PROIECT de REGULAMENT


Pentru CONCURSUL DE ADMITERE

ÎN ANUL I
AL FACULTĂŢILOR DIN CADRUL

UNIVERSITĂŢII DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM „ION MINCU” BUCUREŞTISESIUNEA 2012Concursul de admitere în anul I al Facultatilor Universitatii de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu” Bucuresti se organizeaza în sesiunea Iulie si Septembrie 2012 pentru anul universitar 2012 – 2013, în conformitate cu Legea Învatamântului nr.1/2011 cu privire la organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare , a deciziei Senatului UAUIM din 13.02.2012 si a ordinului MECTS privind cifra de scolarizare aprobata pentru admiterea la ciclurile de licenta in cadrul U,A.U.I.M. pentru anul universitar 2012-2013 si a Ordinului nr. 3313 din 23 februarie 2012 a METS emis in conformitate cu prevederile art. 142, 145, 151, 156, 158, 163, 174, 176, 199, 200 si 277 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 133/2000 privind invatamantul universitar si postuniversitar de stat cu taxa, peste locurile finantate de la bugetul de stat, aprobata cu modificari prin Legea nr. 441/2001, cu modificarile ulterioare, in temeiul Hotararii Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor si studentilor care au primit distinctii la olimpiadele scolare de desen organizate pentru invatamantul preuniversitar, cu modificarile si completarile ulterioare, al Hotararii Guvernului nr. 966/2011 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare, a structurii institutiilor de invatamant superior, a domeniilor si programelor de studii universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, a locatiilor geografice de desfasurare, a numarului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de invatamant sau limba de predare, precum si a numarului maxim de studenti care pot fi scolarizati, cu modificarile ulterioare, al Hotararii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de masterat, al Hotararii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat si al Hotararii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare.


Prezentul Regulament priveste doar concursul de admitere în anul I de studii universitare. Celelalte forme de învatamânt (master, studii post universitare si doctorale) fac obiectul unor Regulamente distincte.


Acest Regulament este, de la data emiterii lui, actul normativ oficial, în baza caruia se organizeaza concursul de admitere în anul I al Facultatilor Universitatii de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" din Bucuresti, sesiunea 2012; prezenta versiune este adaptata în conformitate cu ultimele instructiuni ale Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, precum si cu calendarul respectiv al anului 2012.


CAPITOLUL I


Organizarea Admiterii


Art. 1.

 1. Potrivit legii, Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu” din Bucuresti organizeaza examene de admitere pentru fiecare program din ciclul I de studii universitare. Examenele de admitere se organizeaza pe baza metodologiei proprii de admitere stabilita in baza autonomiei universitare, cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare si cu aprobarea Senatului U.A.U.I.M.

 2. Până la 15 iulie 2012, Rectorul Universitatii va stabili prin decizie componenta nominală a comisiei centrale de admitere, dintre membrii careia va desemna un secretar, functie ce nu poate fi îndeplinita de aceeasi persoana 2 ani consecutiv.

 3. Din momentul constituirii sale, comisia centrală de admitere îsi va asuma raspunderea pentru respectarea legalitatii, a secretului operatiunilor, a sigurantei, precum si a inviolabilitatii lucrarilor si documentelor de concurs.

 4. Cei care se abat de la prevederile prezentului Regulament îsi asumă raspunderea si consecintele faptelor, urmând sa suporte, în raport cu prejudiciile aduse - implicit Universitatii de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu” - rigorile masurilor disciplinare, civile sau penale, dupa caz, iar Rectorul dispune încetarea imediata a atributiilor pe care aceste persoane le au în concurs.

 5. Nu pot face parte din nici o comisie (centrala, de întocmire de subiecte, de jurizare, de supraveghere) a concursului de admitere persoanele care au rude apropiate printre candidati sau care au desfasurat activitati de pregatire pentru candidati înscrisi în concursul de admitere din sesiunile iulie si septembrie 2012.

 6. Prin decizia Rectorului se stabileste componenta celorlalte organisme de lucru, dupa cum urmează:

cu 24 de ore înaintea începerii fiecarei probe de concurs, lista nominala a persoanelor de supraveghere (cadre didactice si personal TESA);

cu 24 de ore înainte de începerea probei de concurs, comisiile de întocmire a subiectelor de concurs pentru fiecare facultate în parte;

cu 24 de ore înainte de încheierea fiecarei probe de concurs, comisiile de jurizare ale lucrarilor de desen sau a testelor de evaluare;

în ziua comunicarii rezultatelor la probele de concurs comisia de rezolvare a contestatiilor (cu competente pentru toate domeniile de licenta);


 1. Toti salariatii Universitatii de Arhitectură si Urbanism "Ion Mincu" au obligatia de a participa, pe facultati, la buna desfăşurare a concursului de admitere din sesiunile iulie si septembrie 2012, neparticiparea fără o motivaţie adusă la cunoştinţa Rectorului fiind sancţionată corespunzător.


 1. Admiterea la Universitatea de Arhitectură si Urbanism "Ion Mincu" se face pe baza mediilor generale obtinute la concurs de catre candidati, în limita numarului maxim de locuri aprobate de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului pentru fiecare specializare în parte. Pentru fiecare dintre specializari, locurile de concurs ramase neocupate în urma concursului de admitere se vor redistribui corespunzator în cadrul facultatilor respective, prin hotarârea Senatului Universitatii.


   (9) Examenul de admitere in Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu” consta in urmatoarele probe, pe facultati:


La Facultatea de Arhitectura si Facultatea de Arhitectura de Interior

Concursul de admitere va consta dintr-o proba unica, DESEN (desen liber si tehnic), specifică domeniului si specializarii, prin care se urmareste testarea urmatoarelor trei calitati ale candidatilor:

- aptitudinile profesionale;

- cultura generala de specialitate;

- capacitatea de reprezentare geometrica.


Proba de DESEN (desen liber si tehnic) va cuprinde un numar de exercitii, cu pondere de apreciere egala sau diferita, care se vor redacta pe o singura coala (foaie) de desen, cu dimensiunile de cca. 50 x 70 cm, într-o tehnică de reprezentare (creion grafit sau / si creion colorat), precizata în subiectul de concurs.


Prin desenul liber, de observatie si / sau imaginatie, se urmareste evidentierea aptitudinii de a percepe si reprezenta: un subiect, un obiect, un grup de obiecte, elemente ale spatiului construit, iar prin desenul tehnic se urmareste evidentierea capacitatii de a reprezenta în mod explicit volume sau forme spatiale, folosind desenul ca pe o conventie tehnica de reprezentare.


La Facultatea de Urbanism

Concursul de admitere va curpinde o proba unica, ce va consta intr-o serie de TESTE DE CREATIVITATE SI LOGICA, exprimate grafic (reprezentare figurala, desen) specifica domeniului si specializarii, prin care se urmareste testarea urmatoarelor calitati ale candidatilor:


Proba va cuprinde un numar de exercitii, cu pondere de apreciere egala sau diferita, care se vor redacta intr-un caiet A4, într-o tehnica de reprezentare (creion grafit sau / si creion colorat), precizata în subiectul de concurs.


(10) Lista materialelor şi instrumentelor necesare candidaţilor pentru proba de admitere :

- creion grafit mina moale (HB-B, B2, B3, B4);

- creioane colorate;

- guma obisnuita;

- guma plastica;

- rigla gradata (dublu decimetru);

- banda de lipit, pioneze, pasta de lipit;

- stilou cu cerneala albastra, pix cu pasta (neagră sau albastra);

- teu de 1,20 m;

- echere la 45° si la 60°, raportor, florare;

- compas cu creion mina neagră;

- cutter.


Durata fiecarei probe de concurs se va stabili de catre comisie în functie de dificultatea apreciata, dar nu va depasi 6 ore.

