ministry of Education, Research, Youth and Sports in Bucharest, Romania.

We mention that, for citizens we referred to above, CNRED issues equivalence certificates which are necessary to be registered al state universities and approved private universities in Romania.

Therefore, the Letter of Acceptance released by the International Relations General Direction is necessary in this case.

Documents required by CNRED for equivalence:

 1. Application form;
 2. Certificate of high school graduation;
 3. Certificate of academic studies and records – if any;
 4. Personal Identification Document:  Passport: please copy pages 1, 2, 3, 4;  Any other ID.

All documents mentioned above will be sent as legalized copies.

The documents written in other languages than English or French will be translated in Romanian or in English.

Diplomas from Italy, Greece, Spain, Portugal and Cyprus have to be stamped with the Seal of Hague Convention.

The tax for recognition of study documents is 50 RON and can be paid either by bank transfer or postal order. The following account should be mentioned:  Beneficiary: The Ministry of Education, Research, Youth and

Sports Fiscal Code: 13729380 Bank: DTCPMB = Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate

Publică a Municipiului Bucureşti Iban Code: RO27TREZ7005003XXX000069

A copy of the payment proof must be also sent to: mihaib@iaim.ro The results regarding equivalence of studies will be sent by CNRED in writing to the University. The time limit for the issue of Equivalence certificate is 15 days.

Following Romania’s adhering from European Union and in accordance with Law 316 from July 12, 2006, the citizens from the European Union as well as the citizens from the Swiss Confederation and European Economical Region may study at Romanian Higher Education Institutions in the same conditions as Romanian students do that is:

 They have to pass an entrance examination for all study levels (Bachelor, Master, PhD), at the same dates and the same subjects as Romanian students;

 The study fees are the same as for Romanian students, to be paid in Romanian currency (RON). The fees may be updated every year;

 The admission sessions usually are in September for Bachelor studies, Master and PhD studies;

 The exact examination data are available at every faculty of the university (they might differ from one faculty to another).

In order to register for the entrance examination at any of the faculties of the UAUIM Bucureşti, the file must contain the following documents:

 Certificate of equivalence of study documents;  High school diploma + school records, in original

and endorsed copies;  Birth certificate, endorsed copy;  Health certificate;  Three photos size ¾;  Passport or any other ID, in copy;  Proof of payment for the examination taxes.

ANEXA 5

PORTOFOLIUL  DE LUCRĂRI

În conformitate cu prevederile prezentului Regulament, înscrierea pentru participarea la concursul de admitere la specializările ARHITECTURĂ DE INTERIOR şi DESIGN DE PRODUS, din cadrul Facultăţii de Arhitectură de Interior, este condiţionată de obţinerea calificativului admis acordat în urma evaluării portofoliului delucrări, depus la secretariatul de admitere în data de 30 august 2011, înainte de perioada de înscriere în concurs, programată pentru zilele de 7, 8, 9 şi 10 septembrie 2011.

Portofoliul de lucrări are rolul de a testa abilităţile şi interesul candidatului pentru domeniul designului şi al arhitecturii de interior şi va fi evaluat prin calificativul admis / respins.

Candidaţii cu calificativul admis vor avea dreptul să se înscrie pentru proba de desen, probă care se noteazăşi care face departajarea candidaţilor.

Conţinutul portofoliului de lucrări este diferenţiat în funcţie de specializarea aleasă (ARHITECTURĂ DE INTERIOR sau DESIGN DE PRODUS). Portofoliul de lucrări va cuprinde un număr de 20 de planşe, format A3, cu următorul conţinut:

 1. Preocupări personale (6 planşe) – exemplificând interesul pentru artele vizuale în general. Se admit desene cu orice subiect.
 2. Desen de observaţie şi documentare (14 planşe) -care să ateste abilităţi de reprezentare şi înţelegere a formei.

Teme posibile de abordat:

 1. Pentru ARHITECTURĂ DE INTERIOR – perspective de interior din clădiri istorice sau moderne, piese de mobilier, naturi statice cu reprezentarea corectă a materialelor, etc.
 2. Pentru DESIGN DE PRODUS – obiecte de mobilier, aparate electrocasnice, corpuri de iluminat, obiecte de decoraţie, unelte şi ustensile de uz curent, etc.

NOTĂ:

Pe o planşă (format A3) se pot reprezenta unul sau mai multe desene elaborate sau schiţe în diferite faze de studiu (tehnica la alegere) Se încurajează atât desenul de observaţie după obiecte sau ambianţe existente, cât şi atitudini personale şi inovaţii.

Anonimatul portofoliului de lucrări se realizează astfel: Planşele nesemnate se vor introduce într-un plic care se sigilează în momentul predării la secretariatul admiterii. Pe plicul cu planşe se va trece numărul de concurs, număr care se trece şi pe alt plic mic de identificare. În plicul mic se trec datele personale ale candidatului. Plicurile sunt aduse de fiecare candidat, iar toate aceste operaţiuni se fac în faţa candidatului la înscriere.

Comenteaza:

You must be logged in to post a comment.