Pe timpul desfasurarii probelor de concurs, tuturor candidatilor li se vor asigura aceleasi conditii de lucru.

Pentru a oferi aceleasi conditii candidatilor, la proba de admitere, Universitatea pune la dispozitia fiecarui candidat hârtia / colilie de desen si suportul de lucru (planseta de lemn cca. 100 x 125 cm) la locurile repartizate din salile de concurs.


În ziua concursului de admitere este strict interzis accesul în universitate cu telefoane mobile, i-poduri sau alte aparate electronice de comunicaţii sau stocare de date. Candidaţii care nu respectă această prevedere sunt excluşi din examen.


Art. 2.

 1. Pentru ciclul de studii universitare de licenta, admiterea se organizeaza pe domenii de licenta, la specializarile/programele de studii autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate din cadrul U.A.U.I.M., in conformitate cu legislatia in vigoare. Concursul de admitere în anul I al facultatilor din Universitatea de Arhitectură si Urbanism “Ion Mincu”, str. Academiei nr 18 – 20, tel. secretariat 021.3077133, se desfasoară în Sesiunile Iulie si Septembrie 2012 (conform programului detaliat în ANEXA 1 si se organizeaza pentru urmatoarele domenii de licentă:


Nr.crt

Facultatea

Domeniul de Studii de Licenta

Specializarea

Data examenului de admitere

Forma de invatamant


1.
FACULTATEA DE ARHITECTURA


ARHITECTURA

ARHITECTURA in sistem integrat Licenta si master

360 credite


10 septembrie


De zi

CONSERVARE SI RESTAURARE DE ARHITECTURA Licenta – Sibiu

180 credite24 septembrieDe zi


2.


FACULTATEA DE URBANISM


URBANISM

PROIECTARE SI PLANIFICARE URBANA

Licenta

240 credite23 iulieDe zi

AMENAJAREA SI PLANIFICAREA PEISAJULUI

Licenta

240 credite23 iulieDe zi
URBANISM SI ADMINISTRAREA TERITORIULUI

Licenta - Sibiu

180 credite24 septembrieDe zi


3.


FACULTATEA DE ARHITECTURA DE INTERIOR


ARHITECTURA

ARHITECTURA DE INTERIOR

In sistem integrat Licenta si Master

300 credite23 iulieDe zi

DESIGN DE PRODUS

In sistem integrat Licenta si Master23 iulieDe zi

MOBILIER SI AMENAJARI INTERIOARE

Licenta23 iulieDe zi


Art. 3.

 1. Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" organizează Concursul de admitere pentru anul universitar 2012 – 2013 în sesiunile iulie si septembrie 2012, pentru Domenii de Studii, definite prin cunostinte, competente generale si de specialitate, structurate în Domenii de Studii de Licenta, cu specializarile aferente.

 2. Concursul pentru admiterea la toate formele de invatamant ale studiilor universitare mentionate la art. 2 se va organiza intr-o singura sesiune la Facultatea de Arhitectura si in doua sesiuni la Facultatea de Urbanism si Facultatea de Arhitectura de Interior, astfel:


- sesiunea iulie 2012 la urmatoarele facultati:

Facultatea de Urbanism

Facultatea de Arhitectură de Interior


- sesiunea septembrie 2012, pentru

Facultatea de Arhitectură

Facultatea de Urbanism (sesiunea a II-a, pe locurile ramase libere)

Facultatea de Arhitectură de Interior (sesiunea a II-a, pe locurile ramase libere)


 1. Prezenta metodologie face publice conform prevederilor legale in vigoare perioadele sesiunilor de admitere, formele si probele de concurs stabilite prin metodologie proprie, prin afisare la sediul institutiei de invatamant superior si prin publicare pe pagina web proprie.


Art. 4.

    Admiterea la studiile universitare de licenta este sustinuta in limba romana. Candidatii din rândul minoritatilor nationale vor preciza în cererea de înscriere dacă solicita traducerea subiectelor în limba materna.


Capitolul II


Candidaţii la admitere


Art. 5

(1) La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot candida absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.

(2) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare pot candida şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a studiilor.

(3) In conformitate cu adresa nr.714CNRED/16.03.2012/GL emisa de Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, dosarele pentru recunoasterea studiilor efectuate in strainatate, in vederea continuarii acestora in Romania, vor fi transmise prin curier/posta la M.E.C.T.S. / C.N.R.E.D., insotite de o adresa de inaintare din partea universitatii, incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial a Ordinului privind cadrul general de organizare si desfasurare a admiterii la ciclurile de studii de licenta, de master si doctorat, si cu maximum 15 zile inainte de incheierea perioadei de inscriere la concursul de admitere. In acest sens, candidatii vor depune dosarele la registratura UAUIM cu 20 zile inainte de incheierea perioadei de inscriere la concursul de admitere pentru fiecare facultate in parte.

(4) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română din cadrul U.A.U.I.M., cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţii abilitate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Aceeaşi condiţie se impune şi în cazul transferurilor studenţilor de la instituţiile de învăţământ superior acreditate care, potrivit legii, au dreptul să şcolarizeze cetăţeni străini. În situaţia în care studentul se transferă de la o universitate din străinătate, aceasta trebuie să fie recunoscută de statul român.

Art. 6

(1) Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare prin granturi de studii pentru un singur program de licenţă. Candidatul declarat admis la mai multe facultăţi optează pentru programul de studii care va fi finanţat prin granturi de studii prin depunerea diplomei de bacalaureat în original, la facultatea pe care doreşte să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta din urmă. Acordarea grantului de studii se realizeaza anual în conformitate cu prevederile Regulamentului UAUIM privind ocuparea locurilor finanţate de la buget şi a locurilor cu taxă de studiu.

2 Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu”, din totalul locurilor subventionate are rezervat un loc pentru etnia roma. Candidatii romi, conform notificarii MECTS, vor depune o cerere de intentie la Rectoratul UAUIM (la secretarul sef al universitatii), urmând ca la depunerea dosarului de înscriere sa se anexeze si o adresa emisa de Secretarul sef al universitatii. Dosarul personal va cuprinde o recomandare eliberată de o organizaţie legal constituită a romilor, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă şi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză.

În cazul în care locul rezervat etniei rome nu este solicitat sau ocupat prin concurs la specializarea uneia dintre facultati, in ordinea probelor de admitere, acest loc se va transfera la celelalte specializari din UAUIM, în baza solicitarilor candidatilor romi, cu respectarea conditiilor specifice de înscriere.(*)

Pentru locul rezervat candidatilor romi, admiterea se va face pe criterii minimale, media minima de admitere fiind 6,00.

3 Pentru cetatenii Republicii Moldova sunt scoase la concurs un numar de locuri subventionate., specificate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

(4) Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenţi.

(5) Candidatii care au obtinut premii la olimpiadele nationale de arte vizuale sau design, organizate de M.E.C.T.S. sau la concursurile internationale, pot fi admisi fară examen pe locuri subventionate, nu mai mult de un loc pentru fiecare program de studii, astfel: premiul I Arhitectură pentru Facultatea de Arhitectură, premiul II sau III Arhitectură sau premiul I Design pentru Facultatile de Arhitectura de Interior si Urbanism.


Capitolul III


Înscrierea candidaţilor


Art. 7

(1) U.A.U.I.M. aduce la cunoştinţa candidaţilor condiţiile şi documentele necesare pentru înscriere, prin afişare la sediul instituţiilor şi pe pagina web proprie.

(2) Înscrierea la concursul de admitere în Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" se face la secretariatul de admitere pe baza unei cereri de înscriere descarcate de pe site-ul universitatii, sectiunea ADMITERE, în care candidatii vor completa sub responsabilitatea propriei semnaturi, toate datele solicitate. Candidatii sunt rugati să vina cu fisa de înscriere gata completată.

La cererea de înscriere se anexează urmatoarele acte:


a) diploma de bacalaureat în original sau în copie legalizata; cu mentiunea ca absolventii de liceu care au sustinut bacalaureatul în anul 2012 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinte tip din care sa rezulte media generală de la examenul de bacalaureat si mediile obtinute în anii de liceu. Toti candidatii declarati admisi au obligatia să depună diploma de bacalaureat în original, la secretariatul Universitatii la data înmatricularii în anul I din anul universitar 2012 – 2013. Neprezentarea diplomei de bacalaureat, in original, din vina exclusiva a candidatului admis, în termenul stabilit, duce la pierderea locului finantat de la buget. Un candidat declarat admis poate beneficia de finantare de la buget o singură dată pentru fiecare din cele trei cicluri de studii universitare.


b) foaia matricolă în original sau în copie legalizată;

c) certificat de nastere în copie legalizată;

d) copie dupa actul de identitate;

e) adeverinta medicala tip M.S.-18.1.1. eliberata de cabinetele scolare sau de catre medicul de familie;

f) câte doua fotografii tip buletin de identitate

g) acte doveditoare (copii legalizate dupa certificatele de deces ale parintilor - în cazul celor orfani de ambii parinti, adeverinte de la casa de copii, în cazul celor aflati în această situatie, copie legalizata a certificatului de deces al parintelui erou-martir al Revolutiei din decembrie 1989, adeverinte de venituri ale parintilor sau sustinatorilor legali ori dupa caz ale candidatilor), numai pentru acei candidati care solicita scutirea de plata a taxelor de înscriere la concursul de admitere si numai când acestia îndeplinesc conditiile care le dau dreptul sa beneficieze de scutirea respectivă;

h) acte doveditoare privind profesia parintilor (lucratori sau pensionari) pentru copiii personalului didactic care solicita scutirea de plata a taxelor de înscriere la concursul de admitere; cu mentiunea ca, în conformitate cu legislatia în vigoare, un candidat poate beneficia de scutirea de plată a taxelor de înscriere la concursul de admitere doar o singură dată, pentru fiecare ciclu de studii universitare, în cadrul unei institutii de învatamânt superior;

i) diploma de absolvire a unei facultati, în original sau adeverinta din care să rezulte acest lucru pentru cei ce se înscriu în vederea urmarii unei alte facultati, precum si precizarea regimului în care au absolvit prima facultate – subventionat sau cu taxă.

Candidatii declarati admisi „la a doua facultate” în urma concursului de admitere se vor supune regulamentului UAUIM de acordare a subventiilor.

(3) La înscriere, candidatii primesc o legitimatie de concurs pe care o vor pastra cu grija si o vor prezenta ori de câte ori este nevoie si este solicitata la controalele comisiilor de admitere.


Art.8

(1) Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2011-2012 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat/licenţă în anul 2012, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.

(2) În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate prin granturi de studii au obligaţia să depună, până la data de 1 octombrie 2012, diploma de bacalaureat sau adeverinţa, pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea 2011-2012, în original, la secretariatul facultăţii.

(3) Neprezentarea diplomei de bacalaureat sau a adeverinţei, în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit, duce la pierderea locului finanţat prin granturi de studii.

(4) Pentru fiecare candidat înscris la admitere, U.A.U.I.M. colecteaza datele cuprinse în anexa nr. 1 la Ordinul nr.3313/2012 al METS .

(5) Inscrierea in anul I de studii, pentru fiecare facultate in parte, atat pentru locurile finantate prin granturi de studii cat si pentru cele cu taxa, se va efectua astfel:

La Facultatea de Urbanism si Facultatea de Arhitectura de Interior – in perioada 30-31 iulie 2012 pentru sesiunea I-a, respective 1-2 octombrie pentru sesiunea a II-a de admitere

La Facultatea de Arhitectura – in perioada 19-20 septembrie 2012

Art.9

U.A.U.I.M. are obligaţia să restituie, după afişarea rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere.

Art.10

(1) Taxele aferente sustinerii examenului de admitere cat si taxele de studii aferente anului universitar 2012 – 2013 sunt urmatoarele:

Taxa de inscriere la concursul de admitere – 200 lei

Taxa pentru anul I de studii la Facultatea de Arhitectura, Facultatea de Arhitectura de Interior, sistem de licenta si master integrat – 4000 lei

Taxa pentru anul I de studii la Facultatea de Urbanism, studii de licenta – 4000 lei

Taxa pentru anul I de studii la Conservare si Restaurare de Arhitectura, Sibiu, studii de licenta – 2500 lei

Taxa pentru anul I de studii la Mobilier si Amenajari Interioare, studii de licenta – 2500 lei

(2) Taxele de înscriere pentru concursul de admitere se vor achita în zilele lucratoare ale perioadei de înscrieri la:

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ - Sucursala Lipscani în contul:

Cod IBAN RO65RNCB0090000508480011

Programul de încasari al B.C.R. - Sucursala Lipscani este: de luni pâna joi între orele 8,30 - 16,30 si vineri între orele 8,30 - 13,00.

Pentru zilele nelucratoare ale perioadei de înscrieri, încasarile se vor face la casieria U.A.U.I.M. Eventualele modificari se vor anunţa în timp util si se vor afisa atât la Avizierul Admiterii, cât si la secretariatul înscrierilor.

(3) Potrivit legii, copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine şi internate.Capitolul IV


Desfasurarea concursului de admitere


Art. 11

(1) Întocmirea subiectelor pentru probele de concurs revine, ca sarcina si responsabilitate, exclusiv Universitatii de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu".

 1. Rectorul numeste prin decizie câte o comisie de întocmire a subiectelor pentru fiecare proba de concurs.

 2. La elaborarea subiectelor, membrii comisiei vor avea în vedere precizarile cuprinse la din ANEXA 2 a prezentului Regulament. Temele propuse pentru subiectele de concurs trebuie însotite de:

- criteriile de evaluare;

- evaluarea timpului de lucru necesar.


(4) În orele ce preced desfasurarea probelor de concurs, Comisia Centrala de Admitere fie va selectiona dintre propunerile de subiecte prezentate de catre comisiile de întocmire si aflate în custodia secreta a Rectorului, fie va compune ad-hoc subiectele pentru concurs, folosind sau nu idei din temele propuse.

(5) În ziua anterioară concursului de admitere se afiseaza, pâna la ora 18.00, listele ce contin repartizarea candidatilor pe sali, precum si intervalul strict de timp în care este permis accesul candidatilor în salile de concurs.

(6) Candidatii întârziati nu au acces în examen, indiferent de motivul întârzierii.

(7) În zilele de examene de admitere se suspenda orice fel de activitati didactice în Universitate, pâna la ora încheierii probelor de admitere.


(8) Înainte de începerea probelor, membrii comisiei centrale de admitere (formând grupe de cel putin două persoane) vor preda responsabililor de sala, în salile de concurs, plicurile sigilate continând subiectele.

(9) Responsabilii de sală verifică integritatea sigiliilor în fata candidatilor, iar la ora stabilita deschid plicurile, distribuie subiectele, anunta si scriu pe tabla durata probei. Subiectele probelor de examen vor fi afisate in loc public, la parter, dupa maximum 30 de minute de la deschiderea plicurilor sigilate.

(10) Pe toată durata probei, candidatul nu poate parasi locul ce i s-a rezervat, decât în caz de stricta necesitate, situatie în care va fi însotit de un membru al personalului de supraveghere.

(11) Pe masura ce îsi termina lucrarea sau dupa expirarea timpului acordat, candidatii vor preda personal lucrarile responsabilului de sala care, dupa ce va controla corectitudinea completarii datelor concurentului, va semna de confirmare în fata acestuia si va acoperi si lipi coltul lucrarii / testelor de concurs. Candidatii vor semna în cataloagele de sala, iar supraveghetorul în legitimatia de concurs.

Capitolul V


Rezultatele admiterii


Art. 12

(1) Media generală minimă de admitere la studii universitare de licenţă in cadrul U.A.U.I.M. este 6 (sase).

(2) Media generală de admitere se calculează ca medie ponderată a notelor obţinute la proba examenului de admitere, in conformitate cu prezenta metodologie.

(3) La calculul mediei generale de admitere este luata în considerare media de la bacalaureat.

(4) Mediile generale obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la facultatea din cadrul UA.U.I.M la care aceştia au candidat, în conformitate cu prezenta metodologie de admitere.

(5) Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea locurilor finanţate prin granturi de studii, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din fiecare domeniu, in limita locurilor acordate de METS.

(6) Prezenta metodologie de admitere a U.A.U.I.M. prevade criterii de departajare a candidaţilor, inclusiv în cazul mediilor egale obţinute la proba de admitere, astfel încât să nu se depăşească numărul locurilor oferite la admitere.

(7) Sistemul de notare la proba de admitere la Facultatea de Arhitectura si Facultatea de Arhitectura de Interior:

Lucrarile de concurs se noteaza prin jurizare de catre o comisie formata din 8 membri, dintre care unul, în calitate de presedinte, este membru al comisiei centrale de admitere si nu dă note. În urma jurizarii, nota lucrarii va rezulta ca medie a notelor [(care pot fi de la 1,00 (unu) la 10 (zece)] cu posibilitatea utilizarii fractiunilor zecimale de punct, acordate de catre cei sapte membri ai comisiei, cu drept de notare, din care se elimina cele doua note care se situeaza la extreme.

În procesul de notare a lucrarilor de concurs de catre comisia de jurizare, pe lânga criteriile de evaluare stabilite în fiecare subiect de concurs, se vor evalua urmatoarele:

- întelegerea si redactarea datelor de temă;

- punerea în pagină;

- corectitudinea rezolvarii subiectelor;

- corectitudinea reprezentarilor si a constructiilor grafice

utilizate;

- expresivitatea si acuratetea desenului;

- alcatuirea combinatiilor compozitionale echilibrate;

- sugerarea caracteristicilor materiale si a naturii subiectului;

- simtul de observatie si de proportionare;

- capacitatea de creativitate imaginativă si inventivitatea.

Plansa de concurs care nu contine nici o reprezentare, se va nota cu nota 1,00 (unu).


(8) Sistemul de notare la Facultatea de Urbanism:

Caietele de teste de concurs se noteaza prin jurizare de catre o comisie formata din 6 membri, dintre care unul, în calitate de presedinte, este membru al comisiei centrale de admitere si nu dă note. Membrii comisiei jurizeaza fiecare caiet de teste in parte, apartianand fiecarui candidat, in baza criteriilor de evaluare. Nota finala rezulta ca media arimtetica a valorilor obtinute pentru fiecare subiect / test in parte. În urma jurizarii, nota finala a candidatului va rezulta ca medie a notelor [(care pot fi de la 1,00 (unu) la 10 (zece)] cu posibilitatea utilizarii fractiunilor zecimale de punct, acordate de catre cei cinci membri ai comisiei, cu drept de notare, din care se elimina cele doua note care se situeaza la extreme.

În procesul de notare a lucrarilor de concurs de catre comisia de jurizare, pe lânga criteriile de evaluare stabilite în fiecare subiect de concurs, se vor evalua urmatoarele:


(9) Modul de clasificare a candidaţilor

Clasificarea candidatilor la concursul de admitere se va face în ordinea descrescatoare a mediilor finale, de la nota 10,00 la nota 1,00. Admiterea se va face în limita locurilor stabilite de MECTS, dupăclasamentului rezultat în baza mediei finale.

La Facultatea de Arhitectura si Facultatea de Arhitectura de Interior media finală se defineşte astfel: (4 x notă probă DESEN + media bacalaureat) : 5

Media finală astfel calculata trebuie sa fie minimum 6,00 (şase), pentru ca un candidat sa poata fi declarat admis.

La Facultatea de Urbanism media finală se defineşte astfel: (2 x notă probă TESTE + media bacalaureat) : 3

Media finala astfel calculată trebuie să fie minimum 6,00 (şase), pentru ca un candidat sa poata fi declarat admis.

(10) In caz de egalitate a mediei finale pentru candidatii clasati pe ultimul loc, departajarea se va face in baza notei obtinute la proba de admitere (desen, caiet teste), fiind declarat admis candidatul cu nota cea mai mare. In cazul in care si aceste note sunt egale, departajarea se va face in baza sumei notelor extreme (cea mai mare si cea mai mica) obtinute in cadrul probelor de bacalaureat, fiind declarat admis candidatul care are suma notelor cea mai mare.

(11) Pentru fiecare student declarat admis şi înmatriculat, U.A.U.I.M. va colecta datele cuprinse în anexa nr. 2 la ordinul 3313/2012 a MECTS.

(12) Înmatricularea studenţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie a Rectorului U.A.I.M.. După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul matricol sub un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/specializările/programul/programele de studii la care au fost admişi.

(13) Dacă un candidat admis renunta la calitatea de student dobândita prin concurs (prin retragerea dosarului de înscriere sau prin neprezentarea pâna la data limita de înscriere conform calendarului anuntat, locul ramas liber se ocupa în ordinea mediilor, dupăcum urmează:

a) cu unul din candidatii reusiti cu media generala (punctajul) egala cu cea a ultimului declarat admis, considerând drept criterii de departajare cele specificate la Art.12 alin.(10);

b) cu un candidat "respins" cu medie (punctaj) mai mare sau egala cu media (punctajul) minima admisibila, considerând lista în ordinea strict descrescatoare a mediilor;

c) prin redistribuire, în cadrul aceleiasi facultati

d) se anulează

(14) Prevederile de la punctele c), d), se pot aplica cu aprobarea Senatului U,A.U.I.M. si pentru locurile ramase libere dupa concurs, la propunerea comisiei centrale de admitere. Rezultatul final al concursului se comunica, prin afisarea listei nominale a candidatilor, în dreptul fiecaruia fiind trecute toate valorile care conduc la nota finala, si bineînteles aceasta nota, cu mentiunea admis/admis cu taxa/respins. Lista va purta semnatura Rectorului si va avea precizata data si ora afisarii. Totodata, se vor afisa distinct listele celor admisi si listele celor respinsi.

(15) Candidatii declarati admisi/admisi cu taxă sunt înmatriculati în anul I de studiu, în baza rezultatelor concursului pentru anul universitar 2012 – 2013, prin decizia Rectorului Universitatii de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu”.


Art.13

(1) Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa U.A.U.I.M., conform prezentei metodologii de admitere. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.

(2) Contestatiile referitoare la rezultatele concursului de admitere se fac în scris si se depun la secretariatul Universitatii în termen de maximum 48 de ore de la data afisarii rezultatelor finale.

(3) Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" este singura în masura sa decidă asupra temeiniciei contestatiilor. Rectorul va desemna prin decizie scrisa comisia de contestatii pe universitate.

(4) Contestatiile pot avea ca obiect doar probleme de procedura, referitoare la modul de consemnare si de transmitere a notelor de pe listele juriilor pe lista centrala. Notarea de fond (evaluarea lucrarilor) nu poate face obiectul contestatiilor, aceasta fiind rezultatul unei decizii colective, în concordanta cu sistemului international de jurizare.

(5) Candidatul caruia i s-a rezolvat favorabil contestatia dobândeste calitatea de student, daca obtine media finala mai mare (sau egala cu respectarea criteriilor de departajare) cu a ultimului candidat admis initial.

(6) Validitatea modificarii mediei finale pentru candidatul caruia i s-a rezolvat favorabil contestatia, precum si aducerea acestuia pe pozitia corespunzătoare în lista generala de clasificare a candidatilor, dupa ordinea mediilor, se face cu toate consecintele ce decurg din aceasta.

(7) În oricare dintre situatii, aplicarea acestei prevederi nu va influenta în nici un fel situatia celor declarati admisi initial, dar pentru a preîntâmpina orice suspiciune, este obligatorie afisarea acestora la loc vizibil si raportarea operativă catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

(8) Rezultatele concursului de admitere în învatamântul universitar sunt verificate si aprobate de catre comisia centrala de admitere si se aduc la cunostinta publica prin afisare imediata într-un loc vizibil din sediul Universitatii, pe o perioada de 30 de zile inclusiv pe pagina web a Universitatii.

(9) Lista candidatilor declarati admisi în urma concursului ramâne definitivă odata cu afisarea listelor finale ce cuprind rezultatele contestatiilor si redistribuirea eventualelor locuri ramase disponibile (neocupate).

(10) În cazul în care dupa definitivarea situatiei candidatilor admisi rezulta un numar semnificativ de locuri neocupate se va organiza a doua sesiune de admitere.


Capitolul VI


Dipozitii finale

Art. 14

 1. În temeiul autonomiei universitare, a drepturilor si îndatoririlor ce decurg din dobândirea acestui statut de functionare, întreaga responsabilitate a concursului de admitere revine exclusiv conducerii Universitatii de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu", prin Rector, în calitatea de presedinte al comisiei centrale de admitere si învestit cu puterea decizionala.

 2. Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului urmareste atât respectarea prevederilor prezentului Regulament al concursului de admitere în anul I al facultăţilor Universităţii de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" - sesiunile iulie si septembrie 2012, precum si modul de aplicare al metodologiei de concurs, elaborată de institutia organizatoare.

 3. Ca urmare a unor acte normative emise de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului sau a unor situatii exprese de ordin intern, în prezentul Regulament pot aparea modificari ce vor fi anuntate public în timp util.

 4. Prezentul regulament se va afisa la "Avizierul admiterii 2012" si se va publica pe pagina de internet a Universitatii de Arhitectură si Urbanism "Ion Mincu".
R E C T O R,


Prof. dr. arh. Zeno BOGDANESCU

ANEXA 1

DESFĂŞURĂTORUL CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ANUL I

PENTRU FIECARE PROGRAM DE STUDIISESIUNEA IULIE 2012FACULTATEA DE URBANISM


Programe de studii: - PROIECTARE SI PLANIFICARE URBANĂ

- AMENAJAREA ŞI PLANIFICAREA PEISAJULUI


17, 18, 19, 20 iulie 2012, între orele 9.00 – 16.00, 21 iulie 2012 între orele 09,00 – 13,30

Înscrierea candidatilor si plata taxei de concurs la specializarile:

- Proiectare si Planificare Urbană (licenta, 240 credite – 4 ani),

- Amenajarea si Planificarea Peisajului (licenta, 240 credite – 4 ani),

Fiecare candidat va primi o legitimaţie care va atesta înscrierea în concurs.


22 iulie 2012 – pâna la orele 18,00

Afisarea listelor nominale ale candidatilor în ordine alfabetica, la specializarile:

- Proiectare si Planificare Urbană

- Amenajarea si Planificarea Peisajului

Se va preciza repartizarea candidatilor în salile de concurs si intervalul de timp de acces în sali (eventualele omisiuni sau greseli vor fi semnalate imediat la secretariatul comisiei de admitere).


23 iulie 2012, începând cu ora 10.00 PROBA UNICĂ DE CONCURS - TESTE DE CREATIVITATE SI LOGICA, exprimate grafic (reprezentare figurala, desen) la specializările:26 iulie 2012

Afisarea rezultatelor (contestatiile se pot depune în termen de 48 ore de la aceasta data).


28 iulie 2012

Raspunsul la contestatii pentru concursul de admitere din data de 23 iulie 2012.


28 iulie 2012

Termenul limită de anuntare a optiunilor candidatilor la concursul de admitere la studii universitare – numai prin depunerea unei solicitari scrise – în vederea ocuparii unor locuri ramase eventual disponibile, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.


29 iulie 2012

Afisarea listelor definitive (în ordine alfabetica si a mediilor) cu candidatii declarati admisi la concursul de admitere în anul I din sesiunea iulie 2012.


30-31 iulie 2012

Înscrierea în anul I din anul universitar 2011 – 2012 a candidatilor declarati admisi la concursul de admitere din sesiunea iulie 2012.


FACULTATEA DE ARHITECTURA DE INTERIOR


Programe de studii: - ARHITECTURĂ DE INTERIOR

- DESIGN DE PRODUS

- MOBILIER ŞI AMENAJĂRI INTERIOARE


17, 18, 19, 20 iulie 2012, între orele 9.00 – 16.00, 21 iulie 2012 între orele 09,00 – 13,30

Înscrierea candidatilor si plata taxei de concurs la specializarile:

- Arhitectură de Interior (licenta si master integrat, 300 credite – 5 ani)

- Design de Produs (licenta si master integrat, 300 credite – 5 ani),

- Mobilier si Amenajari Interioare (licenta, 180 credite – 3 ani).

Fiecare candidat va primi o legitimatie care va atesta înscrierea în concurs.


22 iulie 2012 – pâna la orele 18,00

Afisarea listelor nominale ale candidatilor în ordine alfabetica, la specializarile:

- Arhitectura de Interior,

- Design de Produs

- Mobilier si Amenajari Interioare

Se va preciza repartizarea candidatilor în salile de concurs si intervalul de timp de acces în sali (eventualele omisiuni sau greseli vor fi semnalate imediat la secretariatul comisiei de admitere).


23 iulie 2012, începând cu ora 10.00 PROBA UNICĂ DE CONCURS - DESEN (probă desen) specializările:

- Arhitectură de Interior,

- Design de Produs

- Mobilier şi Amenajări Interioare


26 iulie 2012

Afisarea rezultatelor (contestatiile se pot depune în termen de 48 ore de la aceasta data).

Expozitia cu lucrarile candidatilor


28 iulie 2012

Raspunsul la contestatii pentru concursul de admitere din data de 23 iulie 2012.


28 iulie 2012

Termenul limită de anuntare a optiunilor candidatilor la concursul de admitere la studii universitare – numai prin depunerea unei solicitari scrise – în vederea ocuparii unor locuri ramase eventual disponibile, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.


29 iulie 2012

Afisarea listelor definitive (în ordine alfabetica si a mediilor) cu candidatii declarati admisi la concursul de admitere în anul I din sesiunea iulie 2012.


30-31 iulie 2012

Înscrierea în anul I din anul universitar 2011 – 2012 a candidatilor declarati admisi la concursul de admitere din sesiunea iulie 2012.SESIUNEA SEPTEMBRIE 2012


FACULTATEA DE ARHITECTURA


Program de studii: - ARHITECTURĂ


4,5,6,7 septembrie 2012, între orele 9.00 – 16.00, 8 septembrie 2012 între orele 09,00 – 13,30

Înscrierea candidatilor si plata taxei de concurs la specializarea Arhitectura (licenta si master integrat, 360 credite – 6 ani)

Fiecare candidat va primi o legitimatie care va atesta înscrierea în concurs


9 septembrie 2012 - până la ora 18,00

Afisarea listelor nominale ale candidatilor la specializarea Arhitectura, în ordine alfabetica, repartitia acestora in salile de concurs si intervalul de timp de acces în sali (eventualele omisiuni sau greseli vor fi semnalate imediat la secretariatul comisiei de admitere).


10 septembrie 2012, începând cu ora 10,00 PROBA UNICĂ DE CONCURS - DESEN (probă desen) specializarea Arhitectură


15 septembrie 2012

Afisarea rezultatelor (contestatiile se pot depune în termen de 48 ore de la aceasta data).


16 septembrie 2012

Expozitia cu lucrarile candidatilor


18 septembrie 2012

Pâna la ora 12,00 - raspunsul la contestatii pentru concursul de admitere la Specializarea Arhitectura, licenta si master integrat, din data de 10 septembrie 2012.


18 septembrie 2012

Termenul limită de anuntare a optiunilor candidatilor la concursul de admitere la studii universitare – numai prin depunerea unei solicitari scrise – în vederea ocuparii unor locuri ramase eventual disponibile, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.


18 septembrie 2012

Afisarea listelor definitive (în ordine alfabetica si a mediilor) cu candidatii declarati admisi la concursul de admitere în anul I din sesiunea septembrie 2011 – specializarea Arhitectura.


19-20 septembrie 2012

Înscrierea în anul I din anul universitar 2011 – 2012 a candidatilor declarati admisi la concursul de admitere din sesiunea septembrie 2012 – specializarea Arhitectura.FACULTATEA DE ARHITECTURA


Program de studii: - CONSERVARE ŞI RESTAURARE DE ARHITECTURĂ - SIBIU


Important! Atât înscrierea la concursul de admitere la Facultatea de Arhitectură, specializarea Conservare şi Restaurare de Arhitectură – Sibiu, cât şi susţinerea concursului de admitere la aceasta, se vor desfăşura la sediul din Sibiu, Piaţa Mică nr. 22. Tel. Secretariat: 0269222215


20 si 21 septembrie 2012, între orele 9.00 – 16.00, 22 septembrie 2012 între orele 09,00 – 13,30 Înscrierea candidatilor si plata taxei de concurs la specializarea:

- Conservare si Restaurare de Arhitectura - Sibiu (licenta, 180 credite – 3 ani).

Fiecare candidat va primi o legitimatie care va atesta înscrierea în concurs.


23 septembrie 2012 – până la orele 18,00 Afisarea listelor nominale ale candidatilor în ordine alfabetica, la specializarea: Conservare si Restaurare de Arhitectura - Sibiu

Se va preciza repartizarea candidaţilor în salile de concurs si intervalul de timp de acces în sali (eventualele omisiuni sau greseli vor fi semnalate imediat la secretariatul comisiei de admitere).


24 septembrie 2012, începând cu ora 10.00 PROBA UNICĂ DE CONCURS - DESEN (probă desen) specializarea: Conservare şi Restaurare de Arhitectură - Sibiu (proba de concurs de admitere la acest program de studii se va susţine la Sibiu).


27septembrie 2012

Afisarea rezultatelor (contestatiile se pot depune în termen de 48 ore de la aceasta data).

Expozitia cu lucrarile candidatilor la sediul UAUIM.


29 septembrie 2012

Raspunsul la contestatii pentru concursul de admitere din data de 24 septembrie 2012.


29 septembrie 2012

Termenul limită de anuntare a optiunilor candidatilor la concursul de admitere la studii universitare – numai prin depunerea unei solicitari scrise – în vederea ocuparii unor locuri ramase eventual disponibile, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.


30 septembrie 2012

Afisarea listelor definitive (în ordine alfabetica si a mediilor) cu candidatii declarati admisi la concursul de admitere în anul I din sesiunea septembrie 2012, specializarea: Conservare si Restaurare de Arhitectura - Sibiu.


1,2 octombrie 2012

Înscrierea în anul I din anul universitar 2011 – 2012 a candidatilor declarati admisi la concursul de admitere din sesiunea septembrie 2012 - specializarea: Conservare si Restaurare de Arhitectura - Sibiu

FACULTATEA DE URBANISM


Programe de studii: - PROIECTARE SI PLANIFICARE URBANĂ - sesiunea a II-a

- AMENAJAREA ŞI PLANIFICAREA PEISAJULUI – sesiunea a II-a

- URBANISM SI ADMINISTRAREA TERITORIULUI - Sibiu1


Important! Atât înscrierea la concursul de admitere specializarea Urbanism si Administrarea Teritoriului – Sibiu, cât şi susţinerea concursului de admitere la aceasta, se vor desfăşura la sediul din Sibiu, Piaţa Mică nr. 22. Tel. Secretariat: 0269222215


20 septembrie 2012 – afisarea locurilor ramase disponibile ce sunt scoase la concurs in sesiunea a II-a – septembrie 2012 la specializarile:

- Proiectare si Planificare Urbană (licenta, 240 credite – 4 ani),

- Amenajarea si Planificarea Peisajului (licenta, 240 credite – 4 ani)

si a locurilor disponibile pentru specializarea

- Urbanism si Administrarea Teritoriului – Sibiu (licenta, 180 credite, 3 ani)


20 si 21 septembrie 2012, între orele 9.00 – 16.00, 22 septembrie 2012 între orele 09,00 – 13,30 Înscrierea candidatilor si plata taxei de concurs la specializarile:

- Proiectare si Planificare Urbana (licenta, 240 credite – 4 ani),

- Amenajarea si Planificarea Peisajului (licenta, 240 credite – 4 ani),

- Urbanism si Administrarea Teritoriului – Sibiu (licenta, 180 credite, 3 ani)

Fiecare candidat va primi o legitimatie care va atesta înscrierea în concurs.


23 septembrie 2012 – pâna la orele 18,00

Afisarea listelor nominale ale candidatilor în ordine alfabetica, la specializarile:

- Proiectare si Planificare Urbană

- Amenajarea si Planificarea Peisajului

- Urbanism si Administrarea Teritoriului – Sibiu (licenta, 180 credite, 3 ani)

Se va preciza repartizarea candidatilor în salile de concurs si intervalul de timp de acces în sali (eventualele omisiuni sau greseli vor fi semnalate imediat la secretariatul comisiei de admitere).


24 septembrie 2012, începând cu ora 10.00 PROBA UNICĂ DE CONCURS - TESTE DE CREATIVITATE SI LOGICA, exprimate grafic (reprezentare figurala, desen) la specializările:


- Urbanism si Administrarea Teritoriului (proba de concurs de admitere la acest program de studii se va susţine la Sibiu).


27septembrie 2012

Afisarea rezultatelor (contestatiile se pot depune în termen de 48 ore de la aceasta data).


29 septembrie 2012

Raspunsul la contestatii pentru concursul de admitere din data de 24 septembrie 2012.


29 septembrie 2012

Termenul limită de anuntare a optiunilor candidatilor la concursul de admitere la studii universitare – numai prin depunerea unei solicitari scrise – în vederea ocuparii unor locuri ramase eventual disponibile, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.


30 septembrie 2012

Afisarea listelor definitive (în ordine alfabetica si a mediilor) cu candidatii declarati admisi la concursul de admitere în anul I din sesiunea a II-a - septembrie 2012, specializarile:

- Proiectare si Planificare Urbană (licenta, 240 credite – 4 ani),

- Amenajarea si Planificarea Peisajului (licenta, 240 credite – 4 ani),

si la specializarea


1,2 octombrie 2012

Înscrierea în anul I din anul universitar 2011 – 2012 a candidatilor declarati admisi la concursul de admitere în anul I din sesiunea a II-a - septembrie 2012, specializarile:

- Proiectare si Planificare Urbană (licenta, 240 credite – 4 ani),

- Amenajarea si Planificarea Peisajului (licenta, 240 credite – 4 ani),

si la specializarea

- Urbanism si Administrarea Teritoriului (licenta, 180 credite, 3 ani)
FACULTATEA DE ARHITECTURA DE INTERIORPrograme de studii: - ARHITECTURĂ DE INTERIOR - sesiunea a II-a

- DESIGN DE PRODUS - sesiunea a II-a

- MOBILIER ŞI AMENAJĂRI INTERIOARE - sesiunea a II-a


20 septembrie 2012 – afisarea locurilor ramase disponibile ce sunt scoase la concurs in sesiunea a II-a – septembrie 2012 la specializarile:

- Arhitectură de Interior (licenta si master integrat, 300 credite – 5 ani)

- Design de Produs (licenta si master integrat, 300 credite – 5 ani),

- Mobilier si Amenajari Interioare (licenta, 180 credite – 3 ani).


20 si 21 septembrie 2012, între orele 9.00 – 16.00, 22 septembrie 2012 între orele 09,00 – 13,30 Înscrierea candidatilor si plata taxei de concurs la specializarile:

- Arhitectură de Interior (licenta si master integrat, 300 credite – 5 ani)

- Design de Produs (licenta si master integrat, 300 credite – 5 ani),

- Mobilier si Amenajari Interioare (licenta, 180 credite – 3 ani).

Fiecare candidat va primi o legitimatie care va atesta înscrierea în concurs.


23 septembrie 2012

Afisarea listelor nominale ale candidatilor în ordine alfabetica, la specializarile:

- Arhitectura de Interior,

- Design de Produs

- Mobilier si Amenajari Interioare

Se va preciza repartizarea candidatilor în salile de concurs si intervalul de timp de acces în sali (eventualele omisiuni sau greseli vor fi semnalate imediat la secretariatul comisiei de admitere).


24 septembrie 2012, începând cu ora 10.00 PROBA UNICĂ DE CONCURS - DESEN (probă desen) specializările:

- Arhitectură de Interior,

- Design de Produs

- Mobilier şi Amenajări Interioare


27 septembrie 2012

Afisarea rezultatelor (contestatiile se pot depune în termen de 48 ore de la aceasta data).

Expozitia cu lucrarile candidatilor


29 septembrie 2012

Raspunsul la contestatii pentru concursul de admitere din data de 24 septembrie 2012.


29 septembrie 2012

Termenul limită de anuntare a optiunilor candidatilor la concursul de admitere la studii universitare – numai prin depunerea unei solicitari scrise – în vederea ocuparii unor locuri ramase eventual disponibile, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.


30 septembrie 2012

Afisarea listelor definitive (în ordine alfabetica si a mediilor) cu candidatii declarati admisi la concursul de admitere în anul I din sesiunea a II-a - septembrie 2012, specializarile:

- Arhitectură de Interior (licenta si master integrat, 300 credite – 5 ani)

- Design de Produs (licenta si master integrat, 300 credite – 5 ani),

- Mobilier si Amenajari Interioare (licenta, 180 credite – 3 ani).


30-31 iulie 2012

Înscrierea în anul I din anul universitar 2011 – 2012 a candidatilor declarati admisi la concursul de admitere din sesiunea iulie 2012.


1,2 octombrie 2012

Înscrierea în anul I din anul universitar 2011 – 2012 a candidatilor declarati admisi la concursul de admitere în anul I din sesiunea a II-a - septembrie 2012, specializarile:

- Arhitectură de Interior (licenta si master integrat, 300 credite – 5 ani)

- Design de Produs (licenta si master integrat, 300 credite – 5 ani),

- Mobilier si Amenajari Interioare (licenta, 180 credite – 3 ani).
ANEXA 2

BIBLIOGRAFIE CU CARACTER ORIENTATIV RECOMANDATE PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE ÎN UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" SESIUNEA SEPTEMBRIE 2011


Facultatea de Arhitectura si Facultatea de Arhitectura de Interior


În conformitate cu precizarile din Capitolul II, lit. B ale prezentului Regulament - referitor la continutul Concursul de admitere - proba unică DESEN (desen liber şi tehnic) va conţine cerinţe specifice domeniului şi specializărilor, prin care să se testeze următoarele trei calităţi ale candidaţilor:

- aptitudinile profesionale;

- cultura generală de specialitate;

- capacitatea de reprezentare geometrică.


Prin desenul liber (desene executate cu mâna libera), de observatie si/ sau imaginatie, se urmareste evidentierea aptitudinii de a percepe si reprezenta: un subiect, un obiect, un grup de obiecte, elemente ale spatiului construit, precum si perceperea spatiala, simtul proportiilor, al dimensiunilor si al ordinii în spatiu; iar prin desenul tehnic se urmareste evidentierea capacitatii de a reprezenta în mod explicit volume sau forme spatiale, folosind desenul ca pe o conventie tehnică de reprezentare.

Conform reglementarilor în vigoare, continutul temelor se va redacta si pe baza programelor cuprinse în manualele de desen pentru învatamântul general si liceal, astfel încât să permita candidatilor evidentierea calitatilor formulate mai sus.

De asemenea, cu caracter orientativ, sunt recomandate si urmatoarele lucrari în care se regasesc informatii de natura iconografica, precum si altele de acest gen, necesare pentru formarea culturii generale de specialitate a candidatilor:


U.A.U.I.M Admiterea în învăţământul de arhitectură, Bucuresti, Editura universitară „Ion Mincu”, ed. 2-rev., 2009, ISBN 978-973-1884-31-8 24

Marco, BUSSOGLI, Cum să înţelegem arhitectura ?, Bucuresti, Editura Enciclopedia RAO, 2005, ISBN 973-7932-68-4.

Gheorghe, CURINSCHI-VORONA, Istoria universală a arhitecturii ilustrată, vol. I, Bucureşti, Editura Tehnică, 1976.

Gheorghe, CURINSCHI-VORONA, Istoria universală a arhitecturii ilustrată, vol. II, Bucureşti, Editura Tehnică, 1982.

Gheorghe, CURINSCHI-VORONA, Istoria universală a arhitecturii ilustrată, vol. III Bucureşti, Editura Tehnică, 1986.

Grigore, IONESCU, Istoria Arhitecturii în România, vol. I, Bucuresti, Editura Academiei R.P.R., 1963.

Grigore, IONESCU, Istoria Arhitecturii în România, vol. II, Bucuresti,

Editura Academiei R.S.R., 1965.

Grigore, IONESCU, Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor, Bucuresti, Editura Academiei R.S.R.,1982.

Adina, NANU, Vezi? Comunicarea prin imagine, Bucuresti, prod."Levintza" Modexim s.r.l., tipografia "Vizual", 2002, ISBN 973-0- 02668-8 (Aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3193/2000, 4055/2000, 4144/2001)


Facultatea de Urbanism


În conformitate cu precizarile din Capitolul II, lit. B ale prezentului Regulament - referitor la continut, Concursul de admitere va curpinde o proba unica, ce va consta intr-o serie de TESTE DE CREATIVITATE SI LOGICA, exprimate grafic (reprezentare figurala, desen) specifica domeniului si specializarii, prin care se urmareste testarea urmatoarelor calitati ale candidatilor:


Proba va cuprinde un numar de exercitii, cu pondere de apreciere egala sau diferita, care se vor redacta pe coli A4, într-o tehnica de reprezentare (creion grafit sau / si creion colorat), precizata în subiectul de concurs.


Conform reglementarilor în vigoare, continutul temelor se va redacta si pe baza programelor cuprinse în manualele pentru învatamântul general si liceal, astfel încât sa permita candidatilor evidentierea calitatilor formulate mai sus.

De asemenea, cu caracter orientativ, sunt recomandate si urmatoarele lucrari în care se regasesc informatii de natura iconografica, precum si altele de acest gen, necesare pentru formarea culturii generale de specialitate a candidatilor:


Jean-Louis, HAROUEL, Istoria Urbanismului, Ed. Meridiane, 2001, ISBN 973-33-0427-1

Peter, HALL, Oraşele de mâine – o istorie intelectuală a urbanismului în secolul XX, ed. All, Bucureşti, 1999, ISBN: 973-684-059-X

Grigore, IONESCU, Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor, Bucuresti, Editura Academiei R.S.R.,1982.

Adina, NANU, Vezi? Comunicarea prin imagine, Bucuresti, prod."Levintza" Modexim s.r.l., tipografia "Vizual", 2002, ISBN 973-0- 02668-8 (Aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3193/2000, 4055/2000, 4144/2001)

Margareta, DINCA, Teste de creativitate, ed. Paideia, 2001, ISBN 973-8064-90-2

Philip, CARTER, Teste de inteligenta si psihometrice, ed. Meteor Press, 2011, ISBN 978-973-728-515-7

Jim, BARRETT, Teste supreme de aptitudini, ed. Meteor Press, 2010, ISBN 978-973-728-468-6
ANEXA 3

INSTRUCŢIUNI PENTRU CANDIDAŢII LA CONCURSUL DE ADMITERE ÎN UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU"

SESIUNEA DE ADMITERE 2012

PROBA DE CONCURS –23 IULIE,10 SEPTEMBRIE , 24 SEPTEMBRIE 2012

1. La intrarea în incinta universitatii, candidatul se legitimeaza cu actul de identitate si cu legitimatia de concurs, iar prezenta sa va fi consemnata de catre supraveghetorii accesului în universitate, în lista nominala a candidatilor.

2. Candidatul se va îndrepta spre sala de concurs, stabilita conform listei de distribuire anterior afisata.

3. La intrarea în sala de concurs, candidatul se legitimează cu actul de identitate si cu legitimatia de concurs, iar prezenta sa va fi consemnata de catre supraveghetorii de sala în lista nominala a candidatilor.

4. Candidatul se va aseza pe locul de concurs rezervat, conform legitimatiei lipita în coltul din dreapta sus al plansetei.

5. Candidatul primeste de la supraveghetorul de sală:

- coala de desen / caietul de teste de concurs stampilate, care au în coltul din dreapta sus o eticheta pentru înregistrarea datelor personale, peste care se va aplica hârtia neagră prin care se asigură secretul identitatii concurentului;

- coala de hârtie pentru ciorna, stampilata;

- prezenta instructiune de concurs stampilata;

- pioneze, banda adeziva pentru prinderea colii de desen pe planseta.În ziua concursului de admitere este strict interzis accesul în universitate cu telefoane mobile, i-poduri sau alte aparate electronice de comunicaţii sau stocare de date. Candidaţii care nu respectă această prevedere sunt excluşi din examen.


6. Candidatul va completa citet, cu majuscule, în eticheta din coltul dreapta sus al plansei de concurs / foile din caietul de teste, urmatoarele date personale:

- numarul de concurs - cel scris pe fisa de calculator;

- numele, initiala tatalui si prenumele (din certificatul de nastere);

- numele schimbat (prin casatorie, înfiere sau hotarâre judecatoreasca).

7. În timpul desfasurarii probei de concurs, orice control va trebui sa gaseasca pe masa de lucru a candidatului: actul de identitate, legitimatia de concurs, prezenta instructiune stampilata, coala de concurs / caietul de teste stampilata(e) si coala de ciorna stampilată.

8. În timpul desfasurarii probei de concurs candidatul nu poate parasi locul ce i s-a rezervat, decât în caz de nevoie si doar însotit de supraveghetorul de coridor.

9. Dupa comunicarea subiectelor, candidatii nu vor primi nici o alta lamurire suplimentara cu privire la lucrare.

10. În timpul desfasurarii probei de concurs candidatii vor lucra în liniste, orice încercare de colaborare, orice fel de frauda sau încalcare a prezentelor instructiuni, se sanctioneaza cu eliminarea din concurs.

11. Intervalul de timp pentru desfasurarea probei de concurs se afiseaza pe tabla, de catre supraveghetorul de sala, dupa comunicarea subiectelor.

12. La expirarea timpului de lucru acordat, candidatii vor ramâne pe locurile rezervate pâna la predarea lucrarilor si verificarea numarului lor.

13. Candidatii vor preda responsabilului de sala, în ordine alfabetica, lucrarea de concurs si ciorna.

14. Ciornele vor fi rupte de catre supraveghetorul de sala în fata candidatului.

15. La predarea lucrarii, responsabilul de sala îi va controla identitatea, o va confirma prin semnatura pe etichetă plansei / caietului de teste, si va lipi în fata candidatului hârtia neagra peste eticheta. Candidatul va semna în catalog de predare, iar responsabilul de sală în legitimatia de concurs.


ANEXA 4

ADMISSION CONDITIONS for students from the European Union, European Economical Region and Swiss Confederation

According to actual laws, more precisely OM 3331/04.03.2009 Cap. II (4), EU, European Economical Region and Swiss Confederation citizens are entitled to stand for the admission in all college study fields and levels, respecting the same conditions as Romanian students. The followed in residence country will be accredited by the specialty direction – National Center of Diplomas Equivalence (CNRED) from the Ministry of Education, Research, Youth and Sports in Bucharest, Romania.

We mention that, for citizens we referred to above, CNRED issues equivalence certificates which are necessary to be registered al state universities and approved private universities in Romania.

Therefore, the Letter of Acceptance released by the International Relations General Direction is necessary in this case.

Documents required by CNRED for equivalence:

1. 2. 3. 4.

Application form; Certificate of high school graduation; Certificate of academic studies and records – if any; Personal Identification Document:

Passport: please copy pages 1, 2, 3, 4;

Any other ID.

All documents mentioned above will be sent as legalized copies.

The documents written in other languages than English or French will be translated in Romanian or in English.

Diplomas from Italy, Greece, Spain, Portugal and Cyprus have to be stamped with the Seal of Hague Convention.

The tax for recognition of study documents is 50 RON and can be paid either by bank transfer or postal order. The following account should be mentioned:


Beneficiary: The Ministry of Education, Research, Youth and Sports

Fiscal Code: 13729380 Bank: DTCPMB = Directia de Trezorerie si Contabilitate

Publică a Municipiului Bucuresti Iban Code: RO27TREZ7005003XXX000069

A copy of the payment proof must be also sent to: mihaib@iaim.ro The results regarding equivalence of studies will be sent by CNRED in writing to the University. The time limit for the issue of Equivalence certificate is 15 days.

Following Romania’s adhering from European Union and in accordance with Law 316 from July 12, 2006, the citizens from the European Union as well as the citizens from the Swiss Confederation and European Economical Region may study at Romanian Higher Education Institutions in the same conditions as Romanian students do that is:

They have to pass an entrance examination for all study levels (Bachelor, Master, PhD), at the same dates and the same subjects as Romanian students;

The study fees are the same as for Romanian students, to be paid in Romanian currency (RON). The fees may be updated every year;

The admission sessions usually are in September for Bachelor studies, Master and PhD studies;

The exact examination data are available at every faculty of the university (they might differ from one faculty to another).

In order to register for the entrance examination at any of the faculties of the UAUIM Bucuresti, the file must contain the following documents:

Certificate of equivalence of study documents;

High school diploma + school records, in original and endorsed copies;

Birth certificate, endorsed copy;

Health certificate;

Three photos size 3⁄4;

Passport or any other ID, in copy;

Proof of payment for the examination taxes.
1 Concursul de admitere la aceasta specializare se va organiza numai in conditiile autorizarii programului de studii si a aprobarii MTCS

21